Main Content

Hmoob / Hmong

Ntaub Ntawv Txog Kev Xwm Txheej Loj / Information about Declared Disasters

  • TIV THAIV COV TSIAJ HAUV VAJ HAUV TSEV THAUM DEJ NYAB (PDF 18KB, TXT 4KB) Protect Pets When Flooding Strikes
  • TUAV TSWV YIM NPAJ UA NTEJ YOG IB YAM TSEEM CEEB NTAWM TXOJ KEV KHIAV TAWM DEJ NYAB (PDF 32KB, TXT 8KB) Planning Ahead Is Essential For Flood Evacuations
  • COV NEEG TSWJ XYUAS KEV KUB NTXHOV HAUV LUB ZOS, LUB XEEV, COV PAB PAWG NEEG THIAB TSOOM FWV TEB CHAWS RAUS TES SIB ZOG PAB RAUTXOJ KEV DEJ NYAB HAUV NORTH DAKOTA (PDF 18KB, TXT 7KB) Local, State, Tribal And Federal Emergency Managers Fully Engaged In North Dakota Flood Response
Last Updated: 
03/28/2017 - 13:59