Federal Emergency Management Agency

Các nguồn tài liệu để hồi phục và tái xây dựng

Main Content
Release date: 
03/01/2013
Release Number: 
22

 

 

Trợ giúp Cá nhân

 

Chương trình Trợ giúp Cá nhân của FEMA cung cấp trợ giúp về tài chánh hoặc hỗ trợ trực tiếp cho những ai có chi phí cần thiết liên quan đến thiên tai và các nhu cầu nghiêm trọng mà không thể đáp ứng những nhu cầu này qua các hình thức khác.

 • Trợ giúp mướn nhà tạm thời có thể được cung cấp để giúp các chủ nhà cho đến khi căn nhà bị hư hại được tu sửa hoặc xây dựng lại.
 • Tiền tài trợ có sẵn cho các chủ nhà để sửa chữa những thiệt hại liên quan đến thiên tai không được bao trả bởi bảo hiểm.

Các nạn nhân bão Sandy có đến ngày 29 tháng Ba để đăng ký xin trợ giúp từ FEMA.

 

Đăng ký trực tuyến tại trang DisasterAssistance.gov hoặc qua điện thoại thông tin hoặc máy tính bảng tại trang m.fema.gov.

 

Những ai nộp đơn hội đủ điều kiện cũng có thể gọi số 800-621-3362 (Voice, 7-1-1 /Relay) hoặc TTY 800-462-7585.

 

Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp nhỏ Hoa Kỳ (SBA)

 

Các khoản nợ thiên tai từ SBA có thể được dùng để nâng cao một cấu trực hoặc giảm thiểu thiệt hại lũ lụt trong tương lai.

 • Chủ nhà (bao gồm chủ sở hữu căn hộ cá nhân trong các condo  hoặc hợp tác xã) có thể hội đủ điều kiện để nhận đên 200,000 đôla để sửa chữa hoặc thay thế những căn nhà bị thiệt hại do cơn bão.
 • Chủ nhà và người thuê nhà có thể đủ điều kiện để nhận đến 40,000 đôla để thay thế tài sản cá nhân.
 • Doanh nghiệp và các tổ chức bất vụ lợi tư nhân có thể đủ điều kiện để mượn đến 2 triệu đôla để sửa chữa hoặc thay thế tài sản bị thiệt hại do cơn bão.

 

Nộp đơn trực tuyến tại https://DisasterLoan.SBA.gov/ ELA hoặc đến thăm một Trung tâm Hồi phục Thiên tai (DRC) (để tìm địa điểm của một trung tâm DRC, đến trang www.FEMA.gov/disaster-recovery-centers hoặc trang m.fema.gov với một máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh. Để có thêm chi tiết, xin gọi số 800-659-2955 (TTY 800-877-8339).

 

Trợ giúp có sẵn bằng cách gửi một email đến địa chỉ DisasterCustomerService@sba.gov hoặc đến trang www.sba.gov.

 

 

Chương trình Bảo hiểm Ngập lụt Toàn quốc (NFIP)

 

Vì bảo hiểm nhà tiêu chuẩn không bao trả cho ngập lụt, có được sự bảo vệ chống lũ lụt rất là quan trọng.

 • Các hợp đồng của NFIP được bán và phục vụ bởi nhiều công ty bảo hiêm tư nhân.
 • Các chủ sở hữu tài sản trong những khu vực có nguy cơ cao (được gọi là Khu vực Đặc biệt Nguy hiểm bị Ngập lụt hoặc Special Flood Hazard Areas) cần phải mua bảo hiểm lũ lụt nếu họ có tiền nợ nhà từ một chủ nợ dưới sự quản lý của liên bang.
 • Một căn nhà ở biệt lập cho một gia đình có thể được bảo hiểm trả đến 250,000 đôla cho thiệt hại vật chất trực tiếp gây ra bởi một cơn lũ.

 

Trang floodsmart.gov của FEMA cung cấp thông tin về bảo hiểm ngập lụt và nguy cơ ngập lụt. Để có thêm thông tin và dữ liệu cố vấn về nguy cơ ngập lụt của New York, xin đến trang region2coastal.com hoặc gọi 888-379-9531.

 

Gia tăng Phi tổn để Tuân theo luật (ICC)

 

Sự bao trả ICC là một phần trong nhiều hợp đồng của NFIP và cung cấp tiền trả lên đến 30,000 đôla để giúp bao trả phí tổn cho các hoạt động giảm thiểu hiểm nguy mà sẽ giảm nguy cơ một tòa nhà bị thiệt hại ngập lụt.

 • Các đơn đòi bồi thường ICC được điều chỉnh riêng biệt so với các đơn khác nộp dưới Chính sách Bảo hiểm Lũ lụt Tiêu chuẩn.
 • Để có thêm thông tin, gọi hãng bảo hiểm của quý vị hoặc gọi chương trình NFIP miễn phí tại số 800-427-4661 (TTY 800-427-5593).

 

Chương trình Tài trợ Giảm nhẹ Hiểm nguy (HMGP)

 

Chương trình HMGP cung cấp tiền cho chính phủ tiểu bang và địa phương để tái xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong khi cá nhân không đủ điều kiện nộp đơn, một người nộp đơn hội đủ điều kiện có thể nộp đơn xin tài trợ thay mặt  quý  vị để giảm hiểm nguy cho căn nhà của quý vị dưới thẩm quyền của họ.

 • Nâng cao cấu trúc và mua lại tài sản (hoặc “mua toàn bộ”) là các hoạt động hội đủ điều kiện.

 

Để có thêm thông tin về công việc phục hồi thiên tai của New York, đến thăm:

www.fema.gov/disaster/4085

http://twitter.com/FEMASandy,

www.facebook.com/FEMASandy

www.fema.gov/blog

Để biết thêm, xin đến trang www.dhses.ny.gov/oem/event/sandy/mitigation

 

 

Last Updated: 
03/25/2013 - 14:15
Back to Top