Federal Emergency Management Agency

Những Người Sống Sót Phải Liên Hệ Với FEMA Để Giữ Trợ Giúp Nhà Ở Tạm Thời

Main Content
Release date: 
12/08/2012
Release Number: 
NR-083

New York – Những người sống sót sau Bão Sandy đã nhận được trợ giúp nhà ở tạm thời từ Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency - FEMA), mà vẫn có nhu cầu về nhà ở, phải điền một bản đơn quan trọng để nhận được trợ giúp bổ sung cho nhà thuê ngắn hạn.

FEMA gửi cho tất cả các đương đơn có nhận được trợ giúp một bản đơn "Tuyên Bố Tiếp Tục Có Nhu Cầu Nhận Trợ Cấp Thuê Nhà". Văn bản này tái khẳng định rằng đương đơn có nhu cầu liên tục để có nhà ở tạm thời trong khi họ tìm kiếm một nơi thường trú để sinh sống.

  • Mẫu đơn này được gửi 15 ngày sau khi đương đơn nhận được khoản trợ cấp hỗ trợ thuê nhà ban đầu của họ.
  • Những đương đơn cần sự trợ giúp thuê nhà bổ sung phải hoàn thành mẫu đơn và gửi nó lại cho FEMA tại địa chỉ in trên mẫu.
  • Nếu bạn không có bản đơn, hãy liên lạc với Đường dây Trợ giúp Ngôn ngữ miễn phí của FEMA tại số 866-333-1796.

Trở về lại một ngôi nhà bền vững là một mốc quan trọng trên con đường tiến tới sự phục hồi. Trợ cấp thuê nhà của FEMA có thể kéo dài tới 18 tháng kể từ ngày tuyên bố. Vì vậy, việc những người sống sót có một kế hoạch nhà ở bền vững là điều quan trọng.

Quý vị có thể nhận sự trợ giúp đa ngôn ngữ cho những ngôn ngữ không phải là Anh ngữ hay Tây Ban Nha bằng cách gọi tới Đường dây Trợ giúp Ngôn ngữ miễn phí của FEMA tại số 866-333-1796. Các đường dây mở 24 giờ trong ngày, bẩy ngày một tuần cho tới khi có thông báo mới. Có sẵn sự trợ giúp bằng phần lớn các ngôn ngữ để giúp quý vị trong việc thông dịch, ghi danh, và với các câu hỏi liên quan tới trợ cấp thiên tai của quý vị.

(CÒN NỮA)

Những Người Sống Sót Phải Liên Hệ Với FEMA Để Giữ Trợ Giúp Nhà Ở Tạm Thời - Trang 2

Những người sử dụng dịch vụ 711-Relay hoặc Dịch vụ Chuyển tiếp Video (VRS) có thể gọi số 800-621-3362. Số TTY là 800-462-7585. Các cá nhân cũng có thể đăng ký trên mạng tại www.DisasterAssistance.gov hoặc qua điện thoại thông minh tại m.fema.gov

Để có thêm thông tin về sự phục hồi sau thảm họa của New York, xin hãy tới thăm www.fema.gov/disaster/4085, http://twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandywww.fema.gov/blog.

###

Sứ mệnh của FEMA là hỗ trợ các cư dân và những người phản ứng đầu tiên để đảm bảo rằng với tư cách là một quốc gia chúng ta cùng nhau xây dựng, gìn giữ và nâng cao năng lực chuẩn bị ứng phó, bảo vệ, phản hồi, phục hồi và giảm nhẹ những mối nguy hiểm.

Chương trình hỗ trợ phục hồi sau thảm họa thiên tai được cung cấp cho mọi cư dân không phân biệt chủng tộc, màu da, tôn giáo, xuất xứ quốc tịch, giới tính, tuổi tác, tình trạng tàn tật, khả năng Anh ngữ hay tình trạng kinh tế. Nếu quý vị hoặc người nào mà quý vị biết đã bị kỳ thị, quý vị có thể gọi cho FEMA theo số miễn phí 800-621-FEMA (3362). Hoặc số TTY xin gọi 800-462-7585.

Last Updated: 
12/10/2012 - 21:13
Back to Top