Federal Emergency Management Agency

Người Sống Sót có Nhu Cầu Nhà Ở Tiếp Tục Nên Liên Lạc với FEMA

Main Content
Release date: 
12/27/2012
Release Number: 
NR-117

New York – Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang (Federal Emergency Management Agency) hiểu rằng một số người sống sót sau Bão Sandy có thể cần thêm trợ cấp thuê nhà tạm thời để giúp họ đạt được các mục tiêu nhà ở lâu dài của mình.

Tất cả đương đơn đã nhận trợ cấp thuê nhà tạm thời từ FEMA đã được gửi một lá thư “Tuyên Bố về Nhu Cầu Tiếp Tục về Trợ Cấp Thuê Nhà” (Declaration for Continuing Need for Rental Assistance) 

Mẫu đơn này được gửi qua đường thư tín 15 ngày sau khi đương đơn nhận khoản trợ cấp thuê nhà đầu tiên của mình và giải thích cách thức yêu cầu xin thêm trợ cấp thuê nhà tạm thời từ FEMA.

Để nhận được thêm trợ cấp thuê nhà tạm thời sớm nhất, đương đơn phải:

  • Hoàn tất mẫu đơn với tất cả thông tin thích hợp và gửi lại cho FEMA qua đường thư tín theo địa chỉ in trên mẫu đơn.
  • Các đương đơn sẽ cần cung cấp thông tin về chi phí cả trước thảm họa lẫn hiện tại áp dụng cho gia hộ của mình như các cùi phiếu lương để xác minh thu nhập.
  • Họ cũng phải cung cấp một bản sao hợp đồng thuê nhà và tên và số điện thoại của chủ nhà.
  • Các đương đơn không có mẫu đơn này nên liên lạc Đường Dây Trợ Giúp miễn phí của FEMA qua số 800-621-FEMA (3362).

FEMA mong muốn tất cả các gia đình nhận trợ cấp thuê nhà tạm thời sớm trở về nhà bị hư hại của họ khi nó được sửa chữa hoặc tìm và ở trong nhà vừa túi tiền mà không cần trợ cấp thuê nhà của FEMA.

Tuy nhiên, FEMA cũng thừa nhận rằng đây là thời điểm khó khăn cho những người sống sót sau Bão Sandy và rằng một số gia đình cần thêm trợ cấp tạm thời để giúp họ khôi phục.

Những người sống sót không nên chần chờ mà hãy liên lạc với Đường Dây Trợ Giúp của FEMA qua số 800-621-FEMA (3362) nếu có thắc mắc hay quan tâm về trợ cấp thuê nhà tạm thời của FEMA.

Quý vị cũng có thể nhận dịch vụ trợ giúp đa ngôn ngữ đối với các ngôn ngữ không phải tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha bằng cách gọi cho Đường Dây Hỗ Trợ Ngôn Ngữ miễn phí của FEMA qua số 866-333-1796. Các đường dây này hoạt động 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày trong tuần cho đến khi có thông báo khác. Dịch vụ hỗ trợ được cung cấp bằng hầu hết các ngôn ngữ để giúp thông dịch cho quý vị, giúp đăng ký và giải đáp các thắc mắc liên quan đến trợ cấp sau thảm họa của quý vị. Để biết thêm thông tin về Bão Sandy ở New York, hãy truy cập www.fema.gov/sandy-tiengviet

Để biết thêm thông tin về công tác khôi phục sau thảm họa của New York, truy cập www.fema.gov/SandyNY, http://twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandywww.fema.gov/blog.

Last Updated: 
12/28/2012 - 14:43
State/Tribal Government or Region: 
Back to Top