Federal Emergency Management Agency

New York Hurricane Sandy (DR-4085)

Incident period: 10/27/2012 to 11/09/2012
Major Disaster Declaration declared on 10/30/2012

Updates and Articles, Blogs, and News Releases

March 7, 2013
News Release
  NEW YORK – Những người sống sót có nhu cầu tiếp cận nhà cửa do Bão Sandy, đặc biệt là người lớn tuổi và người bị khuyết tật, được khuyến khích giữ liên lạc với Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang. FEMA có thể trợ giúp nếu thang máy hoặc hệ thống điện không hoạt động thích hợp, ngay cả nếu cấu trúc không bị hư hại.  
March 1, 2013
News Release
  ATLANTA – Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (Small Business Administration, SBA) đã nới ngày hạn cuối đến ngày 29 tháng Ba, năm 2013 cho các nạn nhân bão Sandy tại New York để gửi trả lá đơn cho thiệt hại vật chất.   
February 27, 2013
News Release
    NEW YORK – – Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency, FEMA), dưới sự khẩn cầu của tiểu bang New York, đã chấp thuận gia hạn thêm 30 ngày để các nạn nhân bão đăng ký cho trợ giúp thiên tai từ liên bang.  
February 25, 2013
News Release
  NEW YORK – Các nạn nhân bão có thể không biết về trợ giúp thiên tai từ Cơ quan Quản lý Thương mại cỡ nhỏ Hoa Kỳ (Small Business Administration, SBA) mà có thể dẫn đến sự hồi phục khôn ngoan và nhanh chóng hơn cho các thương mại, chủ nhà và các tổ chức bất vụ lợi tư nhân. Có một khoản nợ vay dành cho việc buôn bán bị bỏ lỡ gây ra bởi cơn bão Sandy. Cũng có một khoản nợ vay dành cho hiệp hội chủ nhà để sửa chữa một khu vực chung, và cũng có tin mừng về khi nào đến hạn phải trả khoản tiền đầu tiên cho bất cứ khoản nợ thiên tai nào.   
January 23, 2013
News Release
NEW YORK – Để hội đủ điều kiện được trợ giúp từ Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp (Federal Emergency Management Agency, FEMA), nạn nhân Bão Sandy cần phải đáp ứng một số điều kiện.Thứ nhất, những thất tổn của một cá nhân hoặc hộ gia đình phải xảy ra trong một khu vực được bao gồm dưới thông báo thiên tai của Tổng thống dành cho tiểu bang New York, thông báo bao gồm 13 quận.
January 23, 2013
News Release
NEW YORK – Những lý do nạn nhân Bão Sandy ở New York viện lẽ để không nộp đơn xin vay với lãi thấp vì thiên tai từ Cơ Quan Quản Trị Tiểu Doanh Nghiệp Hoa Kỳ cũng chính là những lý do khiến họ nên nộp đơn xin - vào hoặc trước ngày hạn cuối là ngày 28 tháng 1."Ồ tôi không hội đủ tiêu chuẩn và tôi không làm chủ một doanh nghiệp."

Pages

Main Content
State/Tribal Government: 
Back to Top