Main Content

South Dakota

Sẵn có Lời khuyên về Sửa chữa, Tái Xây dựng ở Sioux Falls và Yankton

SIOUX FALLS, SD – Các chuyên gia xử lý giảm thiểu và bảo hiểm lũ lụt của FEMA sẽ có mặt tại Menards ở Sioux Falls và Yankton tuần tới để cho các chủ sở hữu bất động sản lời khuyên và gợi ý về cách sửa chữa thiệt hại do bão trong khi tái xây dựng bất động sản của họ và giúp các bất động sản này chống chịu được các cơn bão trong tương lai.

Consejos para la reparación y reconstrucción disponibles en Sioux Falls y Yankton

SIOUX FALLS, SD – Especialistas en mitigación de FEMA y del seguro contra inundaciones estarán en Menards en Sioux Falls y Yankton la próxima semana para ofrecer a los propietarios de viviendas consejos y sugerencias acerca de cómo reparar los daños provocados por el desastre y construir viviendas más resistentes a futuras tormentas.

Thời hạn Để Đăng ký Nhận Hỗ trợ Thảm họa của Liên bang Đang Đến Gần

SIOUX FALLS, SD – Thời hạn để các cư dân bị thiệt hại của bão mạnh, lốc xoáy và lũ lụt hồi Tháng Chín để đăng ký với Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang là Thứ Sáu, 31 Tháng Một, 2020.

Kể từ khi công bố ngày 18 tháng 11, hơn 12.2 triệu đô-la tiền trợ cấp thảm họa liên bang đã được cung cấp cho các ứng viên đủ điều kiện ở 12 quận và hai khu bảo tồn thổ dân, bao gồm hơn 4.6 triệu đô-la tiền trợ cấp FEMA và hơn 7.6 triệu đô-la tiền cho vay khắc phục thảm họa của SBA.

Se acerca la fecha límite para registrarse para recibir Asistencia Federal por Desastre

SIOUX FALLS, SD – La fecha límite para registrarse en la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias para los residentes que sufrieron daños causados por las severas tormentas, tornados e inundaciones de septiembre es el viernes 31 de enero de 2020.

Repair, Rebuilding Advice Available in Sioux Falls and Yankton

SIOUX FALLS, SD – FEMA mitigation and flood insurance specialists will be at Menards in Sioux Falls and Yankton next week to offer advice and tips to property owners on how to repair storm damage while rebuilding their properties and making them able to withstand future storms.

Deadline to Register for Federal Disaster Assistance Approaching

SIOUX FALLS, SD – The deadline for residents with damage from the September severe storms, tornadoes and flooding to register with the Federal Emergency Management Agency is Friday, January 31, 2020.

Since the Nov. 18 declaration, more than $12.2 million in federal disaster assistance has been provided to eligible applicants in 12 counties and two reservations, including more than $4.6 million in FEMA grant funding and over $7.6 million in SBA disaster loans.

Repair, Rebuilding Advice Available in Sioux Falls and Mitchell

SIOUX FALLS, SD – FEMA mitigation and flood insurance specialists will be at Menards in Sioux Falls and Mitchell next week to offer advice and tips on how to repair storm damage and rebuild safer and stronger.

South Dakota Disaster Recovery Centers to Close, But Help Still Available

SIOUX FALLS, SD— All of the remaining Disaster Recovery Centers (DRCs) in South Dakota are scheduled to permanently close at the end of this week. The deadline for registration is January 31, 2020.

The centers in Alexandria, Mitchell and Madison will close Friday, Jan. 17 at 6 p.m.

The center in Plankinton will close Saturday, Jan. 18 at 6 p.m.

Since the DRCs have opened, specialists have met with more than 1,100 residents to assist with registrations and resolve issues.

Repair, Rebuilding Advice Available in Sioux Falls and Mitchell

SIOUX FALLS, SD – FEMA mitigation and flood insurance specialists will be at The Home Depot in Sioux Falls and True Value Hardware in Mitchell this week to offer advice and tips on how to repair storm damage and rebuild safer and stronger.

FEMA amplía fecha límite de registro

SIOUX FALLS, SD – La fecha límite para registrarse con FEMA para asistencia por desastre después de las severas tormentas, tornados e inundaciones del 9 al 26 de septiembre se amplió hasta el 31 de enero de 2020.