Main Content

Maaaring isang matalinong desisyon sa negosyo ang SBA

Main Content
Release date: 
02/05/2013
Release Number: 
160

 

NEW YORK – Marahil ay hindi nalalaman ng mga nakaligtas sa sakuna ang tungkol sa tulong mula sa U.S. Small Business Administration na maaaring mauwi sa mas matalino, at mas mabilis na pagbangon para sa mga negosyo, may-ari ng tahanan o mga pribadong nonprofit. Mayroong pautang para sa negosyong hindi kinita na dulot ng Hurricane Sandy. Mayroon din pautang na magagamit ng asosasyon ng mga may-ari ng tahanan (homeowner association) para maipaayos ang isang lugar na ginagamit ng marami (common area), at mayroong magandang balita sa kung kailan dapat bayaran ang unang bayad para sa anumang pautang na pangsakuna.

 

Pautang Para sa Nasakunang Negosyo (Economic Injury Disaster Loan)

Nag-aalok ang SBA ng pangkapital para maibsan ang pinsala sa negosyo na dulot ng sakuna.

Ang isang pautang na pangsakuna ay magagamit ng mga kwalipikadong negosyo pati na ng mga pribadong nonprofit kahit pa hindi nasira ng Hurricane Sandy ang kanilang ari-arian.

 

Ang mga pautang na ito ay para sa maliliit na negosyo, mga kooperatibang pang-agrikultura at ilang partikular na pribado, at nonprofit na organisasyon upang masagot ang mga di-bayad na bill at di-kinitang negosyo dahil sa sakuna. Ang mga pautang para sa nasakunang negosyo ay ibinibigay rin sa mga halagang aabot ng $2 milyon, ngunit ang kabuuang halaga ng pautang para sa pinagsamang pisikal na pinsala at pinsala sa kinikita ay hindi maaaring humigit sa $2 milyon.

 

Mayroong 17 county ng New York na kwalipikado para sa Mga Pautang Para sa Nasakunang Negosyo (Economic Injury Disaster Loan). Ang unang 13 county ay ang mga itinalaga sa deklarasyon ng presidente para sa sakuna na makatatanggap ng Tulong Pang-indibidwal ng FEMA. Ang mga county na iyon ay Bronx, Kings, Nassau, New York, Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, Sullivan, Ulster at Westchester.

 

Apat na iba pang county ang kwalipikado dahil bahagi ang mga ito ng border ng isa sa mga itinalagang county. Ang mga karagdagang county na ito na kwalipikado para sa Economic Injury Disaster Loan ay Columbia, Delaware, Duchess at Greene county.

 

Mga Pautang na Pangsakuna Para Sa Lugar Na Ginagamit ng Marami (Common Area) Para Sa Mga Asosasyon

Maaaring isang matalinong desisyon sa negosyo ang SBA – pahina 2 

 

Ang mga pautang ng SBA na aabot sa $2 milyon ay magagamit din ng mga Asosasyon ng Mga May-ari (Homeowner Association), mga Planned Unit Development at mga halintulad na nagpapaunlad sa interest ng marami. Hindi maaaring humiram ng pera ang mga indibidwal para magpaayos ng mga lugar na ginagamit ng marami na siyang responsibilidad ng asosasyon.

 

Hulugan (Deferred) na Pagbabayad sa Pautang na Pangsakuna

Ang unang pagbabayad para sa pautang na pangsakuna at nakatakda may limang buwan mula sa petsa ng SBA Note.

 

Ang deadline para mag-apply para sa pautang na pangsakuna ng SBA ay Peb. 27, 2013 para sa pisikal na pagkasira at Hulyo 31, 2013 para sa mga pautang na Nasakunang Negosyo.

 

Isang madali at mabilis na paraan para punan ang application ay online, gamit ang electronic loan application ng SBA. Magtungo sa https://DisasterLoan.SBA.gov/ELA. Dagdag pa rito, makatatanggap ka ng update sa status ng iyong application sa pamamagitan ng pagtawag sa 800-659-2955 (TTY 800-877-8339 para sa hindi nakaririnig at hirap sa pandinig).

 

Nakahanda ang mga kinatawan ng SBA para magbigay o tumanggap ng mga application para sa pautang na pangsakuna at sagutin ang mga katanungan sa lahat ng disaster recovery center ng New York/FEMA at

Mga business recovery center ng SBA at mga Disaster Loan Outreach Center. Para matunton ang pinakamalapit na business recovery center, bumisita sa www.sba.gov o tumawag sa numerong 800-659-2955 (TTY 800-877-8339).

 

Para matunton ang pinakamalapit na disaster recovery center, subukan ang disaster recovery center locator sa www.FEMA.gov/disaster-recovery-centers o, gamit ang isang tablet o smartphone, magtungo sa m.fema.gov. Maaari ka rin mag-text ng “DRC” + iyong Zip Code sa 43362 (4FEMA). Halimbawa, kung naninirahan ka sa Staten Island, ite-text mo ang:  “DRC 10301.” O tumawag sa numerong 800-621-3362 (TTY 800-462-7585).

 

Mas maraming impormasyon ang makukuha sa pagtawag sa toll-free na numero ng Disaster Customer Service Center ng SBA, 800-659-2955 (TTY 800-877-8339). Ang tulong ay makukuha rin sa pamamagitan ng pagpadala ng email sa DisasterCustomerService@sba.gov o sa pagbisita sa www.sba.gov.

                                                          

Para sa mas maraming impormasyon tungkol sa pagbangon mula sa sakuna ng New York, bumisita sa www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy at www.fema.gov/blog.

 

Ang mithiin ng FEMA ay suportahan ang ating mga mamamayan at mga unang tumutugon para matiyak na bilang isang bansa, makapagtutulungan tayo na bumuo, magpanatili, at magpahusay ng ating kakayahan na maghanda para sa, magtanggol laban sa, tumugon sa, bumangon mula sa, at paliitin ang epekto ng lahat na panganib.

 

Maaaring isang matalinong desisyon sa negosyo ang SBA – pahina 3

 

Ang ayuda sa pagbangon mula sa sakuna ay makukuha nang walang pagtatangi sa lahi, kulay, relihiyon, pagkamamamayan, kasarian, edad, kapansanan, husay sa wikang English o katayuang pinansiyal. Kung ikaw o ang taong kilala mo ay pinagpakitaan ng diskriminasyon, tawagan ang FEMA nang toll-free sa numerong 800-621-FEMA (3362). Para sa TTY, tumawag sa numerong 800-462-7585.

 

Hindi hinihingi ng tulong ng FEMA sa pansamantalang pabahay at mga kaloob para sa mga gastusing pampublikong transportasyon, gastusing pang-medikal at dental, at mga gastusing pamburol at pagpapalibing na mag-apply ang mga indibidwal para sa pautang na SBA. Gayunpaman, ang mga aplikanteng tatanggap ng application para sa pautang ng SBA ay kinakailangang isumite ang mga ito sa mga loan officer ng SBA para maging karapat-dapat para sa tulong na sumasaklaw sa personal na ari-arian, pagpapakumpuni o pagpapalit ng sasakyan, at mga gastusin sa paglilipat at pag-iimbak.

 

Last Updated: 
02/25/2013 - 11:30
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: