Federal Emergency Management Agency

Ngân khoản trợ giúp công cộng của FEMA giúp đỡ Louisiana tái thiết sau bão Isaac

Main Content
Release date: 
09/24/2012
Release Number: 
DR-4080-072

BATON ROUGE, La. — Trợ giúp thiên tai của liên bang có sẵn thông qua Ngân Khoản của Chương Trình Trợ Giúp Công Cộng của FEMA (PA) nhằm giúp đỡ các cộng đồng trong 55 giáo phận ở Louisiana phục hồi từ Bão Isaac.

Theo chương trình, FEMA đang cung cấp tài trợ bổ túc cho tiểu bang và những cơ quan trực thuộc, các chính quyền bộ tộc được địa phương và liên bang công nhận, và một số tổ chức tư bất vụ lợi để giúp họ ứng phó và thu hồi các chi phí hợp lệ.

Mặc dù tất cả ngân khoản được cấp cho những thực thể và các tổ chức bất vụ lợi hợp lệ của chính quyền thông qua tiểu bang, chương trình PA nhằm đem lại lợi ích cho mọi người — các địa phương, các thành phố và các tiểu bang. Đồng đô­la (Mỹ kim) của PA giúp dọn dẹp sạch sẽ các công đồng bị ngột ngạt vì những đổ nát liên quan đến thiên tai, sữa chữa đường sá và cầu cống mà dân chúng xử dụng hằng ngày đi làm và đi học, khôi phục các dịch vụ và hệ thống nước, sữa chữa một số bệnh viện bất vụ lợi, tái thiết hoặc sữa chữa các trường công lập và đại học và phục hồi dụng cụ sân chơi trong các công viên.

Đồng đô­la của FEMA PA đến với các cộng đồng ở Louisiana thông qua sự chia sẻ chi phí đối tác giữa tiểu bang, các đương đơn (nơi xin) và chính phủ liên bang. FEMA bồi hoàn cho các đơn xin 75 phần trăm (%) về các chi phí hợp lệ, và tiểu bang và/hoặc đương đơn trả 25 phần trăm còn lại.

Tiểu bang Louisiana, với sự hỗ trợ của FEMA, đang tổ chức các buổi Thuyết trình cho đương đơn cùng khắp các khu vực bị ảnh hưởng vì thiên tai để cung cấp tổng quan chương trình PA và trả lời các câu hỏi. Kế đến, trong các phiên họp phát động, các chuyên viên của FEMA/chương trình PA thuộc tiểu bang gặp gở cá nhân với các đương đơn để nêu lên những nhu cầu cụ thể, thiệt hại và chi phí đã phát sinh.

Trong một cố gắng xúc tiến giúp đỡ của PA cho các đương đơn, một số phiên họp phát động đã tổ chức liền sau các buổi Thuyết trình cho đương đơn – với mục đích xuất trình Yêu cầu chính thức xin Trợ Giúp Công Cộng.

FEMA có nghĩa vụ yêu cầu PA của liên bang tài trợ trực tiếp đến tiểu bang, vì họ dốc túi đài thọ các chi phí phát sinh của chính quyền hay tổ chức địa phương.

Hai loại công tác xem là hợp lệ để được bồi hoàn theo chương trình PA:

  • Công tác khẩn cấp
   • Dọn và mang đi những mãnh đổ nát liên quan đến thiên tai
   • Áp dụng các biện pháp khẩn cấp bảo vệ sinh mạng và tài sản trước, trong khi và sau khi bão
  • Sữa chữa lâu dài cho:
   • Đường sá và cầu cống
   • Phương tiện kiểm soát nước
   • Dụng cụ và các dinh thự công cộng
   • Tiện ích công cộng
   • Công viên, giải trí và các tiện nghi khác

Để được hợp lệ bồi hoàn của quỹ FEMA, các nơi xin phải hoàn tất các chương trình trong phạm vi khung thời gian đã được thiết lập.

  • Công tác khẩn cấp phải hoàn tất trong vòng 6 tháng theo lời tổng thống tuyên bố về thiên tai hoặc chỉ định giáo phận bị ảnh hưởng.
  • Công tác sữa chữa lâu dài phải hoàn tất trong vòng 18 tháng theo lời tuyên bố hoặc chỉ định giáo phận bị ảnh hưởng.

Loại thực thể có thể hợp lệ xin Trợ Giúp Công Cộng gồm có:

 • Các chính quyền tiểu bang và các cơ quan của tiểu bang
 • Các chính quyền địa phương (các thành phố, thị xã, giáo phận) và các quận đặc biệt
 • Các chính quyền bộ tộc được Liên Bang công nhận
 • Một số tổ chức tư bất vụ lợi cung cấp dịch vụ, như:
  • Cac dịch vụ khẩn cấp:
   • Bệnh viện và các nơi chữa trị khác
   • Cứu hỏa, cảnh sát và các dịch vụ cấp cứu khác
   • Các tiện ích Điện, nước và cống rãnh
   • Các cơ sở giáo dục
  • Các dịch vụ chính yếu*:
   • Các Thư viện, bảo tàng viện và sở thú
   • Các Trung tâm cộng đồng
   • Các tiện nghi của người không nhà và chỉnh hình
   • Các trung tâm cao niên và trung tâm ban ngày

*Các tổ chức tư phục vụ bất vụ lợi cung cấp các dịch vụ chính yếu xem là hợp lệ cho Trợ Giúp Công Cộng về công tác khẩn cấp. Về sữa chữa lâu dài, họ phải xin qua Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ (Small Business Administration) để vay với lãi xuất nhẹ vì thiên tai trước khi xin qua FEMA.

Để có thêm thông tin về phục hồi thiên tai ở Louisiana, hãy ấn www.fema.gov/disaster/4080 hoặc www.gohsep.la.gov. Bạn có thể theo dõi FEMA trênTwitter tại www.twitter.com/femaregion6 hoặc trên Facebook tại www.facebook.com/FEMA. Cũng có thể thăm trang mạng xã hội (blog) của chúng tôi tại www.fema.gov/blog.

Trợ giúp phục hồi thiên tai có sẵn không phân biệt chủng tộc, màu da, tôn giáo, quốc tịch, phái tính, tuổi tác, tật nguyền, thông thạo Anh ngữ hoặc điều kiện kinh tế. Nếu bạn hoặc người nào mà bạn biết bị kỳ thị, hãy gọi FEMA điện thoại miễn phí số 800­621­FEMA (3362). Gọi TTY hoặc điện số 800­462­7585.

Nhiệm vụ của FEMA là trợ giúp những công dân của chúng ta và là những người đáp ứng đầu tiên để bảo đảm rằng chúng ta cùng nhau làm việc với tư cách là một quốc gia để xây dựng, duy trì bền vững, và cải tiến khả năng của chúng ta để chuẩn bị, chống lại, đối phó, hồi phục, và làm giảm đi những rủi ro. Hãy theo dõi trên Twitter tại http://twitter.com/#!/femaregion6, trang mạng Chuẩn bị bảo tố ( R6 Hurricane Preparedness) tại www.fema.gov/about/regions/regionvi/updates.shtm và FEMA Blog tại http://blog.fema.gov.

Last Updated: 
10/01/2012 - 15:11
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top