Federal Emergency Management Agency

News Releases

Main Content
09/04/2012
BATON ROUGE, La. – Các chủ nhà, người thuê nhà và chủ thương nghiệp tại Quận St. Charles nào có bất động sản bị hư hại hoặc phá hủy vì Bão Isaac có thể ghi danh xin trợ giúp từ chính phủ liên bang và...
Louisiana
09/04/2012
BATON ROUGE, La. — Các Trung Tâm Phục Hồi thuộc Tiểu Bang/FEMA đã mở cửa vào ngày Thứ Ba tại quận Jefferson và Lafourche để trợ giúp các chủ nhà, người thuê nhà, và chủ thương nghiệp nào có nhà cửa...
Louisiana
09/03/2012
BATON ROUGE, La – Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp (FEMA), theo sự yêu cầu của tiểu bang Louisiana, đã khai hoạt chương trình Hỗ Trợ Tạm Trú, dành cho những tản cư của Bão Isaac nào hội đủ điều...
Louisiana
09/03/2012
BATON ROUGE, La. — Các Trung tâm Phục hồi Thiên tai (Disaster Recovery Centers - DRC) của FEMA/Tiểu bang đã mở cửa hôm Thứ Hai ở các giáo xứ St. Bernard và Orleans để hỗ trợ các chủ nhà, người thuê...
Louisiana
09/02/2012
BATON ROUGE, La – Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency -FEMA) và các thành viên khác của chính phủ liên bang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tiểu bang...
Louisiana
09/02/2012
BATON ROUGE, La. – Các thanh tra viên nhà ở từ Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency -FEMA) đang trợ giúp kết nối những người sống sót sau Bão Isaac đủ...
Louisiana
09/01/2012
BATON ROUGE, La. – Những chủ nhà, người thuê nhà, và chủ doanh nghiệp sống ở các giáo xứ Ascension, Lafourche, Livingston và Orleans có tài sản bị hư hại hoặc phá hủy do Bão Isaac giờ có thể ghi danh...
Louisiana
09/01/2012
BATON ROUGE, La. — Ba Trung tâm Phục hồi Thiên tai (Disaster Recovery Centers) đã được mở cho những chủ nhà, người thuê nhà và chủ doanh nghiệp chịu thiệt hại bởi Bão Isaac.Các chuyên gia từ Tiểu...
Louisiana
08/31/2012
BATON ROUGE, La. – Các chủ nhà, người thuê nhà, và các chủ doanh nghiệp tại năm giáo xứ Louisiana chịu thiệt hại về tài sản do Bão Isaac được khuyến khích ghi danh với Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn...
Louisiana

Pages

Back to Top