Federal Emergency Management Agency

CÁC TRUNG TÂM PHỤC HỒI MỞ CỬA TẠI QUẬN JEFFERSON VÀ LAFOURCHE

Main Content
Release date: 
09/04/2012
Release Number: 
DR-4080-009

BATON ROUGE, La. — Các Trung Tâm Phục Hồi thuộc Tiểu Bang/FEMA đã mở cửa vào ngày Thứ Ba tại quận Jefferson và Lafourche để trợ giúp các chủ nhà, người thuê nhà, và chủ thương nghiệp nào có nhà cửa hoặc tài sản cá nhân bị hư hại vì Bão Isaac.

Các trung tâm này có những chuyên gia phục hồi thuộc tiểu bang Louisiana, Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp (FEMA) và Hoa Kỳ. Nhân viên thuộc Cơ Quan Quản Trị Tiểu Thương Nghiệp có thể cung cấp thông tin và giải đáp những câu hỏi liên quan đến sự trợ giúp từ cơn bão.

Các Trung Tâm Phục Hồi tọa lạc tại:

QUẬN JEFFERSON

Lafitte Town Hall

2654 Jean Lafitte Blvd.

Lafitte, LA 70067

Mở cửa vào ngày: Thứ Ba, Tháng Chín Ngày 4 từ 11 giờ sáng đến 6 giờ chiều

Từ Thứ Tư trở đi: 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều cho đến khi có thông báo khác

QUẬN LAFOURCHE

4876 Hwy. 1

Mathews, LA 70394

Mở cửa vào ngày: Thứ Ba, Tháng Chín Ngày 4 từ 1 giờ trưa đến 6 giờ chiều

Từ Thứ Tư trở đi: 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều cho đến khi có thông báo khác

Nộp đơn xin trợ giúp là nhanh chóng và đơn giản.  Những cá nhân có thể ghi danh trên mạng tại www.disasterassistance.gov hoặc liên lạc bằng điện thoại đa năng có internet đến  m.fema.gov. Những đương đơn cũng có thể gọi số 1-800-621-3362 hoặc (TTY) 1-800-462-7585.  Nếu quý vị dùng dịch vụ 711-Relay hoặc Dịch Vụ Tiếp Âm, xin gọi số 1-800-621-3362. Các số điện thoại miễn phí này làm việc từ 7 giờ sáng đến 10 giờ đêm, bảy ngày trong tuần.

Trợ giúp liên bang thuộc thảm họa thiên tai bao gồm các khoản trợ cấp dành cho những đương đơn hội đủ điều kiện để giúp trả tiền thuê nơi tạm trú, trong việc sửa chữa nhà khẩn cấp, tổn thất tài sản cá nhân không có bảo hiểm và phí tổn y tế, nha khoa, và mai táng gây ra từ cơn bão.

SBA có chương trình cho vay với lãi thấp khi xảy ra thảm họa thiên tai dành cho cư dân và các thương nghiệp. Sau khi ghi danh với FEMA, hãy ghé thăm bất cứ Trung Tâm Phục Hồi nào, để nghe các đại diện SBA giải đáp thắc mắc và giải thích thủ tục nộp đơn cũng như đích thân giúp mỗi cư dân hoặc chủ thương nghiệp nộp đơn xin vay với SBA. Để biết thêm chi tiết về SBA hoặc để nộp đơn trên mạng, hãy vào trang mạng www.sba.gov hoặc gọi số 1-800-659-2955. Những người điếc hoặc khiếm thính có thể gọi số 1-800-877-8339.

Sự tuyên bố của tổng thống về tình trạng thảm họa thiên tai từ Bão Isaac dẫn đến việc thiết lập chương trình cứu trợ liên bang dành cho những nạn nhân thuộc 10 quận: Ascension, Jefferson, Lafourche, Livingston, Orleans, Plaquemines, St. Bernard, St. Charles, St. John and St. Tammany.

Để biết thêm chi tiết về chương trình phục hồi thiên tai của Louisiana, xin vào trang mạng www.fema.gov/disaster/4080 hoặc www.gohsep.la.gov. Quý vị có thể theo dõi sinh hoạt của FEMA trên Twitter tại trang mạng twitter.com/femaregion6 hoặc trên Facebook tại www.facebook.com/FEMA. Đồng thời hãy viếng thăm trang blog của chúng tôi tại www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
09/22/2012 - 12:06
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top