Main Content

Chương Trình Tài Trợ Làm Giảm Nguy Cơ Của FEMA

Main Content
Release date: 
03/15/2013
Release Number: 
27

HMGP  vs. CDBG 

 

Chương Trình Tài Trợ Làm Giảm Nguy Cơ Của FEMA  – HMGP

 • Tiếp theo tuyên bố thiên tai lớn, FEMA cung cấp những tài trợ linh động cho các kế hoạch theo đó họ phải đáp ứng một giải pháp lâu dài đối với một rủi ro cụ thể. Các cá nhân và doanh nghiệp có thể không được xin cấp tài trợ một cách trực tiếp từ tiểu bang hoặc FEMA, nhưng các chính quyền địa phương hoặc những tổ chức tư không vụ lợi có thể nộp đơn xin để đem lợi ích cho một cá nhân hoặc một doanh nghiệp.

 

Chương Trình Tài Trợ Khối Phát Triển Cộng Đồng Của HUD – CDBG

 • HUD cung cấp những tài trợ linh động cho các đô thị, thành phố, và tiểu bang nhằm phục hồi những thiên tai đã được Tổng thống phủ tuyên bố, đặc biệt là những khu vực có lợi tức thấp và khiêm nhượng. Chương trình tài trợ khối không tài trợ cho những cá nhân vì họ không hợp lệ. Các Tiểu bang và chính quyền địa phương hội đủ điều kiện để xin tài trợ khối theo đó họ có thể giúp cho các cá nhân và các doanh nghiệp hưởng lợi ích vì những nhu cầu phục hồi của họ chưa được đáp ứng.

 

Các tài trợ của HMGP có thể được sử dụng như thế nào:

 • Thu mua tài sản/tái bố trí (tạo mãi)
  • Mua những căn nhà dễ bị ngập lụt từ các gia chủ muốn bán và hoàn lại đất trống. Căn nhà được phá hủy hoặc tái bố trí, và chính quyền địa phương trở thành người chủ mới của tài sản.
  • Tạo mãi được thương thảo hoàn toàn tự nguyện bỡi các gia chủ và chương trình được tiểu bang quản lý.
 • Nâng cao những tòa nhà dễ bị ngập lụt
 • Biến cải các tòa nhà để giảm hư hai đến tối thiểu khi bị thiên tai
 • Địa phương hóa các kế hoạch giảm lụt lội

 

Các tài trợ của CDBG có thể sử dụng như thế nào:

 • Các tiểu bang và các tòa thị sãnh quyết định những kế hoạch nào được CDBG có trách nhiệm tài trợ.

 

Bản tin: HMGP vs. CDBG – Trang 2

 

 • Chương trình CDBG của Tiển bang New York cung cấp sự giúp đở tài chánh cho các thị xã, thành phố, và làng hợp lệ để phát triển những cộng đồng sinh động bằng cách cung cấp nhà ở khang trang, vừa túi tiền, và những môi sinh thích hợp, cũng như khuyếch trương những cơ hội kinh tế, chính yếu cho những người có lợi tức thấp và khiêm nhượng.  

 

 • Chương trình hỗ trợ những sinh hoạt hoặc các kế hoạch theo đó chúng đem lại lợi ích cho những gia đình có lợi tức thấp và khiêm nhượng; đề phòng hoặc loại trừ những khu ổ chuột và điêu tàn; hoặc đạo đạt nhu cầu phát triển cộng đồng mà theo đó chúng đặt để mối đe dọa nghiêm trọng và hiển nhiên đến sức khỏe hoặc phúc lợi của cộng đồng. 

 

Last Updated: 
03/25/2013 - 14:10
Back to Top