Federal Emergency Management Agency

Các nguồn tài liệu dành cho nạn nhân bão Sandy tại New York

Main Content
Release date: 
03/01/2013
Release Number: 
26

 

Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency), các cơ quan đối tác liên bang, tiểu bang và chính quyền thành phố địa phương, và các tổ chức thiện nguyện đang cùng làm việc để giải quyết các nhu cầu của những nạn nhân bão Sandy tại New York.

 

Tài liu đ đáp ng nhu cu thiết yếu

 

Trợ giúp Pháp lý cho Thiên tai

 

Hiệp hội Luật sư  Tiểu bang New York đã thiết lập một đường dây trợ giúp để giúp đỡ các nạn nhân bão với thắc mắc về pháp lý. Xin gọi số 800-699-5636, thứ Hai – thứ Sáu, 9h sáng-5h chiều.

 

Trợ giúp Thất nghiệp vì Thiên tai

 

Các nạn nhân bão đủ điều kiện có đến ngày 29 tháng Ba để nộp xin Trợ giúp Thất nghiệp vì Thiên tai. Xin gọi số 888-209-8124 (trong tiểu bang) hoặc số 877-358-5306 (ngoài tiểu bang).

 

Đường dây Trợ giúp Buồn khổ do Thiên tai

 

Đường dây Trợ giúp Buồn khổ do Thiên tai cung cấp dịch vụ tư vấn and hỗ trợ cho cơn khủng hoảng bởi thiên tai đến bất cứ ai quanh giờ đồng hồ 24/7/365, từ bất kỳ nơi nào trên Hoa Kỳ qua đường dây nóng miễn phí, đa ngôn ngữ 800-985-5990. Các nạn nhân cũng có thể gửi tin nhắn SMS là ‘TalkWithUs’ (cho tiếng Anh) hoặc ‘Hablanos’ (cho tiếng Tây Ban Nha) đến số 66746.

 

Để có thêm thông tin về Đường dây Trợ giúp Buồn khổ do Thiên tai và sự buồn khổ bởi thiên tai, cách đối phó, tài liệu và hơn nữa, xin đến thăm disasterdistress.samhsa.gov.

Ngun tài liu v khôi phc

 

Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ (HUD)

 

Bộ HUD co các chương trình để nới rộng các lựa chọn nhà ở cho các gia đình bị dời chuyển bởi cơn bão Sandy. Để có thêm thông tin, hãy đến  portal.hud.gov/hudportal/HUD.

 

Quỹ Sửa chữa và Xây dựng lại sau Thiên tai cho Người Chủ nhà

 

Thống đốc Cuomo đã lập ra một khoảng tiền tài trợ lên đến 10,000 đôla cho các nạn nhân bão nào đã nhận tối đa tiền tài trợ từ FEMA nhưng có các nhu cầu chưa được đáp ứng. Để có thêm thông tin, xin gọi số 855-697-7263.

 

Điện lưới Quốc gia

 

Điện lưới Quốc gia đang cung cấp tiền tài trợ lên đến 1,000 đôla cho các khách hàng đã duy trì thiệt hại vật chất và mất dịch vụ khí đốt tự nhiên do cơn bão. Để có thêm thông tin, xin gọi số 877-696-4743.

 

Xúc bùn rác, Dọn mảnh vỡ & Chặn nấm mốc khẩn cấp

 

Những ai nộp đơn đủ điều kiện và cần trợ giúp xúc bùn rác ra, dọn sạch mảnh vỡ và áp chặn nấm mốc khẩn cấp, hãy gọi đường dây nóng thông tin của địa phương mình. Các nạn nhân bão tại quận Bronx, Kings, New York, Queens hoặc Richmond, xin gọi số 3-1-1. Những nạn nhân sống tại quận Nassau, Orange, Putnam, Rockland, Suffolk, Sullivan, Ulster hoặcWestchester, xin gọi số 2-1-1.

 

 

 

Thương mại của quý vị bị ảnh hưởng bởi cơn bão?

Các khoản nợ vay lên đến 2 triệu đôla với lãi suất thấp được cung cấp bởi Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp nhỏ Hoa Kỳ https://disasterloan.sba.gov/ELA

800-659-2955 (TTY 800-877-8339)

 

Các nguồn tài nguyên khác dành cho doanh nghiệp

 

Công ty Phát triển Cộng đồng của Long Island (Quận Suffolk)

631-471-1215 ext. 19, thứ Hai-thứ Sáu, 9h sáng-5h chiều

 

Cơ quan Phát triển Tiểu bang Đế quốc

www.empire.state.ny.us/sandyassistance.asp

855-697-7263

 

Quỹ Vay nợ Khẩn cấp cho Doanh nghiệp cỡ nhỏ của tiểu bang New York (khoản vay mượn lên đến 25,000 đôla)

www.esd.ny.gov

855-697-7263

Last Updated: 
03/25/2013 - 14:13
Back to Top