Main Content

Deadline sa pagrehistro sa FEMA pinahabaan para sa mga nakaligtas mula sa Hurricane Sandy sa N.Y.

Main Content
Release date: 
02/26/2013
Release Number: 
178

 

NEW YORK – Inaprubahan ng Federal Emergency Management Agency, sa kahilingan ng estado ng New York, ang 30-araw na palugit para sa mga nakaligtas na magrehistro para sa pederal na tulong pangsakuna.

 

Bilang isa sa mga may pinakamalaking populasyon sa bansa, binibigyan ng New York ang FEMA ng maraming bukod-tanging paghamon. Pahahabain ng ahensiya – kasabay ng mga kasamahang pang-estado at pederal na organisasyong boluntaryo – ang panahon ng pagrehistro ng karagdagang 30 araw upang higiit na mapaglingkuran ang mga nakaligtas mula sa Hurricane Sandy sa New York.  

 

Ang bagong deadline sa pagrehistro sa New York ay Marso 29, 2013, na siya ring deadline para punan at ibalik ang mga application sa pautang na maliit ang interes mula sa SBA sa U.S. Small Business Administration. \

 

Ang palugit na ito ay nagbibigay sa mga nakaligtas na mula sa 13 county ng New York na itinalagang makatanggap ng ayudang pederal na makapagrehistro sa FEMA. Ang mga itinalagang county ay: Bronx, Kings, Nassau, New York, Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, Sullivan, Ulster at Westchester.

 

Ang mga taong naninirahan sa mga county na ito na dumanas ng kawalan dahil sa Hurricane Sandy ay dapat na magrehistro sa FEMA kahit pa mayroon silang seguro (insurance). Ang pag-apply bago sumapit ang deadline ay makatutulong sa mga nakaligtas na makaiwas sa kakulangan ng pondo kung sa huli ay malalaman nilang hindi sapat ang seguro nila o di kaya’y mayroon silang mga karagdagan pagkakasira.

 

Ang mga nakaligtas na magrerehistro ay maaaring kwalipikado para sa mga pederal na kaloob na makatutulong sa pagsagot ng mga gastusing may kaugnayan sa sakuna kabilang na ang upa, mga kinakailangang pagkumpuni sa tahanan, personal na pagkawala ng ari-arian at iba pang mahahalagang pangangailangang kaugnay ng sakuna na hindi sinasagot ng seguro.

 

 

Deadline sa pagrehistro sa FEMA pinahabaan para sa mga nakaligtas mula sa Hurricane Sandy sa N.Y. – pahina 2

 

Sa pamamagitan ng pagbalik sa application ng pautang pangsakuna ng SBA, ang mga may-ari ng tahanan ay maaaring kwalipikado ng hanggang $200,000 para kumpunihin o palitan ang pangunahin nilang tahanan na nasira ng sakuna. Ang mga may-ari ng tahanan at mga nangungupahan ay maaaring kwalipikado ng hanggang $40,000 para sa pamalit sa personal na ari-arian. Ang mga negosyo at pribadong nonprofit ay maaaring kwalipikadong umutang ng hanggang $2 milyon para kumpunihin o palitan ang mga ari-ariang nasira ng bagyo.

 

Paanong magrehistro sa FEMA

 

Maaaring magrehistro ang mga tao sa FEMA nang online sa www.DisasterAssistance.gov o sa pamamagitan ng smartphone o tablet sa pagpunta sa m.fema.gov o sa pamamagitan ng pag-download sa FEMA app.

 

Maaari rin magrehistro ang mga nakaligtas sa pamamagitan ng pagtawag sa FEMA Helpline: 800-621-3362 (Voice, 7-1-1/Relay) o (TTY) 800-462-7585. Bukas ang mga linya mula 7 a.m. hanggang 10 p.m. EST, pitong araw isang linggo hanggang sa may abisong ilabas.

 

Ang sinumang may katanungan tungkol sa proseso ng pagrerehistro, status ng kanilang application, at mga magagamit na programang tulong pangsakuna ay hinihimok na bumisita sa isang Disaster Recovery Center o makipag-ugnayan sa FEMA.

 

Para mahanap ang pinakamalapit na recovery center, magagamit ang mga sumusunod na opsiyon: I-text ang DRC at Zip Code sa 43362 (4FEMA), at may text message na ipapadala pabalik na naglalaman ng address. Gayundin, magagamit ang Disaster Recovery Center locator online sa www.FEMA.gov/disaster-recovery-centers.

 

Application sa pautang pangsakuna ng SBA

 

Isang madali at mabilis na paraan para punan ang application ay online, gamit ang electronic loan application ng SBA. Magtungo sa https://DisasterLoan.SBA.gov/ELA.

 

Nakahanda ang mga kinatawan ng SBA para magbigay o tumanggap ng mga application para sa pautang na pangsakuna na mababa ang interes, at sagutin ang mga katanungan sa lahat ng disaster recovery center ng New York/FEMA at

Mga business recovery center ng SBA at mga Disaster Loan Outreach Center. Para matunton ang pinakamalapit na center, bumisita sa www.sba.gov o tumawag sa numerong 800-659-2955 (TTY 800-877-8339).

 

Mas maraming impormasyon ang makukuha sa pagtawag sa toll-free na numero ng Disaster Customer Service Center ng SBA, 800-659-2955 (TTY 800-877-8339). Ang tulong ay makukuha rin sa pamamagitan ng pagpadala ng email sa DisasterCustomerService@sba.gov o sa pagbisita sa www.sba.gov.

 

Deadline sa pagrehistro sa FEMA pinahabaan para sa mga nakaligtas mula sa Hurricane Sandy sa N.Y. – pahina 3

 

Para sa mas maraming impormasyon tungkol sa pagbangon mula sa sakuna ng New York, bumisita sa www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, http://www.fema.gov/sandy-tagalog, www.facebook.com/FEMASandy at www.fema.gov/blog.

 

Ang mithiin ng FEMA ay suportahan ang ating mga mamamayan at mga unang tumutugon para matiyak na bilang isang bansa, makapagtutulungan tayo na bumuo, magpanatili, at magpahusay ng ating kakayahan na maghanda para sa, magtanggol laban sa, tumugon sa, bumangon mula sa, at paliitin ang epekto ng lahat na panganib.

 

Ang ayuda sa pagbangon mula sa sakuna ay makukuha nang walang pagtatangi sa lahi, kulay, relihiyon, pagkamamamayan, kasarian, edad, kapansanan, husay sa wikang English o katayuang pinansiyal. Kung ikaw o ang taong kilala mo ay pinagpakitaan ng diskriminasyon, tawagan ang FEMA nang toll-free sa numerong 800-621-FEMA (3362). Para sa TTY, tumawag sa numerong 800-462-7585.

 

Hindi hinihingi ng tulong ng FEMA sa pansamantalang pabahay at mga kaloob para sa mga gastusing pampublikong transportasyon, gastusing pang-medikal at dental, at mga gastusing pamburol at pagpapalibing na mag-apply ang mga indibidwal para sa pautang na SBA. Gayunpaman, ang mga aplikanteng tatanggap ng application para sa pautang ng SBA ay kinakailangang isumite ang mga ito sa mga loan officer ng SBA para maging karapat-dapat para sa tulong na sumasaklaw sa personal na ari-arian, pagpapakumpuni o pagpapalit ng sasakyan, at mga gastusin sa paglilipat at pag-iimbak.

 

Last Updated: 
02/27/2013 - 11:51
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: