Main Content

Alaska

Mga Aplikante ng Estado at FEMA para sa Pagbibigay ng Tulong dahil sa Sakuna, Asahan ang Panibagong Inspeksyon

ANCHORAGE, Alaska – Ang mga residente ng Alaska na humihiling ng tulong pederal sanhi ng sakuna (federal disaster assistance) dahil sa lindol noong Nob. 30 ay tatawagan ng inspektor ng FEMA para mag-iskedyul ng inspeksyon nang malaman ang pinsalang dulot ng kalamidad.

Ang paghiling ng Tulong mula sa Sakuna matapos ang Lindol sa Alaska

Ang bawat mamamayan ng Alaska na humihingi ng tulong ay hinihikayat na magrehistro sa pamamagitan ng pagsulat ng kahilingan para sa tulong pederal mula sa kalamidad (federal disaster assitance) mula sa Ahensiyang Namamahala ng Emerhensyang Pederal (FEMA) at ang Administrasyon ng mga Maliliit na Negosyo (U.S. Small Business Administration.) Bumisita sa www.DisasterAssistance.gov o tumawag sa 800-621-3362 (800-462-7585 TTY) para simulan ang proseso ng pagrehistro.

Hoja Informativa : Hay trabajos de FEMA disponibles para los residentes de Alaska

 

FEMA está reclutando residentes de Alaska para que ayuden en la recuperación del terremoto del 30 de noviembre. Los residentes que estén buscando trabajo temporero tienen una oportunidad para aprender del proceso de recuperación por desastre.

Los interesados en solicitar pueden visitar: https://www.usajobs.gov. Utilice la clave de búsqueda: FEMA y el lugar: Anchorage, Alaska. Siga los enlaces para cada una de las posiciones, sus requisitos y el proceso de solicitud.

Fact Sheet: FEMA Jobs Available for Local Alaskans


FEMA is hiring locals to help Alaska recover from the Nov. 30 earthquake. Residents looking for temporary work have an opportunity to learn about the disaster recovery process.

Interested applicants can visit https://www.usajobs.gov. Search for keyword: FEMA and location: Anchorage, Alaska. Follow links for individual job requirements and application process. Residents are encouraged to apply as soon as possible.

Los solicitantes de asistencia por desastre estatal y de FEMA pueden tener otra inspección

Anchorage, Alaska – Los residentes de Alaska que soliciten asistencia por desastre federal por el terremoto del 30 de noviembre pueden ser contactados por un inspector de FEMA para programar una inspección para verificar los daños relacionados con el desastre. Ya que la solicitud de ayuda federal es separada de la solicitud de ayuda del estado, puede ser necesaria una inspección adicional, incluso si el Estado ya ha enviado un verificador de pérdidas del programa estatal de asistencia individual.

Nộp Đơn Xin Trợ Giúp Sau Thảm Họa Sau Trận Động Đất Alaska

Các đương đơn xin Trợ Giúp Cá Nhân của Tiểu Bang Alaska cần điền vào đơn xin trợ giúp thảm họa liên bang từ FEMA và Ban Quản Lý Tiểu Thương Hoa Kỳ. Vào www.DisasterAssistance.gov hoặc gọi số 800-621-3362 (800-462-7585 TTY) để bắt đầu tiến trình. Có nhân viên điều hành thông thạo nhiều ngôn ngữ phục vụ.

 

알래스카 지진 후 재난 지원 신청

알래스카주 개인 지원 신청자는 FEMA 및 미국 중소기업청의 연방 재난 지원 신청서를 작성할 것을 권장합니다. 절차를 시작하려면 www.DisasterAssistance.gov를 방문하거나 800-621-3362 (800-462-7585 TTY)번으로 전화하십시오. 다국어 교환원도 이용할 수 있습니다.

 

阿拉斯加地震后申请灾难援助

我们鼓励“阿拉斯加州个人援助”的申请人填写一份FEMA和美国小企业管理局的联邦灾难援助申请。请访问www.DisasterAssistance.gov或致电800-621-3362 (失聪人士拨打800-462-7585)以开始该申请过程。提供多种语言接听服务。