Federal Emergency Management Agency

News Releases - 12/08/2012

Main Content
12/08/2012
NEW YORK – Năm tuần sau khi Cơn Bão Sandy đi vào lịch sử khí tượng học, TCơ Quan Quản Lý Trường Hợp Khẩn Cấp Liên Bang và iểu Bang New York tiếp tục hoạt động hết công suất để...
12/08/2012
New York – Những người sống sót sau Bão Sandy đã nhận được trợ giúp nhà ở tạm thời từ Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency - FEMA), mà vẫn có nhu cầu về...
Back to Top