Federal Emergency Management Agency

Trung tâm phục hồi thiên tai mở cửa ở quận JEFFERSON

Main Content
Release date: 
09/24/2012
Release Number: 
DR-4080-073

BATON ROUGE, La. — Hai Trung Tâm Phục Hồi thuộc Tiểu Bang/FEMA mở cửa ở quận Jefferson cho đến Tháng Mười để trợ giúp các chủ nhà, người thuê nhà, và thương gia nào có nhà cửa hoặc tài sản cá nhân bị hư hại vì Bão Isaac.

Các trung tâm phục hồi này tọa lạc tại:

Marrero

5801 Leo Kerner Pkwy.

70072

Jefferson

6716 W Metairie Ave.

Chalmette, LA 70003

Các trung tâm phục hồi này mở cửa mỗi ngày ngoại trừ ngày Chúa Nhật cho đến ngày 2 tháng mười. Giờ làm việc của cả hai trung tâm là 8 giờ sáng đến 6 giờ tối

Tại các trung tâm phục hồi, nạn nhân bão ở Quận Jefferson có thể nói chuyện trực tiếp với các chuyên gia liên bang, là những người có thể giải đáp câu hỏi về các loại cứu trợ dành cho những đương đơn hội đủ điều kiện, kiểm định tình trạng đơn xin của nạn nhân, giải đáp thắc mắc đối với thư thông báo thiếu điều kiện cùng thủ tục nộp đơn kháng cáo, và giải thích về những chương trình khác dành cho nạn nhân. Các đại diện của cơ quan không có phát tiền mặt, chi phiếu hoặc thẻ debit. 

“Tới thăm một trung tâm là một cơ hội rất tốt để thảo luận với các chuyên gia phục hồi và để được giải đáp những thắc mắc,” Điều phối viên Liên bang Mike Hall nói. “Mặc dù sẽ là ý kiến hay nếu quý vị ghi danh với FEMA trước khi tới thăm một trung tâm, nhưng những chuyên gia tận tâm này hiện diện ở đây để dẫn dắt quý vị qua các vòng thủ tục nếu quý vị cần sự trợ giúp.”

Các đại diện từ Cơ Quan Quản Trị Tiểu Doanh Nghiệp Hoa Kỳ (SBA) sẽ có mặt để trả lời các câu hỏi, giải thích thủ tục nộp đơn và giúp mỗi cư dân hay thương gia nộp đơn cho SBA. Để có thêm thông tin về SBA hoặc để ghi danh qua mạng xin tới thăm www.sba.gov hoặc gọi 1-800-659-2955. Những người điếc hoặc khiếm thính có thể gọi số 1-800-877-8339.

Các nạn nhân có thể ghi danh trên mạng tại www.disasterassistance.gov hoặc với điện thoại có internet tại m.fema.gov. Các đương đơn cũng có thể gọi tới số 1-800-621-3362 hoặc (TTY) 1-800-462-7585.  Nếu như quý vị sử dụng dịch vụ 711-Relay hoặc Chuyển tiếp Gọi Hình (VRS) xin gọi cho số 1-800-621-3362. Các số điện thoại miễn phí này làm việc từ 7 giờ sáng đến 10 giờ đêm, bảy ngày trong tuần.

Để có thêm thông tin về quá trình phục hồi thiên tai của Louisiana, xin vào thăm trang mạng tại www.fema.gov/disaster/4080 hoặc www.gohsep.la.gov. Quý vị cũng có thể theo dõi sinh hoạt chúng tôi qua Twitter tại twitter.com/femaregion6 hoặc qua Facebook tại www.facebook.com/FEMA. Cũng xin mời tới thăm blog của chúng tôi tại www.fema.gov/blog.

Chương trình hỗ trợ phục hồi sau thảm họa thiên tai được cung cấp cho mọi cư dân không phân biệt chủng tộc, màu da, tôn giáo, xuất xứ quốc tịch, giới tính, tuổi tác, tình trạng tàn tật, khả năng Anh ngữ hay tình trạng kinh tế.  Nếu quý vị hoặc người nào mà quý vị biết đã bị kỳ thị, quý vị có thể gọi cho FEMA theo số miễn phí 800-621-FEMA (3362). Số điện văn TTY là 800-462-7585.

Sứ mệnh của FEMA là hỗ trợ các cư dân và những người phản ứng đầu tiên để bảo đảm rằng với tư cách là một quốc gia chúng ta cùng nhau xây dựng, gìn giữ và nâng cao năng lực chuẩn bị ứng phó, bảo vệ, phản hồi, phục hồi và giảm nhẹ những mối nguy hiểm.

SBA là nguồn tài chính chủ yếu của chính phủ liên bang để trợ giúp người dân xây dựng lại nhà ở lâu dài và thay mới những tài sản cá nhân bị thảm họa thiên tai phá hủy. SBA giúp đỡ những chủ nhà, người thuê nhà, các hãng sở mọi quy mô, các tổ chức phi vụ lợi tư nhân trang trải cho những nỗ lực sửa chữa hoặc xây dựng lại nhà cửa, và chi trả chi phí thay mới những bất động sản tư nhân bị mất hoặc bị thảm họa thiên tai phá hủy. Những khoản cho vay sau thảm họa thiên tai này chi trả cho những tổn thất không được bảo hiểm và không được bồi thường và không trùng lặp với những trợ giúp cung cấp bởi những cơ quan hoặc tổ chức khác. Để biết thêm thông tin về các chương trình của SBA, những đương đơn xin trợ cấp có thể gọi tới số 800-659-2955 (TTY 800-877-8339).

Last Updated: 
10/01/2012 - 14:11
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top