Main Content

Papalapit na ang huling araw na Abril 13 para sa pagpaparehistro sa FEMA at mga aplikasyon sa SBA

Main Content
Release date: 
04/02/2013
Release Number: 
201

$3.1 na bilyon ng pederal na tulong sa sakuna ang inaprubahan para sa mga nakaligtas kay Sandy sa NY

 

NEW YORK  –  Ang Abril 13 ay ang huling araw para magparehistro para sa posibleng pederal na tulong sa sakuna at para mag-apply sa isang pautang para sa sakuna ng U.S. Small Business Administration (Pangasiwaan ng Estados Unidos sa Maliit na Negosyo) para tulungan ang New York na manumbalik mula sa Bagyong Sandy.

 

Habang papalapit ang huling araw ng pagpaparehistro at aplikasyon isang linggo mula sa Sabado, mahigit sa $3.1 bilyon ng tulong sa sakuna ang inaprubahan para sa mga nakaligtas. 

 

Ang numerong iyon ay nangangahulugang pagbalik ng mga pamilya sa kanilang mga tahanan at paaralan, muling pagbubukas ng mga negosyo, at pagsisimulang sumulong ng mga magkakapit-bahay.

 

 

 

Ang huling araw para magparehistro ang mga nakaligtas para sa posibleng tulong ng FEMA at para mag-apply para sa isang pautang sa sakuna ng SBA ay Abril 13.  Ang pagpaparehistro ay maaaring gawin sa pamamagitan ng paggamit ng isa sa ilang mga mapagkukunan:

  • Sa internet sa DisasterAssistance.gov.
  • Sa pamamagitan ng smartphone o tablet, pumunta sa m.fema.gov o i-download ang FEMA app.
  • Sa pamamagitan ng telepono, 800-621-3362 (Boses, 7-1-1/Relay) o (TTY) 800-462-7585.

 

Ang mga aplikasyon para sa pautang sa sakuna ng SBA ay maaaring kumpletuhin sa https://DisasterLoan.SBA.gov/ELA. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga pautang sa sakuna ng SBA tumawag sa 800-659-2955 (TTY sa 800-877-8339).

 

 
 

Papalapit na ang huling araw na Abril 13 para sa pagpaparehistro sa FEMA at mga aplikasyon sa SBA – Pahina 2

 

Ang panunumbalik ay naging pagsusumikap ng buong komunidad na kinabilangan ng lokal, pang-estado, panlipi at pederal na mga ahensiya, ang pribadong sektor at ang boluntaryo at may kaugnayan sa pananalampalatayang mga organisasyon. At habang nagpapatuloy ang muling pagtatayo sa mga buwan na darating, ang mga mapagkukunan at kadalubhasaan mula sa mga organisasyon na ito ay pag-iisahin sa pamamagitan ng Federal Disaster Recovery Coordination (Pederal na Pagtutulungan sa Panunumbalik mula sa Sakuna), na hinihimok ng mga pangangailangan ng indibiduwal, lokal at ng estado.

 

Sa mga buwan simula nang dumaan si Sandy sa buong New York, halos 271,000 mga tao ang nagparehistro para sa tulong sa 13 mga itinalagang county. Mahigit sa $943 milyon ang ibinigay sa mga nakaligtas para sa tulong sa sakuna, pagsasaayos at pagpapalit ng mga nawalang bagay sa bagyo.

 

Inaprubahan ng SBA ang mga pautang na mahigit sa $1.3 bilyon sa kabuuan para sa mga may-ari ng bahay, nangungupahan at mga negosyo na lahat ng laki.

 

Binayaran ng Pambansang Programa ng Seguro para sa Baha ang mga paghahabol na $3.2 bilyon sa kabuuan sa 56,688 may hawak ng pamamalakad (policy holders).

 

Ilang araw pa lamang pagkatapos ng bagyo, ang estado at FEMA  ay binuksan ang una nitong Disaster Recovery Center para sa mga nakaligtas. Lahat-lahat, 65 mga recovery center ang binuksan para tulungan ang mahigit sa 176,000 mga nakaligtas sa sakuna.

 

Sa pinakamataas nito, ang FEMA at ibang mga pederal na ahensiya ay nagpadala ng mahigit sa 4,156 na tauhan sa New York mula sa lahat ng 50 estado, ang District of Columbia at limang mga teritoryo ng Estados Unidos. Halos 2,000 – kasama ang 500 mga taga-New York ang inupahan para sa gawain sa panunumbalik – ang nananatili.

 

At para mapaginhawa ang malaking bahagi ng pinansyal na pasan ng lokal, pang-estado at panlipi na mga pamahalaan para sa pagbabayad sa imprastrakturang naapektuhan ni Sandy, inaprubahan ng programa ng FEMA para sa Pampublikong Tulong ang $817 milyon para sa pagsasaayos o pagpapalit ng mga pampublikong pasilidad, pag-aalis ng mga labi at mga pang-emerhensiyang halaga na nagreresulta mula sa sakuna. Ang programa ay pinopondohan ng FEMA at pinangangasiwaan ng estado.

 

Sa ngayon, 628 mga proyekto ang inaprubahan para sa pagpopondo sa ilalim ng programa para sa Pampublikong Tulong, kasama ang mga ospital, paaralan, pampublikong liwasan at aklatan, transportasyon at mga pribadong hindi kumikitang organisasyon. 

 

Ang U.S. Army Corps of Engineers at ang lokal at pang-estadong mga ahensiya ay nag-alis ng 5.6 milyong kubikong yarda ng mga labi – sapat na mga labi para mapuno ang isang 102-palapag na Gusali ng Empire State na bahagyang mas mahigit sa 3.5 beses. Ang Corps ay nakapag-alis din ng 270 milyong galon ng tubig mula sa mga subway, lagusan at underpass sa loob ng

Papalapit na ang huling araw na Abril 13 para sa pagpaparehistro sa FEMA at mga aplikasyon sa SBA – Pahina 3

 

dalawang linggo ng bagyo, sapat para punuin ang isang espasyo na katumbas ng 843 mga football field na isang talampakan ang lalim.

 

Mahigit sa 500 lokal, pang-estado at pambansang boluntaryo at may kaugnayan sa pananampalataya na mga organisasyon ang tumulong sa mga taong nangangailangan. Ang mga ito ay nagbibigay ng mga donasyon, pamamahala sa pagboboluntaryo, pagsasaayos ng tahanan, pangangalaga ng bata, mga serbisyo sa pagpapayo at pag-aalis ng basura at amag mula sa mga tahanan.

 

Ang FEMA, kasama ang mga lokal at pang-estadong pinuno, ay bumuo ng Sheltering and Temporary Essential Power (STEP) na programa na nagbigay ng mga emerhensiyang pagsasaayos at pinahintulutan ang mahigit sa 21,000 mga pamilya sa Lungsod ng New York, Nassau at Suffolk na mga county na bumalik sa kanilang mga tahanan hanggang makumpleto ang mga permanenteng pagsasaayos.

 

Para tiyakin na ang wika ay hindi isang hadlang para makatanggap ng tulong, ang FEMA ay nagbigay ng impormasyon sa 26 na mga wika, nagpadala sa field ng mga espesyalista na maraming wika at nagtatag ng isang walang bayad na Linya para sa Tulong sa Wika para suportahan ang mga hindi nagsasalita ng Ingles o Espanyol.

 

Ang pagtugon sa mga pangangailangan ng bingi, may mahinang pandinig o mga bulag na nakaligtas ay natugunan gamit ang mga kagamitang tinutulungan ng teknolohiya na may kasamang text-to-speech na software at iba’t-ibang mga magnifier para sa bulag o mga tao na may mahinang paningin na bumibisita sa mga recovery center.  Ang mga bingi o may mahinang pandinig na mga nakaligtas ay inalok ng pinahusay na mga kagamitan para sa pakikinig, mga iPad 3 na may mga app para sa pagsasalin-wika gamit ang sign language, at mga telepono na may caption.

 

Ang pribadong sektor ay gumanap rin ng mahalagang tungkulin sa pagkalat ng impormasyon tungkol sa mga uri ng tulong na makukuha. Ipinakita ng komunidad ng negosyo ang mensahe sa mga video screen sa Time Square, Madison Square Garden at Lincoln Center, higit sa iba pang mga lugar. Ang Metropolitan Transit Authority ay naglagay ng mga paskil sa mga himpilan ng bus at mga pasukan ng subway at sa Staten Island Ferry. Inilagay ng NYC Taxi Commission ang mensahe sa mga video screen sa mga taxi.

 

Dahil sa kakulangan ng mga magagamit na paupahang unit pagkatapos ng bagyo, ang FEMA ay pansamantalang pinatuloy ang 99,243 mga indibiduwal at mga pamilya sa mga hotel at motel sa pamamagitan ng Transitional Sheltering Assistance na Programa habang naghahanap sila ng mas mabahang panahon na mga pag-aayos para sa pabahay.

 

Ang FEMA ay gumamit ng social media para maabot ang malaking tagapanood ng New York at dagdagan ang pagkakaroon ng mga pang-estado at pederal na programa. Ang mga ipinalabas na balita tungkol sa mga programa at mga pinakamagandang kasanayan sa audio at video ay

Papalapit na ang huling araw na Abril 13 para sa pagpaparehistro sa FEMA at mga aplikasyon sa SBA – Pahina 4

 

ipinaskil para makita ng mundo.  Simula nang pagsisimula ng sakunang ito ang “@FEMASandy”  Twitter account ay nakaipon ng 3,100 mga tagasunod at ang Sandy Facebook page ay nakatanggap ng 2,490 “mga like.”

 

 

###

 

Tala ng patnugot: Ang mga sumusunod ay mga link sa mga litrato para sa paglalathala.

 

Staten Island:

http://www.fema.gov/photolibrary/photo_details.do?id=64463

Fire Island:

http://www.fema.gov/photolibrary/photo_details.do?id=64478

County ng Nassau:

http://www.fema.gov/photolibrary/photo_details.do?id=64090

Queens:

http://www.fema.gov/photolibrary/photo_details.do?id=59872

Rockaways:

http://www.fema.gov/photolibrary/photo_details.do?id=62487

Last Updated: 
04/04/2013 - 11:06