Main Content

Virgin Islands

Ajans Gouvènman yo ak Lòt Ajans yo Ap Kolabore pou Amelyore Preparasyon pou Ouragan VI

ST. CROIX, Virgin Islands – Pandan nap rive nan peryòd aktif sezon ouragan an, dirijan federal ak  dirijan teritwa  repons pou ijans yo kontinye ap  montre fanmi yo kijan pou yo prepare pou sipòte tèt yo nan konsekans imedyat yon siklòn ki fè anpil dega. Anmenmtan,  ajans gouvènman yo ap kolabore anpil ak antrene  pou amelyore preparasyon yo pou satisfè bezwen sitwayen yo annijans.

Haitian Creole

Las agencias gubernamentales y otros colaboran para mejorar la preparación de las Islas Vírgenes ante los huracanes

SANTA CRUZ, Islas Vírgenes – A medida que nos acercamos a la temporada alta de huracanes, los responsables federales y territoriales de la respuesta en emergencias continúan insistiendo a las familias para que se preparen a subsistir por sí mismas en el escenario inmediatamente posterior a una tormenta devastadora.

Spanish

Government Agencies and Others Collaborate to Improve VI Hurricane Preparedness

ST. CROIX, Virgin Islands – As we approach peak hurricane season, federal and territorial emergency response leaders continue to emphasize families prepare to sustain themselves in the immediate aftermath of a devastating storm. At the same time, government agencies have been closely collaborating and training to improve their readiness to meet residents’ emergency needs.

English

Fason pou Prepare Timoun pou Katastwòf yo

ST. CROIX, Virgin Islands – Ijans ak katastwòf nenpòt lè, souvan san anpil avètisman. Sa vrè tou nan U.S Virgin Islands kote sitwayen yo, ak timoun yo tou, te afekte  avèk senk ouragan kategori de ane pase. Planifikasyon pou katastwòf, efò pou bay repons ak soulajman dwe konsidere bezwen inik timoun, ki reprezante apeprè yon ka popilasyon Etazini

Haitian Creole

Preparación de los niños para los desastres

SANTA CRUZ, Islas Vírgenes – Las emergencias y los desastres pueden ocurrir en cualquier momento, a menudo, sin mucho aviso previo. Este también es el caso en las Islas Vírgenes Americanas, donde, el año pasado, los habitantes, incluyendo a los niños, se vieron azotados por dos huracanes de categoría cinco.

Spanish

Preparing Children for Disasters

ST. CROIX, Virgin Islands – Emergencies and disasters can happen at any time, often without much warning. This is also true in the U.S. Virgin Islands where residents, including children, were impacted with two category five hurricanes last year. Disaster planning, response and recovery efforts must take into account the unique needs of children, who make up roughly a quarter of the U.S. population.

English

Fason pou Ajoute Bèt Ou yo nan Preparasyon pou Katastwòf

U.S. Virgin Islands Bèt kay yo pa kapab planifye davans pou tèt yo, men lè moun yo  ajoute yo nan plan preparasyon fanmi yo pou katastwòf, tout moun gen plis chans pou yo siviv ansanm.

Haitian Creole

Incluya a sus animales en su preparación para desastres

Islas Vírgenes de EE. UU. - Las mascotas no pueden planificar por sí mismas, pero cuando se las incluye en el plan de preparación para desastres de su familia, es más fácil que todos sobrevivan juntos.

Spanish

Including Your Animals in Disaster Preparedness

U.S. Virgin IslandsPets can’t plan ahead for themselves, but when included in their families’ disaster preparedness plan, everyone is more likely to survive together.

English

Sezon siklòn 2018 la rive, se kounye a pou w pare

Zil Vyèj Ameriken – Pandan rekonstriksyon apre siklòn Irma ak Maria yo ap kontinye, ofisyèl teritoryal ak federal yo ap souliyen enpòtans pare pou sezon siklòn 2018 la. Moun Zil Vyèj yo dwe pran dispozisyon imedya pou pare tèt yo ak pwòch yo. Fè twous, fè plan epi rete enfòme.

 

Haitian Creole