Main Content

Ang mga nakaligtas kay Sandy na may pangangailangan sa pagkarating ng tahanan ay dapat kumontak sa FEMA

Main Content
Release date: 
02/15/2013
Release Number: 
170

 

NEW YORK – Ang mga nakaligtas na may pangangailangan sa pagkarating ng tahanan dahil sa Bagyong Sandy, lalo na ang mga matatanda at may mga kapansanan, ay hinihikayat na maikpagusap sa  Federal Emergency Management Agency.  Ang FEMA ay maaaring makatulong kung ang mga elebaytor o kuryente ay hindi umaandar nang wasto, kahit ang kaayusan ay hindi papagtuluyin ng pagkawasak.

 

Ang mga residente na nakatira sa mga gusali na hindi umaandar ang elebaytor o mahirap maratingan sa mga lugar ay maaaring maging karapatdapat sa pansamantalang tulong sa pag-upa o iba pang tulong na may kaugnayan sa sakuna mula sa FEMA. Ang mga nakadanas ng problema sa pagkarating habang naghihintay ng kasunduan sa inshurans ay maaaring maging karapatdapat sa tulong.

 

Ang mga gusali na may mapanganib na katayuan katulad ng problema sa kuryente sa ordinaryong lugar, mga elebaytor na hindi umaandar at mahirap na ma-akses na pasukan ay  maaaring magbigay ng kahirapan sa mga residente, lalo na sa mga may kapansanan o mga may karamdaman na nahihirapang gumamit ng hagdanan.

 

Ang mga espesyalista ng FEMA ay kumakambas sa mga kalapit na naapektuhan ng Bagyong Sandy upang makatiyak sa mga nakaligtas na may pisikal o may pangangailan sa pagkilos na pantay sa akses at pantay ang pagtanggap ng benepisyo mula sa mga programa ng FEMA. Sila ay magtratrabaho sa bawat kaso upang makatulong sa mga nakaligtas na may pangangailangan sa akses upang matiyak ang pagtanggap ng tulong kung saan sila karapatdapat.

 

Habang ang FEMA ay nagpapatuloy sa pagsusumikap sa outreach, ang mga nakaligtas ay hinihikayat na tumawag sa helpline ng FEMA sa 800-621-3362 (Boses, 7-1-1/Relay) o TTY 800-462-7585.  Ang FEMA ay nagbibigay ng paglilingkod sa iba’t ibang wika upang mabigay ang mga hiling sa tulong. Upang ma-akses itong mga serbisyo, paki kontak sa helpline ng FEMA sa 800-621-3362 o 866-333-1796. Ang pagtawag sa sentro ay mula sa 7:00 ng umaga hanggang 1:00 ng umaga EST, pitong araw ng linggo. 

Last Updated: 
03/06/2013 - 13:35
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top