Due to the lapse in federal funding, this website will not be actively managed. More Info.
Main Content

Texas

FEMA cấp hơn 1,1 triệu USD cho Sở Giao thông Vận tải Texas

AUSTIN, Texas – Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency, FEMA) đã trao hơn 1,1 triệu USD cho Sở Giao thông Vận tải Texas (Texas Department of Transportation, TxDOT) để hỗ trợ nhà ở cho các nhân viên của cơ quan này tại khu vực Beaumont sau Cơn bão Harvey.

 

FEMA subvenciona más de $1.1 millones al Departamento de Transporte de Texas

AUSTIN, Texas – La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) ha otorgado más de $1.1 millones para reembolsar al Departamento de Transporte de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés) por el refugio de empleados en el área de Beaumont después del paso del huracán Harvey.

 

FEMA grants more than $1.1 million to the Texas Department of Transportation

AUSTIN, Texas – The Federal Emergency Management Agency (FEMA) has awarded more than $1.1 million to reimburse the Texas Department of Transportation (TxDOT) for housing employees in the Beaumont area following Hurricane Harvey.

 

FEMA tài trợ 10,7 triệu USD cho Ủy ban Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Texas

AUSTIN, Texas Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) đã tài trợ gần 10,7 triệu USD cho Ủy ban Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Texas (HHSC) sau Cơn bão Harvey.

 

FEMA otorga una subvención $10.7 millones a la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas

AUSTIN, Texas La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) ha otorgado casi $10.7 millones a la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC, por sus siglas en inglés) después del huracán Harvey.

 

FEMA grants $10.7 million to the Texas Health and Human Services Commission

AUSTIN, Texas The Federal Emergency Management Agency (FEMA) has awarded nearly $10.7 million to the Texas Health and Human Services Commission (HHSC) following Hurricane Harvey.

 

The commission opened two shelters for displaced survivors in Port Arthur and Orange. The shelters operated from mid-September to mid-October after Harvey’s August 2017 landfall.  

FEMA tài trợ hơn 2,7 triệu USD tới Quận Victoria để dọn rác

AUSTIN, Texas Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency, FEMA) đã trao hơn 2,7 triệu USD cho Quận Victoria để dọn rác sau Cơn bão Harvey.

 

Khoảng 158,501 yard khối rác thực vật và phế thải xây dựng và đống đổ nát được thu dọn sau cơn bão.

 

FEMA otorga subvenciones por más de $2.7 millones al condado de Victoria para la eliminación de escombros

AUSTIN, Texas La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) ha otorgado más de $2.7 millones al condado de Victoria para la eliminación de escombros después del paso del huracán Harvey.

 

Se recogieron y removieron un estimado de 158,501 yardas cúbicas de construcción, demolición y escombros vegetales después de la tormenta.

FEMA grants more than $2.7 million to Victoria County for debris removal

AUSTIN, Texas The Federal Emergency Management Agency (FEMA) has awarded more than $2.7 million to Victoria County for debris removal following Hurricane Harvey.

 

An estimated 158,501 cubic yards of construction, demolition and vegetative debris was collected and removed after the storm.

 

Những kênh miễn phí, bảo mật hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho những nạn nhân của cơn bão Harvey

Mùa nghỉ lễ càng khiến nhiều người sống sót sau thiên tai trở nên căng thẳng

 

AUSTIN, Texas — Nước đã rút xuống, nhà ở đã được xây dựng lại và người dân Texas đã tiếp tục hoạt động hàng ngày của mình, nhưng đối với nhiều người sống sót sau Cơn bão Harvey, họ vẫn còn vết thương lòng mà không thể hiện ra bên ngoài.