Federal Emergency Management Agency

Mượn nợ thiên tai từ SBA có thể là sự kinh doanh khôn ngoan

Main Content
Release date: 
02/05/2013
Release Number: 
160

 

NEW YORK – Các nạn nhân bão có thể không biết về trợ giúp thiên tai từ Cơ quan Quản lý Thương mại cỡ nhỏ Hoa Kỳ (Small Business Administration, SBA) mà có thể dẫn đến sự hồi phục khôn ngoan và nhanh chóng hơn cho các thương mại, chủ nhà và các tổ chức bất vụ lợi tư nhân. Có một khoản nợ vay dành cho việc buôn bán bị bỏ lỡ gây ra bởi cơn bão Sandy. Cũng có một khoản nợ vay dành cho hiệp hội chủ nhà để sửa chữa một khu vực chung, và cũng có tin mừng về khi nào đến hạn phải trả khoản tiền đầu tiên cho bất cứ khoản nợ thiên tai nào. 

 

Khoản nợ Thiên tai dành cho Tổn hại Tài chánh (Economic Injury Disaster Loan)

Cơ quan SBA cung cấp khoản nợ vốn liếng hoạt động nhằm giảm nhẹ tổn hại về tài chánh gây ra bởi thiên tai. Một món nợ thiên tai có sẵn cho các thương mại hội đủ điều kiện cũng như các tổ chức bất vụ lợi tư nhân cho dù tài sản không bị thiệt hại bởi Bão Sandy.

 

Những món nợ vay này là dành cho các thương nghiệp cỡ nhỏ, các hội hợp tác ngành nông và một số tổ chức bất vụ lợi tư nhân  để bao trả những hóa đơn chưa trả tiền và việc buôn bán bị mất mát do thiên tai. Các món nợ về tổn hại tài chánh cũng được cấp đến mức 2 triệu đôla, nhưng tổng số tiền vay nợ cho thiệt hại về vật chất và tổn hại về tài chánh không được quá 2 triệu đôla.

 

Có 17 quận hạt của New York hội đủ điều kiện cho Khoản nợ Thiên tai dành cho Tổn hại Tài chánh. 13 quận đầu tiên là các quận đã được chỉ định bởi thông báo thiên tai của tổng thống để được Trợ giúp Cá nhân từ FEMA. Các quận này là quận Bronx, Kings, Nassau, New York, Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, Sullivan, Ulster và Westchester.

 

Bốn quận khác hội đủ điều kiện bởi vì mỗi quận ráp ranh giới với một trong 13 quận đã được chỉ định về thiên tai. Những quận bổ sung hội đủ điều kiện cho Vay nợ Thiên tai dành cho Tổn hại Tài chánh gồm có các quận Columbia, Delaware, Duchess và Greene.

 

Khoản nợ Thiên tai cho Khu vực Chung dành cho các hiệp hội

Các khoản nợ vay của SBA lên đến 2 triệu đôla cũng được cấp sẵn cho các Hiệp hội Chủ nhà (Homeowner Associations), các Phát triển Đơn vị đã được Dự tính (Planned Unit Development) và các phát triển mở rộng cho quyền lợi chung tương tự như vậy. Cá nhân không được quyền mượn tiền để tu sửa những khu vực chung mà là tránh nhiệm của hiệp hội.

Mượn nợ thiên tai từ SBA có thể là sự kinh doanh khôn ngoan – Trang 2

 

Trì hoãn trả tiền nợ thiên tai

Ngày trả khoản tiền đầu tiên của một món nợ thiên tai là năm tháng kể từ ngày Giấy nợ (Note) của SBA.

 

Ngày hạn cuối để nộp đơn vay nợ thiên tai từ SBA là ngày 27, tháng Hai, năm 2013 cho thiệt hại vật chất và ngày 31, tháng Bảy, năm 2013 cho các Khoản nợ Thiên tai dành cho Tổn hại Tài chánh.

 

Một cách đơn giản và nhanh chóng để hoàn tất tờ đơn là trực tuyến qua mạng, sử dụng ứng dụng vay nợ điện tử của SBA. Đến trang https://DisasterLoan.SBA.gov/ELA. Ngoài ra, quý vị cũng có thể nhận được tin cập nhật về tình trạng của đơn của mình bằng cách gọi số 800-659-2955 (TTY 800-877-8339 cho những ai bị điếc hoặc nghe kém).

 

Các nhân viên phục vụ khách hàng của SBA có mặt để phát hoặc nhận đơn vay nợ thiên tai với lãi suất thấp và để trả lời các câu hỏi tại tất cả các trung tâm phục hồi thiên tai của tiểu bang New York và FEMA và các trung tâm khôi phục thương mại của SBA và các Trung tâm Tiếp cận Vay nợ Thiên tai (Disaster Loan Outreach Center). Để định vị trí của một trung khôi phục thương mại gần nhất, hãy đến trang www.sba.gov hoặc gọi số 800-659-2955 (TTY 800-877-8339).

 

Để tìm một các trung tâm phục hồi thiên tai gần nhất, quý vị hãy thử dùng công cụ tìm địa điểm trung tâm phục hồi thiên tai (disaster recovery center locator) trên trang www.FEMA.gov/disaster-recovery-centers hoặc dùng một điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng để đến trang m.fema.gov. Quý vị cũng có thể gửi tin nhắn có hàng chữ “DRC” và mã số Zip Code đến số 43362 (4FEMA). Ví dụ, quý vị sống ở Staten Island, quý vị sẽ gửi tin nhắn là: “DRC 10301.” Hoặc gọi số 800-621-3362 (TTY 800-462-7585).

 

Để có thêm thông tin, xin gọi số miễn phí 800-659-2955 (TTY 800-877-8339). của Trung tâm Phục vụ Khách hàng Thiên tai của SBA (Disaster Customer Service Center). Trợ giúp cũng có sẵn qua cách gửi email đến địa chỉ DisasterCustomerService@sba.gov hoặc đến thăm trang www.sba.gov.

                                                          

Để có thêm thông tin về công việc phục hồi thiên tai của bang New York, hãy đến trang mạng www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy và  www.fema.gov/blog.

 

Sứ mệnh của FEMA là nhằm để hỗ trợ công dân và những người đáp ứng đầu tiên để bảo đảm quốc gia chúng ta cùng làm việc để xây dụng, gìn giữ và cải thiện khả năng chuẩn bị, bảo vệ, đáp ứng, phục hồi và giảm nhẹ tất cả các mối hiểm nguy.

 

Trợ giúp phục hồi sau thảm họa thiên tai được cung cấp không phân biệt chủng tộc, màu da, tôn giáo, dân tộc, giới tính, tuổi tác, khuyết tật, trình độ thông thạo Anh ngữ hoặc tình trạng tài chánh.  Nếu quý vị hoặc người nào mà quý vị biết đã bị kỳ thị, quý vị hãy gọi cho FEMA vào số miễn phí 800-621-FEMA (3362). Hoặc gọi số điện văn TTY ở số 800-462-7585.

 

Mượn nợ thiên tai từ SBA có thể là sự kinh doanh khôn ngoan – Trang 3

 

Những trợ giúp nhà ở tạm thời và tiền tài trợ của FEMA dành cho các chi phí dùng phương tiện di chuyển công cộng, chi phí y tế và răng, và chi phí làm đám tang và chôn cất không đòi hỏi cá nhân phải nộp đơn mượn nợ của SBA. Tuy nhiên, những ai nộp đơn mà có nhận một đơn mượn nợ của SBA phải nộp đơn cho các nhân viên vay nợ của SBA để được đủ điều kiện cho những hỗ trợ bao trả tài sản cá nhân, sửa xe hoặc thay xe, và chi phí dời nhà và trữ đồ trong kho.

 

Last Updated: 
02/25/2013 - 11:32
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top