Federal Emergency Management Agency

Các thương nghiệp lớn giúp đớ các thương nghiệp nhỏ sau cơn bão Isaac

Main Content
Release date: 
09/18/2012
Release Number: 
DR-4080-058

BATON ROUGE, La. – Các thương nghiệp nhỏ ở Louisiana bị ảnh hưởng bởi Bão Isaac hiện có hình thức trợ giúp khác đối với những nỗ lực phục hồi.

Chương Trình Tương Tác Quản Trị Khấn Cấp Giữa Các Thương Nghiệp Lớn và Nhỏ được thực hiện để kết nối những tiểu thương gia với những cố vấn từ các thương nghiệp lớn để giúp họ khôi phục sau cơn bão bằng hình thức hướng dẫn cách tái thiết và củng cố cơ sở của mình.

Chương trình này được thiết lập bởi Hệ Thống Quản Lý Vụ Việc Quốc Gia và Học Viện Kỹ Thuật Tiên Tiến thuộc Đại Học Louisiana ở Lafayette và Hiệp Hội Quản Trị Viên Khẩn Cấp Quốc Tế.

Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp (FEMA), Trung Tâm Điều Hành Thương Nghiệp Lousiana Khẩn Cấp (LABEOC) cùng các tổ chức khác đều hỗ trợ nỗ lực này bằng cách loan báo cho các cộng đồng và quận hạt bị ảnh hưởng.

Viên Chức Điều Phối Liên Bang Mike Hall thuộc FEMA cho biết, “Đây là nguồn trợ giúp miễn phí tuyệt vời dành cho các thương gia bị thiệt hại từ cơn Bão Isaac.” “Chúng tôi hãnh diện là một thành phần của toàn thể nhóm cộng đồng đang hỗ trợ dân Louisiana trong quá trình phục hồi từ cơn bão. 

Chương Trình Tương Tác Quản Trị Khấn Cấp Giữa Các Thương Nghiệp Lớn và Nhỏ cũng có thể giúp các thương gia trong những nỗ lực chuẩn bị, bao gồm việc thiết lập kế hoạch hành sự khẩn cấp, cải thiện độ kiên trì và phát triển những biện pháp phục hồi từ các thảm họa thiên tai.

Để ghi danh tham gia chương trình với tư cách người cố vấn hoặc người tham khảo, xin vào thăm trang mạng www.disaster2bmentor.org.

Để biết thêm chi tiết về chương trình phục hồi thiên tai của Louisiana, xin bấm vào www.fema.gov/disaster/4080 hoặc www.gohsep.la.gov. Quý vị cũng có thể theo dõi sinh hoạt của chúng tôi trên Twitter tại trang mạng www.twitter.com/femaregion6 hoặc qua Facebook tại www.facebook.com/FEMA. Luôn thể xin mời viếng thăm trang blog của chúng tôi tại www.fema.gov/blog.

Chương trình hỗ trợ phục hồi sau thảm họa thiên tai được cung cấp cho mọi cư dân không phân biệt chủng tộc, màu da, tôn giáo, xuất xứ quốc tịch, giới tính, tuổi tác, tình trạng tàn tật, khả năng Anh ngữ hay tình trạng kinh tế.  Nếu quý vị hoặc người nào mà quý vị biết đã bị kỳ thị, quý vị có thể gọi cho FEMA theo số miễn phí 800-621-FEMA (3362). Số điện văn TTY là 800-462-7585.

Sứ mệnh của FEMA là hỗ trợ công dân và những người đáp ứng đầu tiên khi xảy ra thảm họa thiên tai hầu bảo đảm chúng ta cùng góp sức trong quốc gia để xây dựng, duy trì, và cải thiện khả năng chuẩn bị, bảo vệ, đáp ứng, phục hồi, và giảm thiểu tất cả các mối nguy hại.

Last Updated: 
09/22/2012 - 11:29
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top