Federal Emergency Management Agency

FEMA gia hạn Chương trình Trợ giúp Nơi nương tựa Chuyển tiếp tại New York

Main Content
Release date: 
02/21/2013
Release Number: 
176

NEW YORK – Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency, FEMA), dưới lời khẩn cẩu của tiểu bang New York, đã chấp thuận kéo dài chương trình Trợ giúp Nơi nương tựa Chuyển tiếp (Transitional Sheltering Assistance, TSA) thêm 14 ngày, chương trình này cho phép những nạn nhân Bão Sandy hội đủ điều kiện mà không thể quay trở về nhà của họ để trú ngụ tại những khách sạn hay nhà trọ đang tham gia vào chương trình.

 

Ngày trả phòng mới cho những ai hiện đang trong chương trình TSA là ngày 10 tháng Ba, năm 2013. FEMA tiếp tục phối hợp làm việc với các cơ quan đối tác của tiểu bang, địa phương và tổ chức thiện nguyện để trợ giúp những người nộp đơn bằng cách tiếp cận và làm việc toàn diện với hồ sơ để nhận dạng và chuyển tiếp họ đến nơi cư ngụ tạm thời hoặc dài hạn thích hợp hơn. Những ai hội đủ điều kiện gia hạn đang được thông báo về ngày trả phòng mới này.

 

Chương trình Trợ giúp Nơi nương tựa Chuyển tiếp cho phép các nạn nhân bão Sandy đủ điều kiện mà có nhà đã bị thiệt hại nặng nề hoặc phá hủy để có thể tạm trú tại tại một khách sạn hay nhà trọ trong một thời gian có hạn và chi phí ở trọ và thuế của căn phòng được FEMA trả trực tiếp cho khách sạn.

 

Sự gia hạn đã được chấp thuận nhằm mục đích giúp đỡ những ai nộp đơn hội đủ điều kiện cho chương trình để vẫn sống tại các khách sạn trong khi FEMA và các cơ quan đối tác của tiểu bang và địa phương làm việc để nhận đạng các giải pháp nhà ở dài lâu. Tất cả những ai nộp đơn vào chương trình TSA hiện đang cư trú tại các khách sạn sẽ được đánh giá nếu họ vẫn hội đủ điều kiện cho chương trình..

 

Bữa ăn, cú gọi điện thoại và các khoảng tiền chi tiêu phụ khác không được bao trả và người nộp đơn phải chịu trách nhiệm cho những chi phí nhà trọ cao hơn mức cho phép. Chương trình không hoàn trả các chi phí khách sạn đã gánh trước.

 

Để có thêm thông tin về Bão Sandy tại New York, hãy đến trang www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy and www.fema.gov/blog.

 

Trợ giúp phục hồi sau thảm họa thiên tai được cung cấp không phân biệt chủng tộc, màu da, tôn giáo, dân tộc, giới tính, tuổi tác, khuyết tật, trình độ thông thạo Anh ngữ hoặc tình trạng tài chánh.  Nếu quý vị hoặc người nào mà quý vị biết đã bị kỳ thị, quý vị hãy gọi cho FEMA vào số miễn phí 800-621-FEMA (3362). Hoặc gọi số điện văn TTY ở số 800-462-7585. Sứ mệnh của FEMA là nhằm để hỗ trợ công dân và những người đáp ứng đầu tiên để bảo đảm quốc gia chúng ta cùng làm việc để xây dụng, gìn giữ và cải thiện khả năng chuẩn bị, bảo vệ, đáp ứng, phục hồi và giảm nhẹ tất cả các mối hiểm nguy.

Last Updated: 
03/19/2013 - 11:44
Back to Top