Main Content

Texas

FEMA đã trao 4.2 triệu đô la cho Hạt Brazoria để phục vụ cho các nỗ lực cứu hộ

Austin, Texas - Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) đã trao hơn 4.2 triệu đô la cho Hạt Brazoria nhằm dùng cho việc sơ tán, đảm bảo an ninh và ứng phó khẩn cấp sau cơn bão Harvey.  

 

Nhân viên hạt đã sơ tán gần 1.200 người bị kẹt bởi nước lũ do bão Harvey, hỗ trợ các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ, dựng nơi che chở cho cư dân, thú nuôi và điều tiết giao thông.

FEMA Otorga $ 4.2 Millones al Condado de Brazoria para los Esfuerzos de Rescate

AUSTIN, Texas — La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) ha otorgado más de $4.2 millones al Condado de Brazoria para las evacuaciones, la seguridad y la respuesta de emergencia después del huracán Harvey.

 

FEMA grants $4.2 million to Brazoria County for rescue efforts

AUSTIN, Texas The Federal Emergency Management Agency (FEMA) has awarded more than $4.2 million to Brazoria County for evacuations, security and emergency response following Hurricane Harvey.

 

County personnel evacuated nearly 1,200 people trapped by Harvey’s floodwaters, assisted with search and rescue efforts, sheltered residents and pets and worked traffic control.

El hospital Refugio completa las reparaciones con ayuda financiera

El equipo de filantropía de FEMA abre una ventana a la asistencia

 

AUSTIN, Texas — Después de un desastre como el huracán Harvey, se necesita una aldea para volver a armar una aldea. Miles de organizaciones han solicitado ayuda financiera a FEMA para su recuperación, además de cualquier pago de seguro y apoyo que hayan recibido de sus comunidades locales.

Bệnh viện Refugio đã sửa chữa xong với số tiền trợ giúp

Nhóm từ thiện FEMA mở cửa sổ để hỗ trợ

 

AUSTIN, Texas — Sau thảm họa như Bão Hurricane, phải hy sinh một ngôi làng để đưa một ngôi làng trở lại với nhau. Hàng ngàn tổ chức đã nộp đơn xin hỗ trợ tài chính để phục hồi lên FEMA, bên cạnh bất cứ khoản tiền bảo hiểm và hỗ trợ nào mà họ nhận được từ cộng đồng của mình.

 

Refugio hospital completes repairs with funding help

FEMA philanthropy team opens window to assistance

 

AUSTIN, Texas — After a disaster like Hurricane Harvey, it takes a village to put a village back together. Thousands of organizations have applied to FEMA for financial help with their recovery, in addition to any insurance payouts and support they have received from their local communities.

 

Đừng đánh bạc với ngôi nhà của quý vị: Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho mùa bão

Ngày 5-11 tháng 5 là Tuần Chuẩn bị Chống Bão Quốc gia

AUSTIN, Texas — Mùa bão sắp đến, mặc dù quý vị không thể làm cho ngôi nhà của mình bất khả chiến bại trước gió lớn và lũ lụt, quý vị có thể cải thiện khả năng phục hồi của nó.

 

No ponga su casa en riesgo: Prepárela para la temporada de huracanes

Del 5 al 11 de mayo es la Semana Nacional de Preparación contra Huracanes

AUSTIN, Texas — La temporada de huracanes se aproxima; y si bien usted no puede hacer que su casa sea invencible contra vientos fuertes e inundaciones, sí puede mejorar la resistencia de su hogar.

 

Don’t gamble with your home: Get it ready for hurricane season

May 5-11 is National Hurricane Preparedness Week

AUSTIN, Texas — Hurricane season is on its way, and while you can’t make your home invincible to high winds and flooding, you can improve your home’s resilience.

 

Austin County Flood Maps Become Final

DENTON, Texas –– New flood maps become effective on October 18, 2019, for Austin County, TX. Residents are encouraged to examine the maps to determine if they are in a low to moderate, or high-risk flood zone.