Main Content

Texas

FEMA grants nearly $52 million to the Texas General Land Office for PREPS program reimbursement

AUSTIN, Texas The Federal Emergency Management Agency (FEMA) has awarded $51.9 million to the Texas General Land Office as a reimbursement for the management and execution of the Partial Repair and Essential Power for Sheltering (PREPS) program following Hurricane Harvey.

 

English

Kiểm tra bảo hiểm của quý vị trước khi thảm họa ập đến

AUSTIN, Texas — Hai tuần đầu tiên của Tháng Chuẩn bị Quốc gia tập trung vào việc giúp người dân Hoa Kỳ sống sót sau một thảm họa bằng cách khuyến khích mọi người tạo và thực hành kế hoạch thảm họa của họ và học các kỹ năng cứu sinh. Tuần 3 hướng sự chú ý tới giai đoạn sau thảm họa, khi mà bảo hiểm thích hợp có thể đồng nghĩa với sự khác biệt giữa hồi phục hoàn toàn và tán phá về tài chính.

 

Vietnamese

Verifique su cobertura antes de que se produzca un desastre

AUSTIN, Texas — Las primeras dos semanas del Mes Nacional de la Preparación se centraron en ayudar a los estadounidenses a sobrevivir a un desastre alentando a todos a crear y practicar un plan para desastres y a aprender habilidades para salvar vidas. La semana 3 se concentra en la fase posterior al desastre, cuando un seguro adecuado puede marcar la diferencia entre la recuperación total y la devastación financiera.

 

Spanish

Check your coverage before disaster strikes

AUSTIN, Texas — The first two weeks of National Preparedness Month focused on helping Americans survive a disaster by encouraging everyone to make and practice their disaster plan and learn lifesaving skills. Week 3 turns attention to the post-disaster phase, when proper insurance can mean the difference between full recovery and financial devastation.

 

English

Hỗ trợ liên bang giúp khôi phục lại trung tâm hội nghị Fulton mang tính biểu tượng

AUSTIN, Texas — Trung tâm Hội nghị The Paws and Taws đã tổ chức các sự kiện ở Fulton, Texas trong hơn năm thập kỷ qua trước khi cơn bão Harvey tràn qua nơi này vào tháng Tám. Thật không may, chúng ta không thể sửa chữa những hư hỏng của tòa nhà thân thương này. Tuy nhiên, thiệt hại này không kết thúc câu chuyện của The Paws and Taws hay những ký ức được tạo ra tại tòa nhà.

 

Vietnamese

Asistencia federal ayuda a restaurar el icónico centro de convenciones de Fulton

AUSTIN, Texas — El Centro de Convenciones Paws and Taws organizó eventos en Fulton, Texas, durante más de cinco décadas antes de que el huracán Harvey lo destruyera en agosto. Desafortunadamente, la bella estructura no pudo ser reparada, pero su demolición no terminó con la historia de Paws and Taws ni con los recuerdos que alberga ese edificio.

 

Spanish

Federal assistance helping restore iconic Fulton convention center

AUSTIN, Texas — The Paws and Taws Convention Center hosted more than five decades of events in Fulton, Texas, before Hurricane Harvey tore through it in August. The beloved structure unfortunately could not be repaired, but its demolition didn’t end the Paws and Taws story or the memories created in the building.

 

English

Tìm hiểu kỹ năng cứu sinh trong Tháng Chuẩn bị Quốc gia

AUSTIN, Texas — Khi một cơn bão có thể sẽ phát triển ở Vịnh Mexico, chiến dịch Tháng Chuẩn bị Quốc gia nhắc nhở chúng ta điều quan trọng nhất cần bảo vệ khi xảy ra thảm họa là mạng sống của quý vị và những người xung quanh quý vị.

 

Vietnamese

Aprenda habilidades que permiten salvar vidas durante el Mes Nacional de la Preparación

AUSTIN, Texas — A medida que se desarrolla un posible ciclón en el Golfo de México, la campaña del Mes Nacional de la Preparación nos recuerda que lo más importante que debemos proteger en un desastre es su vida y la vida de quienes lo rodean.

 

Spanish

Learn lifesaving skills during National Preparedness Month

AUSTIN, Texas — As a potential cyclone develops in the Gulf of Mexico, the National Preparedness Month campaign reminds us the most important thing to protect in a disaster is your life and the lives of those around you.

 

English