Federal Emergency Management Agency

News Releases

Main Content
12/27/2012
New York – Naiintindihan ng Federal Emergency Management Agency na ang ilang mga survivor ng Hurricane Sandy ay maaaring mangangailangan ng karagdagang pansamantalang tulong sa upa upang makatulong...
New York
12/22/2012
NEW YORK – Ang Federal Emergency Management Agency ay isa sa bahagi ng koponan ng pangrikubre sa sakuna. Maraming uri ng lokal, istado at pederal na mga resources ang makukuhang tulong sa mga taga...
New York
12/21/2012
NEW YORK – Inanunsyo ni Gobernador Andrew M. Cuomo ngayong araw na ito ang $20 milyong tulong na salapi bilang Tulong sa Publiko mula sa Federal Emergency Management Agency (Ahensiya sa Pederal na...
New York
12/21/2012
NEW YORK - Halos pitong linggo simula noong Oktubre 30 na pederal na pagdedeklara ng sakuna para sa Bagyong Sandy sa New York, mahigit sa $1 bilyon na tulong ng estado at pederal ang inaprubahan para...
New York
12/19/2012
NEW YORK – Ang mga Disaster Recovery Center sa buong New York ay magpapatuloy na magbibigay ng maagap na isa-sa-isa at harapang tulong para sa mga nakaligtas sa Bagyong Sandy sa panahon ng holiday....
New York
12/18/2012
NEW YORK – Nakikipagtulungan sa estado ang Federal Emergency Management Agency at aming mga pederal na kasosyo upang matugunan ang mga pangangailangan sa pabahay ng mga Taga-New York na nawalan ng...
New York
12/18/2012
NEW YORK – Ang mga nakaligtas sa Bagyong Sandy ay mayroong hanggang alas-7 ng gabi Sabado, Disyembre 22, upang bisitahin ang Disaster Recovery Center sa Uniondale, Nassau County.  Ang center ay nasa...
New York
12/17/2012
NEW YORK – Ang mga New Yorker na sinisimulan ang proseso ng muling pagbuo ay magkakaroon ng higit pang mga pagkakataon upang makatanggap ng teknikal na impormasyon sa mga pagpapabuti upang...
New York
12/16/2012
NEW YORK – Ang pagkakasosyo sa pagitan ng Istado ng New York, lunsod ng New York, mga ibang munisipalidad, Army Corps ng Engineers at ang  Federal Emergency Management Agency ay gumawa ng...
New York
12/16/2012
NEW YORK – Ang Met Council ay nagpamahagi ng 170,000 pounds ng pagkain at 85,000 ang napaghanda para sa mga pakakainin. Sa  Brooklyn, ang rock climbing gym ang naging pagtatanghal ng dula lupa para...
New York

Pages

Back to Top