Federal Emergency Management Agency

FEMA KHAI TRƯƠNG ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ TẠM TRÚ TẠI LOUISIANA

Main Content
Release date: 
09/03/2012
Release Number: 
DR-4080-007

BATON ROUGE, La – Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp (FEMA), theo sự yêu cầu của tiểu bang Louisiana, đã khai hoạt chương trình Hỗ Trợ Tạm Trú, dành cho những tản cư của Bão Isaac nào hội đủ điều kiện, những ai không thể vào lối xóm của mình hoặc những người nào có nhà bị phá hủy có thể ở tại một khách sạn thường, hoặc khách sạn bình dân (motel) trong thời gian giới hạn và FEMA sẽ trả tiền phòng và thuế phòng trực tiếp cho khách sạn.

Viên Chức Điều Phối Liên Bang Mike Hall cho biết, “Chương Trình Hỗ Trợ Tạm Trú giúp những nạn nhân có nơi tạm trú cho đến khi có thể xác định và thực hiện những nơi cư trú khác.” “Chúng tôi làm việc chặt chẽ với các đối tác tiểu bang và địa phương để thiết lập phương pháp giải quyết vấn đề gia cư dài hạn hầu giúp các nạn nhân từ Bão Isaac cho đến khi các cộng đồng và nhà của họ được sửa chữa hoặc tái thiết.”

Để hội đủ điều kiện của chương trình Hỗ Trợ Tạm Trú, các tản cư phải đáp ứng những tiêu chuẩn sau đây:

  1. Gia cư chính phải nằm trong một những quận hạt đã được tuyên bố là vùng bị tai họa thiên tai.
  2. Không thể vào gia cư chính hoặc không thể ở được vì hư hại hoặc không có điện; và
  3. FEMA phải xác nhận được danh tánh của nạn nhân.

Thời hạn trợ giúp sơ khỏi là từ Tháng Chín Ngày 3 đến Tháng Chín Ngày 16, 2012 Không đài thọ các bữa ăn, cuộc gọi điện thoại và các món tiêu phụ, và các đương đơn có trách nhiệm trả tiền phòng vượt qua số tiền bao cấp.  Chương trình không hoàn trả những phí tổn đã thiếu khách sạn từ trước.

Bước đầu tiên phải làm đối với những người bị ảnh hưởng từ Bão Isaac là ghi danh xin FEMA trợ giúp trên mạng tại www.disasterassistance.gov hoặc liên lạc bằng điện thoại đa năng đến m.fema.gov. Những đương đơn nào không có Internet để vào mạng hoặc không có điện thoại đa năng cũng có thể gọi số 1-800-621-3362 hoặc (TTY) 1-800-462-7585 Nếu quý vị dùng dịch vụ 711-Relay hoặc Dịch Vụ Tiếp Âm, xin gọi số 1-800-621-3362. Các số điện thoại miễn phí này sẽ làm việc từ 7 giờ sáng đến 10 giờ đêm (giờ địa phương), bảy ngày trong tuần.

Để biết thêm chi tiết về chương trình phục hồi thiên tai của Louisiana, xin bấm vào www.fema.gov/disaster/4080 hoặc www.gohsep.la.gov. Quý vị có thể theo dõi sinh hoạt của FEMA trên Twitter tại trang mạng www.twitter.com/femaregion6 hoặc trên Facebook tại www.facebook.com/FEMA. Đồng thời hãy viếng thăm trang blog của chúng tôi tại www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
09/22/2012 - 12:08
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top