Main Content

FEMA gia hạn chương trình Trợ giúp Tạm trú ở New York

Release date: 
04/24/2013
Release Number: 
211

NEW YORK – Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp, theo lời yêu cầu của Tiểu Bang New York, đã chấp thuận gia hạn chương trình Trợ giúp Tạm trú (TSA) thêm 28 ngày, để những nạn nhân Bão Sandy nào không thể trở về nhà có thể ở lại tại các khách sạn tham gia với chương trình.

Ngày trả phòng và rời khỏi khách sạn theo chương trình TSA, đã được gia hạn cho đến ngày 29 tháng 5, ngày này cũng đã được gia hạn thêm từ ngày 1 tháng 5.  FEMA sẽ gọi cho những nguyên đơn nào hội đủ điều kiện gia hạn để thông báo về ngày trả phòng mới.

Chương trình Trợ giúp Tạm trú cho phép những nạn nhân Bão Sandy nào hội đủ điều kiện và có nhà đã bị hư hại nặng hoặc phá hủy được ở tại một khách sạn trong thời gian giới hạn.   FEMA trực tiếp trả tiền phòng cho khách sạn.

Quy định gia hạn được chấp thuận để giúp các nguyên đơn nào vẫn hội đủ điều kiện theo chương trình để họ được ở lại trong khách sạn trong lúc FEMA cùng những đối tác tiểu bang và địa phương làm việc để xác định những biện pháp gia cư dài hạn.  Tất cả các nguyên đơn thuộc chương trình TSA đang ở tại khách sạn đều được thẩm định để xác nhận là họ vẫn hội đủ điều kiện.

FEMA tiếp tục hợp tác với các đối tác địa phương, tiểu bang, bộ lạc, cùng cơ quan thiện nguyện để giúp những nguyên đơn qua hình thức quảng bá và hồ sơ vụ toàn diện để xác định tình trạng và giúp họ chuyển đến một nơi cư trú thích hợp tạm thời hoặc gia cư dài hạn.  

Để biết thêm chi tiết về quá trình phục hồi thiên tai của New York, hãy vào thăm trang mạng www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandywww.fema.gov/blog.

 

###

Sứ mệnh của FEMA là hỗ trợ các công dân và những người ứng cứu đầu tiên để bảo đảm rằng với tư cách là một quốc gia chúng ta cùng xây dựng, gìn giữ và cải thiện khả năng chuẩn bị, bảo vệ, đối phó, phục hồi và giảm thiểu tất cả mối nguy hiểm.

FEMA gia hạn chương trình Trợ giúp Tạm trú ở New York - Trang 2

Chương trình trợ giúp phục hồi thiên tai được cung cấp cho mọi công dân không phân biệt chủng tộc, màu da, tôn giáo, xuất xứ quốc tịch, giới tính, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, trình độ Anh ngữ hay tình trạng kinh tế. Nếu quý vị hoặc người nào mà quý vị biết đã bị kỳ thị, quý vị có thể gọi cho FEMA theo số miễn phí 800-621-FEMA (3362).  Số điện văn TTY là 800-462-7585

Last Updated: 
04/26/2013 - 11:08
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: