Federal Emergency Management Agency

Inaprubahan ng FEMA ang $80 milyon para tulungan ang mga komunidad ng NY na makabangon mula kay Sandy

Main Content
Release date: 
02/01/2013
Release Number: 
NR-157

NEW YORK – Inanunsiyo ng Estado ng New York at ng Federal Emergency Management Agency ang pag-apruba sa mahigit $80 milyon ng mga kaloob na Pampublikong Tulong para matulungan ang mga komunidad sa paglilinis at pagbangon mula sa Hurricane Sandy.

Kabilang sa mga kaloob sa New York City ang $30 milyon para mabayaran ang overtime ng mga tauhan ng NYPD, paggamit sa kagamitan at materyales na may kaugnayan sa mga pamamaraang pang-emergency na proteksiyon. Isang kaloob na $7 milyon na ibinayad sa FDNY para sa mga pamamaraang pang-emergency na proteksiyon tulad ng pagkuha ng tubig mula sa 2,741 na basement at paglilinis sa mga kalsada para madaanan ng mga sasakyang pang-emergency.

Binayaran ang NYC Department of Environmental Protection para sa mga pamamaraang pang-emergency na proteksiyon gamit ang kaloob na $10 milyon para protektahan at pansamantalang kumpunihin ang mga nasirang lugar at magpatakbo ng kagamitang pambomba ng tubig at pang-emergency na generator.

Saklaw ng mga kaloob na Pampublikong Tulong ang lahat ng lugar na tinamaan ng Hurricane Sandy. Nagbibigay ang mga bagong kaloob ng higit sa $6.2 milyon sa Brookhaven Township para sa pagtanggal at pagtapon ng basura’t kalat; $9.5 milyon para bayaran ang Islip Township para sa paglaban sa mga agarang panganib sa mga istrakturang pribado at pampubliko; at $15 milyon sa Nassau County Police Department para sa overtime ng mga tauhan nito, paggamit sa kagamitan at materyales na kaugnay ng mga pamamaraang pang-emergency na proteksiyon.

Binabayaran ng programang Pampublikong Tulong ng FEMA ang mga pang-estado at lokal na pamahalaan at ilang pribadong nonprofit na organisasyon nang 75 porsiyento ng mga ginastos para sa mga gastusing nauugnay sa mga pamamaraang pang-emergency na proteksiyon, pag-alis ng kalat o basura, at pagkumpuni't pagpapanumbalik sa mga nasirang imprastraktura.

  • 14 na county sa New York ang itinalaga para sa Pampublikong Tulong. Ang mga ito ay Bronx, Greene, Kings, Nassau, New York, Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, Sullivan, Ulster at Westchester.

Ang Pampublikong Tulong ay ipinatutupad ng Estado ng New York at pinopondohan ng FEMA.

Para malaman ang higit pa tungkol Pampublikong Tulong ng FEMA, bumisita sa: www.dhses.ny.gov/oem/recovery.www.dhses.ny.gov/oem/recovery.

Para sa karagdagang impormasyon sa pagbangon ng New York mula sa sakuna, bumisita sa: www.fema.gov/sandy-tagalog

www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy and www.fema.gov/blog.www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy at www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
02/04/2013 - 17:23
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top