Federal Emergency Management Agency

ST. QUẬN HẠT ST CHARLES ĐƯỢC CHẤP THUẬN NHẬN TRỢ GIÚP CÁ NHÂN

Main Content
Release date: 
09/04/2012
Release Number: 
DR-4080-008

BATON ROUGE, La. – Các chủ nhà, người thuê nhà và chủ thương nghiệp tại Quận St. Charles nào có bất động sản bị hư hại hoặc phá hủy vì Bão Isaac có thể ghi danh xin trợ giúp từ chính phủ liên bang và tiểu bang.

Viên Chức Điều Phối Liên Bang Mike Hall cho biết, “Các nạn nhân này ghi danh càng sớm, thì FEMA và chính phủ tiểu bang có thể sớm giám định hình thức trợ giúp cho họ.” “Các nạn nhân ở St. Charles cần ghi danh và cho chúng tôi biết về tình trạng hư hại có bảo hiểm đền hoặc không đền ở Quận hạt của họ.”

Trong tuần lễ từ khi tuyên bố tình trạng thảm họa thiên tai cho Louisiana, chương trình Trợ Giúp Cá Nhân (IA) đã được dành cho 10 quận hạt: Ascension, Jefferson, Lafourche, Livingston, Orleans, Plaquemines, St. Bernard, St. John và St. Tammany, và giờ đây thêm St. Charles.

Sự trợ giúp về thiên tai cho những cá nhân hội đủ điều kiện có thể bao gồm:

  • Các khoản trợ cấp tạm trú và sửa chữa khẩn cấp để có thể ở trong nhà;
  • Trợ cấp giúp trang trải các phí tổn liên quan đến thiên tai mà bảo hiểm không trả.
  • Các khoản vay với lãi thấp sau khi xảy ra thiên tai từ chính phủ Hoa Kỳ. Cơ Quan Quản Trị Tiểu Thương Nghi ệp (SBA).

Các nạn nhân có thể ghi danh trên mạng tại www.disasterassistance.gov hoặc liên lạc bằng điện thoại đa năng đến m.fema.gov. Những đương đơn cũng có thể gọi số 1-800-621-3362 hoặc (TTY) 1-800-462-7585. Nếu quý vị dùng dịch vụ 711-Relay hoặc Dịch Vụ Tiếp Âm, xin gọi số 1-800-621-3362. Các số điện thoại miễn phí này làm việc từ 7 giờ sáng đến 10 giờ đêm, bảy ngày trong tuần.

Cư dân thuộc 10 quận này cũng nên ghi danh với FEMA cho dù có bảo hiểm. FEMA không thể trả trùng những khoản bảo hiểm đã trả, tuy nhiên những đương đơn không có đủ mức bảo hiểm có thể nhận sự giúp đỡ sau khi giải quyết hồ sơ bồi thường với bảo hiểm.

Ghi danh với FEMA là điều kiện bắt buộc để nhận sự trợ giúp của liên bang, mặc dù người đó đã ghi danh với một tổ chức cứu trợ thiên tai hoặc tổ chức cộng đồng hoặc nhà thờ khác. Những ai ghi danh với FEMA phải dùng tên họ hiện diện trong thẻ An Sinh Xã Hội của mình. Những đương đơn phải cung cấp:

  • Số An sinh Xã hội;
  • Địa chỉ của nhà hoặc cãn hộ bị hý hại;
  • Mô tả sự hý hại;
  • Thông tin về phạm vi bảo hiểm;
  • Điện thoại liên lạc hiện thời
  • Một địa chỉ có thể nhận thư từ
  • Số trương mục ngân hàng và chuyển ngân nếu muốn tiền trợ cấp được gởi thẳng vào trương mục.

Để biết thêm chi tiết về chương trình phục hồi thiên tai của Louisiana, xin bấm vào www.fema.gov/disaster/4080 hoặc www.gohsep.la.gov. Quý vị có thể theo dõi sinh hoạt của FEMA trên Twitter tại trang mạng www.twitter.com/femaregion6 hoặc trên Facebook tại www.facebook.com/FEMA. Đồng thời hãy viếng thăm trang blog của chúng tôi tại www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
09/22/2012 - 12:07
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top