Main Content

QUẬN TANGIPAHOA ĐƯỢC BỔ SUNG VÀO DANH SÁCH NHẬN TRỢ GIÚP CÁ NHÂN TỪ FEMA

Main Content
Release date: 
09/05/2012
Release Number: 
DR-4080-012

BATON ROUGE, La. – Giờ đây thêm nhiều cư dân Louisiania có thể nộp đơn xin trợ giúp từ chính phủ liên bang và tiểu bang, ví dụ vào ngày Thứ Tư Quận Tangipahoa đã được bổ sung vào danh sách dành cho những vùng tuyên bố bị thiệt hại thiên tai từ Bão Isaac.

Các chủ nhà, người thuê nhà và chủ thương nghiệp tại Quận Tangipahoa có thể ghi danh xin trợ giúp từ Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp (FEMA) và báo cáo tình trạng hư hại hoặc phá hủy của cơ ngơi không có bảo hiểm hoặc không đủ mức bảo hiểm do cơn bão gây ra.

Viên Chức Điều Phối Liên Bang Mike Hall cho biết, “Chúng tôi biết Quận Tangipahoa đã bị thiệt hạt đáng kể vì Bão Isaac và chúng tôi muốn trợ giúp.” “Các nạn nhân trong quận nên ghi danh với FEMA để chúng tôi có thể bắt đầu trợ giúp cho quận càng sớm càng tốt.”

Trong tuần lễ từ khi tuyên bố tình trạng thảm họa thiên tai của Louisiana, chương trình Trợ Giúp Cá Nhân (IA) đã được chấp thuận cho 11 quận: Ascension, Jefferson, Lafourche, Livingston, Orleans, Plaquemines, St. Bernard, St. Charles, St. John and St. Tammany, and now Tangipahoa.

Sự trợ giúp dành cho những cá nhân không có bảo hiểm hoặc không đủ mức bảo hiểm có thể bao gồm:

  • Trợ cấp giúp trang trải phí tổn tạm trú và sửa chữa nhà khẩn cấp để có thể ở được;
  • Trợ cấp giúp trang trải các phí tổn liên quan đến thiên tai mà bảo hiểm không trả.
  • Các khoản vay với lãi thấp sau khi xảy ra thiên tai từ chính phủ Hoa Kỳ. Cơ Quan Quản Trị Tiểu Thương Nghi ệp (SBA).

Các nạn nhân có thể ghi danh trên mạng tại www.disasterassistance.gov hoặc liên lạc bằng điện thoại đa năng đến m.fema.gov. Những đương đơn cũng có thể gọi số 1-800-621-3362 hoặc (TTY) 1-800-462-7585. Nếu quý vị dùng dịch vụ 711-Relay hoặc Dịch Vụ Tiếp Âm, xin gọi số 1-800-621-3362.  Các số điện thoại miễn phí này làm việc từ 7 giờ sáng đến 10 giờ đêm, bảy ngày trong tuần.

Cư dân ở Tangipahoa bị ảnh hưởng bởi cơn bão  cũng nên ghi danh với FEMA mặc dù đã có bảo hiễm. FEMA không thể trả trùng những khoản bảo hiểm đã trả, tuy nhiên những đương đơn không có đủ mức bảo hiểm có thể nhận sự giúp đỡ sau khi giải quyết hồ sơ bồi thường với bảo hiểm.

Ghi danh với FEMA là điều kiện bắt buộc để nhận sự trợ giúp của liên bang, mặc dù người đó đã ghi danh với một tổ chức cứu trợ thiên tai hoặc tổ chức cộng đồng hoặc nhà thờ khác. Những ai ghi danh với FEMA phải dùng tên họ hiện diện trong thẻ An Sinh Xã Hội của mình. Những đương đơn phải cung cấp:

  • Số An sinh Xã hội;
  • Địa chỉ của nhà hoặc cãn hộ bị hý hại;
  • Mô tả sự hý hại;
  • Thông tin về phạm vi bảo hiểm;
  • Điện thoại liên lạc hiện thời
  • Một địa chỉ có thể nhận thư từ
  • Số trương mục ngân hàng và chuyển ngân nếu muốn tiền trợ cấp được gởi thẳng vào trương mục.

Để biết thêm chi tiết về chương trình phục hồi thiên tai của Louisiana, xin bấm vào www.fema.gov/disaster/4080 hoặc www.gohsep.la.gov. Quý vị có thể theo dõi sinh hoạt của FEMA trên Twitter tại trang mạng www.twitter.com/femaregion6 hoặc trên Facebook tại www.facebook.com/FEMA. Đồng thời hãy viếng thăm trang blog của chúng tôi tại www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
09/22/2012 - 12:04
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: