Federal Emergency Management Agency

Ang disaster recovery center ng N.Y. ay magiging SBA disaster loan outreach center

Main Content
Release date: 
04/15/2013
Release Number: 
209

 

NEW YORK – Ang disaster recovery center sa Freeport, Nassau County, na kasalukuyang mayroong mga espesyalistang tauhan ng estado at pederal, ay magiging disaster loan outreach center na patatakbuhin ng U.S. Small Business Administration (Pangasiwaan ng Estados Unidos sa Maliit na Negosyo) simula alas-9 ng umaga, Martes, Abril 16.

 

Ang disaster loan outreach center ay magbubukas ng Lunes hanggang Biyernes, alas-9 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi, at Sabado, alas-9 ng umaga hanggang alas-3 ng hapon.

 

Ang pasilidad ay magpapatuloy na patatakbuhin bilang isang disaster recovery center hanggang alas-8 ng gabi Lunes, Abril 15. Ito ay matatagpuan sa Freeport Recreation Center,130 E. Merrick Rd., Freeport, NY 11520.

 

Ang isang disaster recovery center ay karaniwang natutugunan ang mas agaran na mga alalahanin ng mga nakaligtas, habang ang isang disaster loan outreach center ay binibigyang-pansin ang mga pondong kinakailangan para sa pangmatagalang muling pagtatayo at panunumbalik.

 

Sa isang SBA disaster loan outreach center, ang mga may-ari ng bahay, nangungupahan, at negosyo ay maaaring makipag-usap nang isa-isa sa mga kinatawan ng SBA. Ang mga bisita ay maaaring magtanong ng mga katanungan tungkol sa mga pautang ng SBA para sa sakuna na may mababang interes, makakuha ng tulong para punan ang isang aplikasyon para sa pautang at magsumite ng nakumpletong mga aplikasyon.

 

Walang hinihiling na tumanggap ng isang pautang, ngunit ang pagbalik ng isang nakumpletong aplikasyon ay maaaring humantong sa ibang tulong mula sa FEMA.

 

Ang tulong sa sakuna ng SBA ay kinabibilangan ng:

  • Mga Pautang sa Sakuna para sa Tahanan – Nagpapautang sa mga may-ari ng bahay para isaayos o palitan ang mga real estate (bahay at lupa) o personal na pag-aari na napinsala ng sakuna. Ang mga nangungupahan ay karapat-dapat para sa mga kawalan ng personal na pag-aari, kabilang ang mga kotse.
  •  

Ang disaster recovery center ng N.Y. ay magiging SBA disaster loan outreach center – Pahina 2

 

  • Mga Pautang sa Sakuna para sa Negosyo – Nagpapautang sa mga negosyo para isaayos o palitan ang ari-arian na napinsala ng sakuna, kabilang ang real estate (bahay at lupa), mga imbentaryo, suplay, makina at kagamitan. Maaaring mag-apply ang mga negosyo anuman ang laki. Ang ilang pribado at hindi kumikitang mga organisasyon ay maaaring karapat-dapat din.

 

Ang mga nakaligtas ay maaaring makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa pautang ng SBA para sa sakuna na may mababang interes sa pamamagitan ng pagtawag sa 800-659-2955 (800-877-8339 TTY). Maaaring i-download ng mga nakaligtas ang mga aplikasyon ng SBA para sa pautang sa www.sba.gov o mag-apply sa internet sa https://disasterloan.sba.gov/ela.

 

Ang mga nakaligtas na kailangang bumisita sa isang disaster recovery center ay maaaring pumunta sa anumang ibang mga center na nananatiling bukas sa buong New York.

 

Upang mahanap ang pinakamalapit na center, magagamit ang mga sumusunod na opsyon: I-text ang DRC at isang Zip Code sa 43362 (4FEMA), at magpapadala sa inyo ng mensahe sa text kasama ang address. At saka, ang tagahanap ng disaster recovery center ay magagamit sa FEMA.gov/disaster-recovery-centers.

 

Ang mga indibiduwal ay maaaring maghanap ng isang recovery center – at magparehistro para sa tulong ng FEMA – sa DisasterAssistance.gov o sa pamamagitan ng smartphone o tablet sa pamamagitan ng pagpunta sa m.fema.gov o sa pamamagitan ng pag-download sa FEMA app.

 

Ang mga nakaligtas na mayroong mga katanungan o nais magparehistro sa FEMA ay maaari ring tawagan ang linya para sa tulong, na 800-621-3362 (Boses, 7-1-1/Relay) o (TTY) 800-462-7585. Ang mga walang bayad na numero ng telepono ay tumatakbo ng alas-7 ng umaga hanggang alas-10 ng gabi EDT, pitong araw sa isang linggo hanggang magkaroon ng karagdagang abiso.

 

Para sa karagdagang impormasyon sa panunumbalik ng New York mula sa sakuna, pumunta sa www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy at www.fema.gov/blog.

 

###

Ang layunin ng FEMA ay upang suportahan ang ating mga mamamayan at mga unang tumugon upang matiyak na bilang isang bansa tayo ay magkasamang nagtutulungan upang bumuo, magpanatili, at pahusayin ang ating kakayahan upang maghanda, protektahan laban sa, tumugon, manumbalik mula sa, at bawasan ang lahat ng mga panganib.

 

Ang tulong para sa panunumbalik mula sa sakuna ay makukuha nang walang pagtatangi sa lahi, kulay, relihiyon, nasyonalidad, kasarian, edad, kapansanan, kakayahan sa Ingles o pang-

 

Ang disaster recovery center ng N.Y. ay magiging SBA disaster loan outreach center – Pahina 3

 

ekonomikong katayuan. Kung kayo o ang isang taong kilala ninyo ay diniskrimina, tumawag sa FEMA nang walang bayad sa 800-621-FEMA (3362). Para sa TTY, tumawag sa 800-462-7585.

 

Ang SBA ay ang pangunahing pinagkukunan ng pederal na pamahalaan ng pagpopondo para sa pangmatagalang muling pagtatayo ng mga pribadong ari-arian na napinsala ng sakuna. Ang SBA ay tumutulong sa mga may-ari ng bahay, nangungupahan, lahat ng negosyo na iba’t-iba ang laki, at mga pondo sa pagsasaayos o mga pagsusumikap para sa muling pagtatayo ng mga pribadong hindi kumikitang organisasyon at sumasaklaw sa gastos ng pagpapalit ng pansariling pag-aari na nawala o napinsala ng sakuna. Ang mga pautang na ito para sa sakuna ay sumasaklaw sa mga walang seguro at hindi nabayaran na mga pagkalugi at hindi nagkakapareho sa mga benepisyo ng ibang mga ahensiya o organisasyon. Para sa impormasyon tungkol sa mga programa ng SBA, ang mga aplikante ay maaaring tumawag sa 800-659-2955 (TTY 800-877-8339).

 

 

 

 

 

Last Updated: 
04/17/2013 - 11:34
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top