Bagyong Sandy / Hurricane Sandy

Main Content

Ang Bagyong Sandy ay idineklarang isang malaking sakuna noong Oktubre 30, 2012.  Makikita ninyo sa ibaba ang mga ipinalabas na balita, mga flyer, mga dokumentong may impormasyon at ibang mga komunikasyon na nasa inyong wika na maaaring tumulong sa inyo sa proseso ng panunumbalik.  Upang magparehistro at para sa karagdagang impormasyon tungkol sa tulong para sa sakuna, mangyaring makipag-ugnayan sa Linya ng FEMA para sa Wika sa 866-333-1796

FEMA, MGA PEDERAL NA KATUWANG AT MGA BOLUNTARYO AY NASA NEW YORK PA RIN

FEMA, MGA PEDERAL NA KATUWANG AT MGA BOLUNTARYO AY NASA NEW YORK PA RIN

Bagaman ang Abril 13 na huling araw sa pagpaparehistro ay lumipas na, ang FEMA at mga katuwang nito, kasama ang U.S. Small Business Administration (Pangasiwaan ng Estados Unidos sa Maliit na Negosyo) at napakaraming mga boluntaryong ahensiya, ay nananatili sa New York at magpapatuloy na tulungan ang mga nakaligtas hanggang matapos ang trabaho.

MANATILING MAY UGNAYAN SA FEMA

Nakabuo ang Lungsod ng New York at Estado ng New York ng mga planong gumagamit ng mga pondong pederal para matulungan ang mga may-ari ng tahanan, maliliit na negosyo at komunidad na naapektuhan ng tatlong bagyo: Sandy, Irene at Lee. Ang mga planong iyon ay pinag-aaralan ng HUD. Ang pagrehistro sa FEMA ay maaaring matuloy sa pagkakwalipikado para sa mga kaloob o tulong sa hinaharap, anupaman ang pagpopondong ginagamit ng Lungsod ng New York o Estado ng New York. Ang mga nakaligtas ay mayroong hanggang Abril 13

Mga Administrador ng Maliit na Negosyo nakikipag-usap sa mga may-ari ng negosyo

Manggagawa ng FEMA sa mga Ugnayan sa Komunidad, nagbabahagi ng impormasyon sa isang nakaligtas sa bagyo para sa pagpaparehistro sa tulong sa sakuna

Pinahabaan ang petsa ng pag-checkout ng TSA hanggang Agosto 6, 2013. 
Mga Ipinalabas na Balita

Ibang impormasyon sa sakuna

Public Service Announcement: http://www.fema.gov/medialibrary/media_records/11195

Anunsyo ng Pampublikong Serbisyo Tungkol sa Tulong sa Sakunang Dulot ng Hurricane Sandy (5:57) Hurricane Sandy Disaster Assistance Public Service Announcement

 

•	Trợ giúp sau Thiên taiTulong Pagkatapos ng isang Kalamidad Patnubay ng Aplikante sa Programa para sa mga Indibidwal at Mga Sambahayan

(PDF 717KB, TXT 109KB)

 

Last Updated: 
04/14/2015 - 10:46
Back to Top