Federal Emergency Management Agency

Các Đối Tác của FEMA Tài Trợ Sửa Chữa Nhà Ở tại NYC

Main Content
Release date: 
12/22/2012
Release Number: 
NR-114

NEW YORK – Cơ Quan Quản Lý Khẩn Cấp Liên Bang chỉ là một phần trong nhóm phục hồi sau thảm họa. Một loạt các nguồn lực địa phương, tiểu bang và liên bang sẵn có để trợ giúp người dân New York sửa chữa hoặc xây dựng lại nhà ở của họ.

FEMA đã phê duyệt $700 triệu trợ giúp nhà ở cho các cá nhân và gia đình. Sự trợ giúp có thể bao gồm khoản tiền để hỗ trợ thuê nhà, sửa chữa cần thiết cho nhà cửa, thất thoát tài sản cá nhân và các nhu cầu quan trọng khác liên quan đến thảm họa mà không được bảo hiểm.

Để được xem xét về tình trạng đủ điều kiện, những người sống sót sau Bão Sandy ở New York cần đăng ký trước hạn chót vào ngày 28 tháng 1 năm 2013.

Quý vị có thể được hỗ trợ đa ngôn ngữ đối với các ngôn ngữ khác tiếng Anh và Tây Ban Nha bằng cách gọi cho Đường Dây Trợ Giúp Ngôn Ngữ miễn phí của FEMA theo số 866-333-1796. Các đường dây hoạt động 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần cho tới khi có thông báo thêm. Trợ giúp được cung cấp ở hầu hết các ngôn ngữ để giúp quý vị về việc giải thích, đăng ký và các câu hỏi liên quan đến trợ giúp sau thảm họa.

Các cá nhân có thể đăng ký trực tuyến tại www.DisasterAssistance.gov hoặc qua điện thoại thông minh hay máy tính bảng tại m.fema.gov.

Họ cũng có thể gọi đến số 800-621-3362 hoặc (TTY) 800-462-7585. Những người sử dụng Dịch Vụ Tiếp Âm 7-1-1 hoặc Dịch Vụ Tiếp Âm Video (VRS) có thể gọi đến số 800-621-3362. Số điện thoại miễn phí hoạt động

24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần cho tới khi có thông báo thêm.

______________________________________________________________________________

Federal Home Loan Bank of New York đã đóng góp $1 tỉ vào Quỹ Tài Trợ Giảm Nhẹ Hậu Quả Thảm Họa dành cho 340 bên cho vay tại cộng đồng để giúp đỡ việc xây dựng lại tại các tiểu bang của New York và New Jersey. Tiền tài trợ sẵn có để “bù đắp lỗ hổng” ngay lập tức. Cam kết CLP $1 tỉ có thể được sử dụng cho bất kỳ hoạt động cho vay dân cư nào cho các hộ gia đình có thu nhập từ 115 phần trăm mức thu nhập bình quân của khu vực trở xuống.

Các khoản tài trợ có thể được sử dụng cho các dự án cơ sở hạ tầng Công Cộng/Tư Nhân, chẳng hạn như đường sá, công trình tiện ích và cống thoát nước. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào: www.fhlbny.com/.

______________________________________________________________________________

Community Development Corporation of Long Island đang cung cấp khoản vay sửa chữa nhà ở khẩn cấp sẵn có để hỗ trợ các chủ sở hữu nhà với các khoản vay tối đa $5.000 cho các chủ sở hữu nhà có thu nhập dưới 120 phần trăm mức thu nhập bình quân của khu vực, khoảng $129.000 trở xuống cho gia đình bốn người Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào: www.cdcli.org/.

______________________________________________________________________________

Quỹ Tài Trợ Xây Dựng Lại và Sửa Chữa cho Chủ Sở Hữu Nhà Sau Thảm Họa của Thống Đốc.

Đây là khoản tài trợ và không yêu cầu hoàn lại. 

Khoản tài trợ này có thể cung cấp tối đa thêm $10.000 cho những người sống sót đã đủ tiêu chuẩn nhận trợ cấp nhà ở của FEMA và đã nhận khoản tài trợ tối đa $31.900 và khoản tài trợ của FEMA không trang trải đủ toàn bộ chi phí sửa chữa cần thiết.

Khoản tài trợ này không thể trùng với khoản trợ giúp nhận được từ các cơ quan chính phủ khác hay bảo hiểm.

Những người sống sót đủ điều kiện nhận trợ giúp này sẽ được FEMA giới thiệu đến tiểu bang và được liên hệ trực tiếp.

Để biết thêm thông tin về chương trình này, hãy truy cập vào: http://scoem.suffolkcountyny.gov/OEM/DisasterHomeownershipRepairandRebuildingFund.aspx.

Để biết thêm thông tin về cách Tiểu Bang New York State có thể giúp quý vị, hãy gọi cho: (855) 697-7263.

 _______________________________________________________________________

Bộ Nhà Ở và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ.

Để mở rộng các lựa chọn nhà ở cho các gia đình phải chuyển chỗ ở do Bão Sandy, HUD đang cho phép các cơ quan nhà ở công cộng địa phương tăng mức chuẩn thanh toán tiền thuê của họ lên tối đa 120 phần trăm mức “Tiền Thuê Nhà Hợp Lý Trên Thị Trường” (FMR) đã công bố, do đó cho phép các gia đình thu nhập thấp có thêm lựa chọn trong việc tìm nhà ở sẵn có. Đối với các gia đình bị ảnh hưởng bởi Bão Sandy, HUD đang cấp thời kỳ hoãn tịch thu tài sản thế nợ và thời kỳ cho khất nợ đối với tài sản thế nợ trong 90 ngày đối với các khoản thế chấp nhà ở được FHA bảo hiểm Để biết thêm thông tin về HUD, hãy truy cập vào hportal.hud.gov/hudportal/HUD.

Chương Trình Sửa Đổi với Chi Phí Phải Chăng cho Nhà Ở

Các chủ sở hữu nhà nỗ lực để ở lại trong ngôi nhà của mình có thể đủ điều kiện nộp đơn tham gia Chương Trình Sửa Đổi với Chi Phí Phải Chăng cho Nhà Ở (HAMP) để giảm các khoản thanh toán thế chấp hàng tháng của họ và làm cho chúng phải chăng hơn.

Các chủ sở hữu nhà cần liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ thế chấp của họ sớm nhất có thể để bắt đầu quá trình đánh giá của HAMP.

Để trợ giúp với tình huống khó khăn về nhà ở, tính đủ điều kiện của chủ sở hữu nhà đã được mở rộng để bao gồm:

  • Các chủ sở hữu nhà nộp đơn xin sửa đổi nhà mà không phải là nơi cư trú chính của họ, nhưng bất động sản đó hiện đang được cho thuê hay chủ sở hữu nhà có ý định cho thuê.
  • Các chủ sở hữu nhà trước đây không đủ tiêu chuẩn tham gia HAMP do tỉ lệ nợ-thu nhập của họ từ 31 phần trăm trở xuống.
  • Các chủ sở hữu nhà trước đây nhận được kế hoạch giai đoạn thử nghiệm của HAMP, nhưng đã không trả được các khoản thanh toán thử nghiệm của mình.
  • Các chủ sở hữu nhà trước đây đã được sửa đổi cố định trong HAMP, nhưng đã không trả được các khoản thanh toán của mình, do đó mất đi uy tín tốt. 

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào: http://www.makinghomeaffordable.gov/programs/lower-payments/Pages/hamp.aspx

_____________________________________________________________________________

Cục Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ đang cung cấp các khoản vay phục hồi sau thảm họa lãi suất thấp tối đa $200.000 cho các chủ sở hữu nhà đủ tiêu chuẩn để họ sửa chữa hoặc thay thế bất động sản bị hư hỏng. Ngoài ra, những người cho thuê và chủ sở hữu nhà có thể nhận tối đa $40.000 để sửa chữa hoặc thay thế tài sản cá nhân bị hư hỏng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào www.sba.gov/disaster.

Để biết thêm thông tin về phục hồi thảm họa của New York, hãy truy cập www.fema.gov/SandyNY, twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy và www.fema.gov/blog.

Cục Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ đang cung cấp các khoản vay phục hồi sau thảm họa lãi suất thấp tối đa $200.000 cho các chủ sở hữu nhà đủ tiêu chuẩn để họ sửa chữa hoặc thay thế bất động sản bị hư hỏng. Ngoài ra, những người cho thuê và chủ sở hữu nhà có thể nhận tối đa $40.000 để sửa chữa hoặc thay thế tài sản cá nhân bị hư hỏng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào www.sba.gov/disaster.

Last Updated: 
12/23/2012 - 17:30
State/Tribal Government or Region: 
Back to Top