Federal Emergency Management Agency

Pagbangon ng New York mula sa Hurricane Sandy

Main Content
Release date: 
04/19/2013
Release Number: 
210

 NEW YORK — Tulong pangsakuna sa mga nakaligtas mula sa Hurricane Sandy sa New York:

 Mahigit sa $3.3 bilyon na kabayaram mula sa National Flood Insurance Program ang ibinigay sa mga policy holder (may seguro)

 Mahigit sa $958 milyon na kaloob (grant) ng FEMA ang inaprubahan para sa mga indibidwal at mga sambahayan

o Mahigit sa $821 milyon para sa tulong sa pabahay

o Mahigit sa $137 milyon para sa iba pang pangangailangan

 Mahigit sa $1.4 bilyon ng inaprubahang pautang pangsakuna ng SBA para sa mga may-ari ng tahanan, nangungupahan at mga negosyo

 Halos $847 milyon ng mga aprubadong kaloob na Tulong Pampubliko (Public Assistance) ng FEMA sa mga komunidad at ilang mga nonprofit organization na naglilingkod sa publiko

271,377 katao ang nagrehistro para sa tulong mula sa 13 itinalagang county

183,696 na pagsisiyasat ng tahanan ang natapos

180,596 pagbisita sa mga Disaster Recovery Centers

5.6 milyon cubic yard ng basura ang natanggal

 Mahigit sa 500 boluntaryong ahensiya ang nakiisa sa muling pagbangon

26 wika ang ginamit para maparating sa mga nakaligtas ang impormasyon tungkol sa tulong

Dapat manatiling nakikipag-ugnayan ang mga nakaligtas sa Hurricane Sandy at abisuhan ang FEMA kung natanggap na nila ang kabayaran mula sa kani-kanilang insurance, kung kailangan nilang i-update ang kani-kanilang impormasyon sa pagkontak, o kung mayroon silang anumang katanungan tungkol sa aplikasyon.

Maaaring tumawag ang mga aplikante sa Helpline ng FEMA sa numerong 800-621-3362 (Voice, 7-1-1/Relay) o TTY 800-462-7585 para i-update ang FEMA. Ang mga toll-free na numero ng telepono ay gumagana mula 7 a.m. hanggang 10 p.m. EST, pitong araw sa isang linggo. NR 210 New York by the Numbers 39 Tagalog

Ayon sa Mga Bilang 39: Pagbangon ng New York mula sa Hurricane Sandy, Pahina 2

Maaaring makita ng mga indibidwal ang kani-kanilang aplikasyon sa DisasterAssistance.gov o sa pamamagitan ng smartphone o tablet sa m.fema.gov.

Ang mithiin ng FEMA ay suportahan ang ating mga mamamayan at mga unang tumutugon para matiyak na bilang isang bansa, makapagtutulungan tayo na bumuo, magpanatili, at magpahusay ng ating kakayahan na maghanda para sa, magtanggol laban sa, tumugon sa, bumangon mula sa, at paliitin ang epekto ng lahat na panganib.

Ang tulong sa pagbangon mula sa sakuna ay makukuha nang walang pagtatangi sa lahi, kulay, relihiyon, pagkamamamayan, kasarian, edad, kapansanan, kasanayan sa English o katayuang pinansiyal. Kung ikaw o ang taong kilala mo ay pinagpakitaan ng diskriminasyon, tawagan ang FEMA nang toll-free sa numerong 800-621-FEMA (3362). Para sa TTY tumawag sa numerong 800-462-7585.

Ang SBA ay ang pangunahing pinagmumulan ng podo ng pamahalaang pederal para sa pangmatagalang muling pagtatayo ng mga pribadong pag-aari na nasira sa sakuna. Tinutulungan ng SBA ang mga may-ari ng tahanan, nangungupahan, lahat ng sukat ng negosyo, at mga pribadong non-profit organization na pondohan ang mga gawaing pagpapakumpuni o muling pagpapatayo, at sagutin ang halaga ng pagpalit sa mga personal na ari-ariang nawala o nasira ng sakuna. Sinasagot ng mga pautang na ito ang mga kawalang hindi nakaseguro athindi nabayaran at hindi nito dinodoble ang mga benepisyong nagmumukla sa iba pang ahensiya o organisasyon. Para sa impormasyon tungkol sa mga programa ng SBA, tumawag sa numerong 800-659-2955 (TTY 800-877-8339).

Last Updated: 
04/24/2013 - 08:57
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top