Main Content

Ang pagrikubre ng New York mula sa Bagyong Sandy

Main Content
Release date: 
03/22/2013
Release Number: 
192

NEW YORK — Tulong sa sakuna para sa mga nakaligtas mula sa Bagyong Sandy:

 • Higit sa $3 bilyon ng National Flood Insurance Program ang nabayaran sa mga may hawak na polisiya
 • Higit sa $935 milyon na pamigay ng FEMA ang naaprub para sa mga indibidwal at kabahayan
  • Halos $805 milyon para sa tulong sa pabahay
  • Higit sa $130 milyon para sa ibang pangangailangan
 • Halos $1.3 bilyon ng mga pautang sa sakuna ng SBA ang naaprub para sa mga may-ari ng bahay, umuupa at may negosyo
 • Higit sa $740 milyon ang naaprub ng Tulong sa Publiko ng pamigay ng FEMA para sa mga komunidad at ilang samahang hindi pangkalakalang organisasyon na lumilingkod sa publiko
 • 270,222 na mga tao ang nakipag-ugnayan sa FEMA para sa tulong o impormasyon
 • 182,005  ang natapos na inspeksiyon sa mga pabahay
 • 172,589 ang bumisita sa mga Disaster Recovery Centers
 • 5.6 milyon na kubikong yarda ng mga kalat ang inalis
 • Higit sa 500 boluntaryong mga ahensiya ang sumali sa pangrikubre
 • 26  na mga wika ang ginamit para sa komunikasyon tungkol sa impormasyon ng pagtulong sa mga nakaligtas

 

Ang mga New York na nakaligtas ay mayroon hanggang Marso 29 upang magrehistro sa FEMA at ibalik ang kanilang mga aplikasyon sa pagutang dahil sa sakuna mula sa U.S. Small Business Administration.

###

 

Ang misyon  ng FEMA ay tumangkilik sa mga kababayan at unang mga tumugon upang matiyak na bilang isang bansa, magkakasama tayong magtratrabaho upang magtayo, mapagtuluyin, at mapabuti ang ating kakayahan para maghanda, ipagtanggol laban sa, tumugon, makabawi, at magpagaan ng pagbabaka-sakali.

pagrikubre ng New York mula sa Bagyong Sandy-Pahina 2

 

Ang tulong sa pagbawi dahil sa kalamidad ay makukuha nang walang kabuluhan dahil sa lahi,kulay, kasarian, relihiyon, pagkamamayan, idad, kapansanan, karunungan ng Ingles, o pang-ekonomiyang katayuan. Kung kayo o mayroong kayong kilala na pinagtanggihan dahil dito, tumawag sa libreng numero ng FEMA sa  1- 800-621-FEMA (3362). Para sa TTY, tumawag  sa 800-462-7585.

 

Last Updated: 
03/25/2013 - 11:18
Back to Top