Federal Emergency Management Agency

Hoạt động khôi phục sau Bão Sandy của New York

Main Content
Release date: 
03/22/2013
Release Number: 
192

NEW YORK — Trợ giúp sau thảm họa cho người sống sót ở New York sau Bão Sandy:

 • Hơn $3 tỷ thanh toán trong Chương Trình Bảo Hiểm Lũ Lụt Quốc Gia (National Flood Insurance Program) cho những người tham gia bảo hiểm
 • Hơn $935 triệu các khoản trợ cấp của FEMA được chuẩn thuận cho cá nhân và hộ gia đình
  • Gần $805 triệu dành cho trợ cấp gia cư
  • Hơn $130 triệu dành cho các nhu cầu khác
 • Gần $1,3 tỷ các khoản cho vay do thảm họa của SBA được chuẩn thuận cho gia chủ, người thuê nhà và doanh nghiệp
 • Hơn $740 triệu được chuẩn thuận trong các khoản Trợ Cấp Công Cộng của FEMA (FEMA Public Assistance) dành cho các cộng đồng và một số tổ chức bất vụ lợi phục vụ công chúng
 • 270.222 người liên lạc với FEMA để được giúp đỡ hay biết thông tin
 • 182.005 lần đánh giá gia cư đã hoàn tất
 • 172.589 lượt khách viếng thăm các Trung Tâm Khôi Phục Sau Thảm Họa (Disaster Recovery Centers)
 • 5,6 triệu thước khối đất đá được dọn dẹp
 • Hơn 500 cơ quan thiện nguyện tham gia công tác khôi phục
 • 26 ngôn ngữ được sử dụng để truyền đạt thông tin trợ giúp cho người sống sót

 

Người sống sót ở New York còn thời gian đến ngày 29 tháng 3 để đăng ký với FEMA và gửi lại đơn xin vay do thảm họa của họ từ Cơ Quan Quản Trị Doanh Nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (U.S. Small Business Administration).

 

###

Nhiệm vụ của FEMA là hỗ trợ người dân và những nhân viên ứng phó đầu tiên đảm bảo rằng với tư cách một quốc gia, chúng ta cùng nhau xây dựng, duy trì và cải thiện khả năng chuẩn bị ứng phó, phòng chống, ứng phó, khôi phục và giảm thiểu mọi mối nguy.

 

Hoạt động khôi phục sau Bão Sandy của New York -2

 

Chương trình hỗ trợ khắc phục thảm họa được cung cấp không phân biệt chủng tộc, màu da, quốc tịch, giới tính, tuổi tác, khuyết tật, trình độ tiếng Anh hoặc tình trạng tài chính. Nếu quý vị hoặc một người quý vị biết đã bị phân biệt đối xử, hãy gọi số miễn phí của FEMA 800-621-FEMA (3362). Đối với TTY, hãy gọi số 800-462-7585.

Last Updated: 
03/25/2013 - 11:24
Back to Top