Federal Emergency Management Agency

THÊM BỐN GIÁO XỨ NỮA CỦA TIỂU BANG LOUISIANA ĐƯỢC CHUẨN Y NHẬN TRỢ GIÚP CÁ NHÂN

Main Content
Release date: 
09/01/2012
Release Number: 
DR-4080-003

BATON ROUGE, La. – Những chủ nhà, người thuê nhà, và chủ doanh nghiệp sống ở các giáo xứ Ascension, Lafourche, Livingston và Orleans có tài sản bị hư hại hoặc phá hủy do Bão Isaac giờ có thể ghi danh để nhận trợ giúp thiên tai của tiểu bang và liên bang. 

Chỉ vài ngày sau tuyên bố thiên tai lớn cho Tiểu bang Louisiana, Trợ giúp Cá nhân (Individual Assistance - IA) đã được cung cấp cho những người sống sót sau bão ở những giáo xứ tăng thêm này. Có năm giáo xứ đã được chuẩn y để nhận IA vào ngày thứ Sáu. Các giáo xứ Ascension, Jefferson, Lafourche, Livingston, Orleans, Plaquemines, St. Bernard, St. John và St. Tammany giờ đều được chuẩn y để nhận loại hình trợ giúp này.

“Chúng tôi mạnh mẽ khuyến khích những người sống sót qua bão ở cả chín giáo xứ ghi danh với FEMA càng sớm càng tốt,” Điều phối Viên Liên bang Gerard M. Stolar nói. “Quý vị ghi danh sớm chừng nào thì chúng tôi có thể xem xét việc quý vị nhận được trợ cấp của tiểu bang và của liên bang và các trợ cấp khác sớm chừng đấy.”

Trợ giúp thiên tai cho các cá nhân hội đủ điều kiện có thể bao gồm:

  • Những khoản trợ cấp để giúp chi trả cho nhà ở tạm thời và những sửa chữa nhà ở khẩn cấp hay để làm cho nhà ở trở nên có thể cư trú được;
  • Những khoản trợ cấp cho các chi phí liên quan đến thiên tai không được bảo hiểm chi trả;
  • Tiền cho vay với lãi suất thấp từ Cơ Quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA).

Những người sống sót có thể đăng ký trên mạng tại www.disasterassistance.gov hoặc qua điện thoại thông minh tại m.fema.gov. Đương đơn cũng có thể gọi tới số 1-800-621-3362 hoặc (TTY) 1-800-462-7585. Nếu như quý vị sử dụng dịch vụ 711-Relay hoặc Chuyển tiếp Gọi Hình xin gọi cho số 1-800-621-3362. Những số điện thoại miễn phí này sẽ hoạt động từ 7 giờ sáng tới 10 giờ đêm bẩy ngày trong tuần cho tới khi có thông báo khác.

Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (U.S. Small Business Administration - SBA) cung cấp những khoản vay thiên tai lãi suất thấp cho các chủ nhà, người thuê, các doanh nghiệp không phải nông trại, các hợp tác xã nông nghiệp, các doanh nghiệp nhỏ hoạt động trong lĩnh vực thủy sản và phần lớn các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân bất kỳ kích cỡ.  Những khoản cho vay sau thảm họa thiên tai này chi trả cho những tổn thất không được bảo hiểm và không được bồi thường và không trùng lặp với những trợ giúp cung cấp bởi những cơ quan hoặc tổ chức khác.

Các cư dân của chín giáo xứ nên ghi danh với FEMA ngay cả nếu như họ không cần bảo hiểm. FEMA không thể cung cấp trùng lặp các khoản tiền trả bảo hiểm nhưng những đương đơn nào không có đủ bảo hiểm có thể nhận được sự trợ giúp sau khi đơn đòi bảo hiểm của họ đã được chi trả.

Việc đăng ký với FEMA là việc bắt buộc để nhận được trợ cấp liên bang, kể cả nếu như cá nhân đã đăng ký với một tổ chức cứu trợ thiên tai khác như Hồng Thập tự Hoa Kỳ, hay một tổ chức nhà thờ hoặc cộng đồng địa phương. Đương đơn đăng ký với FEMA phải sử dụng tên trùng với tên ghi trên thẻ An sinh Xã hội của họ. Đương đơn cũng sẽ được yêu cầu cung cấp:

  • Số An sinh Xã hội;
  • Địa chỉ của nhà hoặc căn hộ bị hư hại;
  • Mô tả sự hư hại;
  • Thông tin về phạm vi bảo hiểm;
  • Một số điện thoại liên lạc hiện tại
  • Một địa chỉ nơi họ có thể nhận thư
  • Số tài khoản và mã số chuyển khoản ngân hàng nếu họ muốn tiền trợ cấp được chuyển trực tiếp vào tài khoản.

Để có thêm thông tin về quá trình hồi phục thiên tai của Louisiana, xin tới thăm trang mạng tại www.fema.gov/disaster/4080 hoặc www.gohsep.la.gov. Quý vị cũng có thể theo dõi FEMAi qua tài khoản Twitter tại www.twitter.com/femaregion6 hoặc qua Facebook tại www.facebook.com/FEMA. Cũng xin mời tới thăm blog của chúng tôi tại www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
09/22/2012 - 11:10
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top