Nhân viên FEMA ghi danh cho một nạn nhân xin trợ giúp tại một Trung Tâm Phục Hồi Thiên Tai (DRC)

– Để trợ giúp các gia đình hiện vẫn đang chật vật tìm nơi ở sau khi mất chỗ ở do Bão Sandy, Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency - FEMA) và Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Hoa kỳ (U.S. Department of Housing and Urban Development - HUD) hôm nay đã thông báo rằng họ sẽ tái thiết lập Chương trình Trợ giúp Nhà ở Thiên tai (Disaster Housing Assistance Program - DHAP), một chương trình đặc biệt trợ giúp tiền thuê nhà cung cấp các khoản tiền trả cho nhà ở tạm thời trực tiếp tới các chủ nhà thuê đang giúp đỡ các gia đình bị mất nơi ở do thiên tai. Chương trình DHAP-Sandy sẽ giúp các gia đình tìm nhà ở tạm thời trong lúc họ đang tái thiết cuộc sống của họ.

 

“Điều quan trọng là chúng tôi, cùng với các đối tác ở các cấp địa phương, tiểu bang, bộ lạc, liên bang cung cấp một cầu nối cho các gia đình nạn nhân của Bão Sandy khi họ tiếp tục xây dựng lại nhà ở và khôi phục lại đời sống bình thường,”  Thứ trưởng Nhà ở và Phát triển Đô thị Sandra Henriquez nói. “Chương trình DHAP, với lịch sử cung cấp sự trợ cấp tạm thời mà các gia đình cần sau thiên tai, sẽ là chiếc cầu đó để giúp các gia đình phục hồi.” 

 

“Trong giai đoạn sau Bão Sandy, New York có một thách thức về nhà ở đặc biệt,” Điều phối viên Liên bang FEMA Michael F. Bryne nói. “Đây là một môi trường đô thị, đông dân và các nguồn nhà thuê hiếm. Mục đích của chương trình này là nhằm hỗ trợ những người không đạt được giải pháp nhà ở lâu dài trong những khuôn khổ trợ giúp tiêu chuẩn của FEMA.”

 

DHAP-Sandy sẽ được thực hiện thông qua một thỏa ước liên cơ quan giữa FEMA và HUD. Các nạn nhân thiên tai không cần phải nộp đơn riêng cho chương trình này. FEMA sẽ xác định xem những đương đơn nào hội đủ điều kiện và sẽ chuyển tiếp những đương đơn hội đủ điều kiện tới cho HUD. HUD sẽ làm việc trực tiếp với các cơ quan nhà ở địa phương và tiểu bang để thực hiện chương trình này.

 

Việc tham gia chương trình DHAP sẽ đòi hỏi các nạn nhân phải tham gia vào Chương trình Quản lý Hồ sơ Thảm họa (Disaster Case Management Program) của Thành phố New York hay Bang New York. Chương trình này được FEMA tài trợ và kết nối những nạn nhân thảm họa với các quản trị viên hồ sơ là những người sẽ giúp họ phát triển và thực hiện một kế hoạch phục hồi sau thảm họa.

 

Chương trình DHAP được khởi đầu năm 2007, và cung cấp giải pháp nhà ở tạm thời cho hàng ngàn gia đình bị mất nhà ở do Bão Katrina.  Chương trình đã thành công trong việc hỗ trợ hơn

FEMA, HUD thông báo về chương trình trợ giúp thuê nhà cho những nạn nhân của Bão Sandy ở New York – trang 2

 

 

 

37,000 gia đình trước đó không được HUD hỗ trợ sau các cơn bão năm 2005 – Katrina và Ike. Chương trình DHAP được sử dụng để cung cấp nhà ở cho các gia đình mất nhà bởi Bão Gustav năm 2008.

 

Sứ mệnh của FEMA là hỗ trợ các công dân và những người ứng cứu đầu tiên để bảo đảm rằng với tư cách là một quốc gia chúng ta cùng xây dựng, gìn giữ và cải thiện khả năng chuẩn bị, bảo vệ, đối phó, phục hồi và giảm thiểu tất cả mối nguy hiểm.

 

Theo dõi FEMA trên mạng tại blog.fema.gov, www.twitter.com/fema, www.facebook.com/fema, và www.youtube.com/fema.  Đồng thời theo dõi các hoạt động của Tổng Quản trị Craig Fugate tại www.twitter.com/craigatfema

 

Các link tới các mạng xã hội chỉ để dùng cho mục đích tham khảo. FEMA không ủng hộ riêng bất kỳ ứng dụng, công ty, hay trang mạng phi chính phủ nào. 

 

Sứ mệnh của HUD là nhằm tạo ra những cộng đồng đoàn kết, bền vững, mạnh mẽ và nhà ở vừa tiền chất lượng cho tất cả mọi người. HUD hiện đang nỗ lực làm việc để tăng cường thị trường nhà ở để giúp củng cố nền kinh tế và bảo vệ người tiêu dùng; đáp ứng được nhu cầu về nhà thuê vừa tiền chất lượng; sử dụng nhà ở như một bàn đáp giúp nâng cao chất lượng cuộc sống; xây dựng những cộng đồng bền vững và đoàn kết không có kỳ thị; và thay đổi cách HUD vận hành.

 

Có thêm thông tin về HUD và các chương trình của Bộ trên mạng Internet tại www.hud.govhttp://espanol.hud.gov.  Quý vị có thể theo dõi HUD trên trang twitter @HUDnews, trên trang facebook tại www.facebook.com/HUD, hoặc ghi tên để nhận tin mới tại HUD’s News Listserv

 

###