Main Content

Texas

Galveston County, Texas flood maps become final

DENTON, TX –– New flood maps become effective on August 15, 2019, for Galveston County. Residents are encouraged to examine the maps to determine if they are in a low to moderate, or high-risk flood zone. By understanding flood risks, individuals can determine their flood insurance needs. 

Community leaders can use these maps to make informed decisions about building standards and development.

La preparación financiera vale la pena en caso de emergencia

AUSTIN, Texas — Los desastres naturales afectan a cada hogar de manera diferente. Algunos sobrevivientes del huracán Harvey vivieron en hoteles mientras reconstruían sus casas, otros necesitaban reemplazar vehículos y muebles, e incluso más tuvieron que encontrar nuevos empleos. Una cosa que todos tenían en común era la necesidad de dinero.

 

Chuẩn bị tài chính sẽ giúp ích trong những tình huống khẩn cấp

AUSTIN, Texas — Thiên tai có ảnh hưởng khác nhau lên từng hộ gia đình. Một vài người sống sót sau Bão Harvey đã ở tại khách sạn trong khi chờ dựng lại nhà cửa, những người khác thì cần thay xe và đồ đạc, và vẫn có nhiều người phải tìm việc mới. Điểm chung của họ là đều cần tiền.

 

Financial preparedness pays off in emergencies

AUSTIN, Texas — Natural disasters affect each household differently. Some Hurricane Harvey survivors lived in hotels while rebuilding their homes, others needed to replace vehicles and furniture, and still more had to find new jobs. One thing they all had in common was a need for money.

 

Prepárese para lo inesperado: Arme un equipo de emergencia

AUSTIN, Texas — La temporada de huracanes comienza el 1 de junio, pero los desastres pueden atacar en cualquier momento. Asegúrese de estar preparado hoy revisando los suministros de su equipo de emergencia.

 

Hãy chuẩn bị cho những điều không dự kiến: Chuẩn bị một bộ đồ dùng trong trường hợp khẩn cấp

AUSTIN, Texas — Mùa mưa bão bắt đầu vào ngày 1 tháng 6, nhưng thảm họa có thể tấn công chúng ta bất cứ lúc nào. Hãy đảm bảo là quý vị đã chuẩn bị sẵn sàng ngay từ hôm nay bằng cách tích trữ đồ cho bộ đồ dùng trong trường hợp khẩn cấp.

 

FEMA concede 4 millones de dólares al Servicio de Extensión de Ingeniería de Texas A&M

AUSTIN, Texas La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) ha concedido casi 4 millones de dólares al Servicio de Extensión de Ingeniería de la Escuela de Agricultura y Mecánica de Texas (TEEX) para ayudar con las operaciones de búsqueda y rescate tras el Huracán Harvey.

 

FEMA đã trợ cấp 4 triệu đô la Mỹ cho Ban Mở rộng Kỹ thuật Texas A&M

AUSTIN, Texas Cơ quan Quản lý Tình trạng khẩn cấp Liên bang (FEMA) đã trao gần
4 triệu đô la Mỹ cho Ban Mở rộng Kỹ thuật Texas A&M (TEEX) để hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ sau Bão Harvey.

 

FEMA grants $4 million to the Texas A&M Engineering Extension Service

AUSTIN, Texas The Federal Emergency Management Agency (FEMA) has awarded nearly
$4 million to the Texas A&M Engineering Extension Service (TEEX) for help with search and rescue operations following Hurricane Harvey.

 

TEEX used labor, equipment, materials and contracts to direct teams who rescued stranded citizens and searched flooded buildings for survivors.
 

Prepare for the unexpected: Build an emergency kit

AUSTIN, Texas — Hurricane season begins June 1, but disaster can strike any time. Make sure you’re prepared today by taking stock of your emergency kit.