Main Content

Deadline sa pagrehistro sa FEMA pinahabaan para sa mga nakaligtas mula sa Sandy sa N.Y.

Release date: 
03/26/2013
Release Number: 
194

NEW <?xml:namespace prefix = st1 />YORK – Inaprubahan ng Federal Emergency Management Agency, sa kahilingan ng estado ng New York, ang 15-araw na palugit para sa mga nakaligtas sa Hurricane Sandy na mag-apply para sa tulong pangsakuna.

 

Ang mga nakaligtas ay mayroong hanggang Abril 13 para magrehistro sa FEMA at ibalik ang kanilang mga application para sa tulong pangsakuna sa U.S. Small Business Administration.

 

Makapagrerehistro ang mga indibidwal nang online sa www.DisasterAssistance.gov o sa pammagitan ng smartphone o tablet sa m.fema.gov. Maaari rin nilang tawagan ang FEMA helpline sa numerong 800-621-3362 (Voice, 7-1-1/Relay) o (TTY) 800-462-7585. Ang helpline ay matatawagan mula 7 a.m. hanggang 10 p.m. EDT, pitong araw sa isang linggo.

 

Dapat hayaan ng mga nakaligtas sa Hurricane Sandy na bukas sila sa lahat ng opsiyon sa tulong para sa kanilang muling pagbangon.

Ang pagrehistro sa FEMA ay isang mahalagang hakbang.

 

Ang mga nakaligtas na nagpapaantala sa pagrehistro para sa anumang dahilan ay dapat na mag-apply para sa posibleng tulong. Ang pagrehistro sa FEMA ay nagbibigay-daan sa posibilidad ng tulong pangsakuna na mula sa FEMA at sa kasosyo nitong pederal, ang SBA.

 

Nakabuo ang Lungsod ng New York at Estado ng New York ng mga planong gumagamit ng mga pondong pederal para matulungan ang mga may-ari ng tahanan, maliliit na negosyo at komunidad na naapektuhan ng tatlong bagyo: Sandy, Irene at Lee. Ang mga planong iyon ay pinag-aaralan ng HUD. Ang pagrehistro sa FEMA ay maaaring matuloy sa pagkakwalipikado para sa mga kaloob o tulong sa hinaharap, anupaman ang pagpopondong ginagamit ng Lungsod ng New York o Estado ng New York.

 

Ang mga nakaligtas na nagrehistro at tumanggap ng application para sa pautang pangsakuna ng SBA na mababa ang interes ay dapat na ibalik ang application. Maaari itong matuloy sa karagdagang tulong mula sa FEMA.

 

 

Deadline sa pagrehistro sa FEMA pinahabaan para sa mga nakaligtas mula sa Sandy sa N.Y. – pahina 2

 

Maaaring kasama sa tulong ng FEMA ang:

  • Tulong sa paupa: Ang tulong na pansamantalang paupa at ibinibigay ng FEMA para tulungan ang mga may-ari ng tahanan hanggang sa makumpuni o mapalitan ang mga nasirang tahanan, at para tulungan ang mga nangungupahan hanggang sa makabalik sila sa dati nilang inuupahan o makalipat sa panibagong matitirhan.
  • Pangpakumpuni ng tahanan: Ang mga kaloob ay magagamit ng mga may-ari ng tahanan para makumpuni ang mga nasira kaugnay ng sakuna na hindi protektado ng seguro (insurance). Ang layunin ay gawing ligtas, malinis, at kapaki-pakinabang ang tahanan.
  • Iba Pang Pangangailangan: May magagamit na mga kaloob para sa mga importanteng gastusin at mahahalagang pangangailangan na dulot ng sakuna. Kabilang sa mga ito ang mga gastusing medikal, dental, pagpapalibing, personal na ari-arian, transportasyon, paglilipat at pag-iimbak at iba pang gastusing may pahintulot ng batas.

Pag-apply para sa pautang ng SBA

 

Hindi kailangang maghintay na may areglo ng seguro para mag-apply para sa pautang pangsakuna ng SBA, na maaaring makatulong kung sa kalaunan ay matuklasan ng aplikante na hindi sapat ang kanilang seguro.

 

Maaaring kwalipikado ang mga may-ari ng tahanan para sa mga pautang na mababa ang interes na aabot sa $200,000 para mapakumpuni o mapalitan ang tahanan nilang nasira sa bagyo. Ang mga may-ari ng tahanan at mga nangungupahan ay maaaring kwalipikado ng hanggang $40,000 para sa pamalit sa personal na ari-arian. Ang mga negosyo at pribadong nonprofit ay maaaring kwalipikadong umutang ng hanggang $2 milyon para kumpunihin o palitan ang mga ari-ariang nasira ng bagyo.

 

Para mag-apply para sa pautang pangsakuna ng SBA na mababa ang interes, magtungo sa https://DisasterLoan.SBA.gov/ELA. Maaari rin bumisita ang mga naakaligtas sa isang Disaster Loan Outreach Center o isang Business Recovery Center. Para matunton ang pinakamalapit na center, bumisita sa FEMA.gov/disaster-recovery-centers o i-text ang “DRC” at iyong Zip Code sa 43362.

 

Para sa tulong, tawagan ang Disaster Customer Service Center ng SBA sa numerong 800-659-2955

(TTY 800-877-8339) o magpadala ng email sa DisasterCustomerService@sba.gov.

 

Para sa mas maraming impormasyon tungkol sa pagbangon mula sa sakuna ng New York, bumisita sa www.fema.gov/sandy-tagalog, http://twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy at www.fema.gov/blog.

Deadline sa pagrehistro sa FEMA pinahabaan para sa mga nakaligtas mula sa Sandy sa N.Y. – pahina 3

 

###

 

Ang mithiin ng FEMA ay suportahan ang ating mga mamamayan at mga unang tumutugon para matiyak na bilang isang bansa, makapagtutulungan tayo na bumuo, magpanatili, at magpahusay ng ating kakayahan na maghanda para sa, magtanggol laban sa, tumugon sa, bumangon mula sa, at paliitin ang epekto ng lahat na panganib.

 

Ang ayuda sa pagbangon mula sa sakuna ay makukuha nang walang pagtatangi sa lahi, kulay, relihiyon, pagkamamamayan, kasarian, edad, kapansanan, husay sa wikang English o katayuang pinansiyal. Kung ikaw o ang taong kilala mo ay pinagpakitaan ng diskriminasyon, tawagan ang FEMA nang toll-free sa numerong 800-621-FEMA (3362). Para sa TTY, tumawag sa numerong 800-462-7585.

 

Hindi hinihingi ng tulong ng FEMA sa pansamantalang pabahay at mga kaloob para sa mga gastusing pampublikong transportasyon, gastusing pang-medikal at dental, at mga gastusing pamburol at pagpapalibing na mag-apply ang mga indibidwal para sa pautang na SBA. Gayunpaman, ang mga aplikanteng tatanggap ng application para sa pautang ng SBA ay kinakailangang isumite ang mga ito sa mga loan officer ng SBA para maging karapat-dapat para sa tulong na sumasaklaw sa personal na ari-arian, pagpapakumpuni o pagpapalit ng sasakyan, at mga gastusin sa paglilipat at pag-iimbak.

 

Last Updated: 
03/28/2013 - 13:42