Federal Emergency Management Agency

Công việc phục hồi sau bão Sandy của New York

Main Content
Release date: 
04/19/2013
Release Number: 
210

 NEW YORK — Sự trợ giúp thiên tai cho các nạn nhân bão Sandy tại New York:

 • Hơn 3,3 tỉ mỹ kim được trả bởi Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Toàn quốc đến những ai có hợp đồng
 • Hơn 958 triệu mỹ kim tiền tài trợ từ cơ quan FEMA đã được chấp thuận cho các cá nhân và hộ gia đình
  • Hơn 821 triệu mỹ kim dành cho trợ giúp về nhà ở
  • Hơn 137 triệu mỹ kim dành cho các nhu cầu khác
 • Hơn 1.4 tỉ mỹ kim tiền vay nợ thiên tai từ cơ quan SBA đã được thông qua cho các chủ nhà, người thuê nhà, và cơ sở thương mại
 • Gần 847 triệu mỹ kim tiền tài trợ trong chương trình Trợ giúp Công cộng của FEMA đã được chấp thuận cho các cộng đồng và một số tổ chức bất vụ lợi phục vụ công chúng
 • 271.377 người đã đăng ký xin trợ giúp từ 13 quận hạt đã được chỉ định
 • 183.696 chuyến kiểm tra căn hộ đã được hoàn tất
 • 180.596 đợt viếng thăm đến các Trung tâm Phục hồi Thiên tai
 • 5,6 triệu thước khối các mảnh vụn đất đá đã được dời chuyển
 • Có hơn 500 tổ chức thiện nguyện cùng làm việc trong công việc khôi phục
 • 26 ngôn ngữ sử dụng để truyền đạt các thông tin trợ giúp đến các nạn nhân

Những nạn nhân bão Sandy nên giữ liên lạc và thông báo cho cơ quan FEMA khi họ nhận được tiền bồi thường từ hãng bảo hiểm, khi cần phải cập nhật thông tin liên lạc hoặc địa chỉ, hoặc nếu có bất cứ câu hỏi nào về đơn của họ.

Những ai nộp đơn có thể gọi Đường dây Trợ giúp của FEMA ở số 800-621-3362 (Tiếng nói, 7-1-1/Dịch vụ chuyển viđêô ngôn ngữ ký hiệu thành âm thanh Relay) hoặc TTY 800-462-7585 để cập nhật với FEMA. Các số điện thoại miễn phí làm việc từ 7h sáng đến 10h tối, múi giờ Đông Mỹ (EST), bảy ngày một tuần.

Các cá nhân có thể kiểm tra tình trạng đơn của mình tại địa chỉ mạng DisasterAssistance.gov hoặc địa chỉ m.fema.gov trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.

 

Theo những con số 39: Công việc phục hồi sau bão Sandy của New York, trang 2

Trợ giúp phục hồi sau thảm họa thiên tai được cung cấp không phân biệt chủng tộc, màu da, tôn giáo, dân tộc, giới tính, tuổi tác, khuyết tật, trình độ thông thạo Anh ngữ hoặc tình trạng tài chánh.  Nếu quý vị hoặc người nào mà quý vị biết đã bị kỳ thị, quý vị hãy gọi cho FEMA vào số miễn phí 800-621-FEMA (3362). Hoặc gọi số điện văn TTY ở số 800-462-7585.

Sứ mệnh của FEMA là nhằm để hỗ trợ công dân và những người đáp ứng đầu tiên để bảo đảm quốc gia chúng ta cùng làm việc để xây dụng, gìn giữ và cải thiện khả năng chuẩn bị, bảo vệ, đáp ứng, phục hồi và giảm nhẹ tất cả các mối hiểm nguy.

SBA là nguồn tài trợ chính của chính phủ trong công việc tái thiết dài hạn cho những tài sản bị phá hại do thiên tai. SBA giúp đỡ chủ hộ, người mướn nhà, thương mại ở mọi kích cỡ, và các tổ chức tư nhân vô vụ lợi để tài trợ những nỗ lực sữa chữa hoặc tái xây dựng, và chịu các phí tổn để thay thế tài sản cá nhân bị mất hoặc thiệt hại bởi thiên tai. Những nợ vay cho thiên tai này bao gồm những mất mát không có bảo hiểm và không được bồi thường và không sao lại những phúc lợi cung cấp bởi các cơ quan hoặc tổ chức khác. Để có thêm thông tin về những chương trình SBA, người nộp đơn có thể gọi số 800-659-2955 (TTY 800-877-8339).

Last Updated: 
04/24/2013 - 12:05
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top