Main Content

Những ai hội đủ điều kiện để được Trợ giúp Thiên tai từ FEMA?

Release date: 
01/22/2013
Release Number: 
NR-145

NEW YORK – Để hội đủ điều kiện được trợ giúp từ Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp (Federal Emergency Management Agency, FEMA), nạn nhân Bão Sandy cần phải đáp ứng một số điều kiện.

Thứ nhất, những thất tổn của một cá nhân hoặc hộ gia đình phải xảy ra trong một khu vực được bao gồm dưới thông báo thiên tai của Tổng thống dành cho tiểu bang New York, thông báo bao gồm 13 quận.

 • Bronx, Kings, Nassau, New York, Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, Sullivan, Ulster và Westchester.  

Nạn nhân bão phải đăng ký với FEMA. Có nhiều phương cách để đăng ký:

 • Sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, đến trang m.fema.gov hoặc tải xuống app của FEMA.
 • Gọi số 800-621-3362 hoặc (TTY) 800-462-7585.
 • Với dịch vụ 7-1-1 Relay hoặc dịch vụ chuyển viđêô ngôn ngữ ký hiệu thành âm thanh (Video Relay Services, VRS), xin gọi số 800-621-3362.
 • Các số điện thoại miễn phí này hoạt động từ 7h sáng đến 1h sáng, bảy ngày một tuần cho đến khi có thông báo thêm.
 • Dịch vụ thông dịch cho tiếng Tây Ban Nha, xin gọi số 800-621-3362. Dịch vụ thông dịch cho các ngôn ngữ khác, hãy gọi Đường dây Trợ giúp Ngôn ngữ của FEMA ở số 866-333-1796.

Ngày hạn cuối để đăng ký với FEMA là ngày 28 tháng Giêng cho tiểu bang New York.

Nếu người nộp đơn có bảo hiểm, người này cần phải nộp đơn đòi bồi thường lên hãng bảo hiểm.

Về trợ giúp nhà ở

 • Thiệt hại tài sản không được bao trả bởi hãng bảo hiểm hoặc tiền bảo hiểm bồi thường không đủ để bao trả những thất tổn.
 • Người nộp đơn hoặc một người sinh sống trong hộ gia đình là một công dân Hoa Kỳ, người dân mà không phải công dân, hoặc một người nhập cư hội đủ điều kiện.
 • Người nộp đơn phải có một số An sinh xã hội hợp lệ.
 • Căn nhà bị thiệt hại là nơi người nộp đơn thường sinh sống và đương sống ở đó vào thời điểm thiên tai.

Một nạn nhân bão có thể không hội đủ điều kiện cho trợ giúp nhà ở nếu:

 • Căn nhà bị thiệt hại là nơi cư trú thứ hai hoặc là nhà nghỉ.
 • Các phí tổn chỉ là do rời nhà để đề phòng và người nộp đơn có thể quay trở về nhà ngay lập tức sau cơn bão.
 • Người nộp đơn đã khước từ trợ giúp từ cơ quan bảo hiểm của mình.
 • Tổn thất duy nhất là tổn thất về thương mại.
 • Căn nhà bị thiệt hại nằm trong một khu vực đã được chỉ định là nguy hiểm ngập lụt và cộng đồng của người nộp đơn không tham gia vào Chương trình Bảo hiểm Ngập lụt Toàn quốc (National Flood Insurance Program).
  • Trong trường hợp này, thiệt hại căn nhà do ngập lụt sẽ không được bao trả, nhưng người nộp đơn có thể đủ điều kiện để nhận được trợ giúp thuê nhà hoặc trợ giúp cho những đồ vật không được bao trả bởi bảo hiểm lũ lụt.

Để có thêm thông tin về Bão Sandy tại New York, hãy đến trang tiếng Việt www.fema.gov/ sandy-tiengviet,  www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandywww.fema.gov/blog.

Sứ mệnh của FEMA là nhằm để hỗ trợ công dân và những người đáp ứng đầu tiên để bảo đảm quốc gia chúng ta cùng làm việc để xây dụng, gìn giữ và cải thiện khả năng chuẩn bị, bảo vệ, đáp ứng, phục hồi và giảm nhẹ tất cả các mối hiểm nguy.

Trợ giúp phục hồi sau thảm họa thiên tai được cung cấp không phân biệt chủng tộc, màu da, tôn giáo, dân tộc, giới tính, tuổi tác, khuyết tật, trình độ thông thạo Anh ngữ hoặc tình trạng tài chánh.  Nếu quý vị hoặc người nào mà quý vị biết đã bị kỳ thị, quý vị hãy gọi cho FEMA vào số miễn phí 800-621-FEMA (3362). Hoặc gọi số điện văn TTY ở số 800-462-7585.

Last Updated: 
01/23/2013 - 16:51
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: