Federal Emergency Management Agency

Trung tâm phục hồi thiên tai mở cửa tại giáo phận West Feliciana

Main Content
Release date: 
09/26/2012
Release Number: 
DR-4080-078

BATON ROUGE, La. —  Một Trung tâm Phục hồi Thiên tai FEMA/Tiểu bang mở cửa suôt ngày Thứ Sáu tại Giáo phận West Feliciana Parish để giúp đỡ những chủ nhà, người thuê nhà và chủ cơ sở kinh doanh không có bảo hiểm hoặc bảo hiểm thiệt hại dưới mức về căn nhà hoặc cơ sở tư vì kết quả của trận Bão Isaac.

Các chuyên viên thuộc tiểu bang Louisiana, Cơ Quan Điều Hành Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) và Cơ Quan Quản Lý Kinh Doanh Nhỏ Hoa Kỳ (SBA) sẵn sàng trả lời những câu hỏi và cung cầp thông tin về những loại trợ giúp hiện có dành cho những người sống sót.

Trung tâm mở cửa từ 8 a.m. đến 6 p.m. suốt ngày Thứ Sáu tại:

            St. Francisville Town Hall

11936 Ferdinand St.

St. Francisville, LA 70775

Để có danh sách những trung tâm mở cửa ở Louisiana hãy dùng trực tuyến  www.fema.gov/disaster/4080.

Những người sống sót có thể đăng ký trực tuyến tại www.disasterassistance.gov hoặc thông qua điện thoại mạng (web-enabled phone) tại m.fema.gov. Họ còn có thể gọi 1-800-621-3362 hoặc (TTY) 1-800-462-7585.  Những ai xử dụng những Dịch vụ Tiếp vận 711 Relay hoặc Video có thể gọi 1-800-621-3362. Các số điện thoại miễn phí hoạt động từ 7 a.m. đến 10 p.m. bảy ngày một tuần.

SBA cung cấp tiền vay thiên tai của liên bang với tiền lời thấp cho các cư dân và doanh nghiệp. Sau khi đăng ký với FEMA, hãy đến viếng bất cứ Trung tâm Phục hồi Thiên tai nào, nơi có đại diện của SBA sẽ trả lời những câu hỏi, giải thích tiến trình nộp đơn và giúp mỗi cư dân hoặc chủ doanh nghiệp nộp đơn lên SBA. Để có thông tin của SBA hoặc nộp đơn trực tuyến, hãy viếng  www.sba.gov hoặc gọi 1-800-659-2955. Những cá nhân bị điếc hoặc lãng tai có thể gọi 1-800-877-8339.

Để có thêm thông tin về phục hồi thiên tai ở Louisiana, hãy ấn www.fema.gov/disaster/4080 hoặc www.gohsep.la.gov. Bạn có thể theo dõi FEMA trênTwitter tại www.twitter.com/femaregion6 hoặc trên Facebook tại www.facebook.com/FEMA. Cũng có thể thăm trang mạng xã hội (blog) của chúng tôi tại www.fema.gov/blog

Trợ giúp phục hồi thiên tai có sẵn không phân biệt chủng tộc, màu da, tôn giáo, quốc tịch, phái tính, tuổi tác, tật nguyền, thông thạo Anh ngữ hoặc điều kiện kinh tế.  Nếu bạn hoặc người nào mà bạn biết bị kỳ thị, hãy gọi FEMA điện thoại miễn phí số 800-621-FEMA (3362). Gọi TTY hoặc điện số 800-462-7585.

Nhiệm vụ của FEMA là trợ giúp những công dân của chúng ta và là những người đáp ứng đầu tiên để bảo đảm rằng chúng ta cùng nhau làm việc với tư cách là một quốc gia để xây dựng, duy trì bền vững, và cải tiến khả năng của chúng ta để chuẩn bị, chống lại, đối phó, hồi phục, và làm giảm đi những rủi ro. 

SBA là nguồn tài trợ tiên khởi của chính phủ liên bang dành để tái thiết lâu dài cơ sở tư bị tàn phá vì thiên tai. SBA giúp những chủ nhà, người thuê nhà, doanh nghiệp đủ mọi cở, và những tổ chức tư bất vụ lợi ngân khoản sữa chữa hoặc các nổ lực tái thiết, và tài trợ các chi phí thay thế mất mát hoặc tài sản tư bị hư hại vì thiên tai. Những khoản vay vì thiên tai này đài thọ những mất mát không được bảo hiểm và bồi thường và không trùng dụng với các phúc lợi của các cớ quan hoặc tổ chức khác. Để có thông tin về các chương trình của SBA, những đương đơn có thể gọi 800-659-2955 (TTY 800-877-8339).

Last Updated: 
10/01/2012 - 12:26
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top