Federal Emergency Management Agency

Ititigil ang serbisyo sa mga Disaster Recovery Center tuwing Linggo sa New York

Main Content
Release date: 
01/30/2013
Release Number: 
NR-153

NEW YORK – Lahat ng Disaster Recovery Center sa New York ay hihinto sa pagbibigay ng serbisyo nang Linggo simula sa Peb. 3, 2013. Ang mga nakaligtas sa Hurricane Sandy sa New York ay patuloy pa rin na makatatanggap ng serbisyo nang Lunes hanggang Sabado sa anumang recovery center.

Masinsinang minamanmanan ng Estado ng New York at ng Federal Emergency Management Agency ang bilang ng mga bumibisita sa lahat ng Disaster Recovery Center sa New York at binabago ang mga oras ng operasyon para iangkop dito. Ang bilang ng tao sa mga recovery center ay kakaunti tuwing Linggo Sa ngayon, mahigit sa 145,000 na nakaligtas sa Hurricane Sandy ang bumisita sa mga recovery center sa New York.

Dagdag pa rito, ang recovery center na nasa Sheepshead Bay Club, 3076 Emmons Ave., Brooklyn, NY, 11235, ay magsasara nang maaga, sa ganap na 1 p.m., Sabado, Feb. 2, 2013. Muling magbubukas ang center sa ganap na 10 a.m. Lunes, Feb. 4.

Ang recovery center na nasa American Legion, 209 Cross Bay Blvd., Broad Channel, NY 11693, ay magbubukas sa ganap na 10 a.m., Lunes, Feb. 4, 2013.

Ang karaniwang oras na bukas ang dalawang center ay 8 a.m. hanggang 6 p.m. Lunes hanggang Sabado.

Ang mga nakaligtas na mangangailangan pa rin ng tulong ay maaaring pumunta sa alinman sa 17 pang recovery center na nananatiling nakabukas sa kabuuan ng New York. Para mahanap ang pinakamalapit na center, magagamit ang mga sumusunod na opsiyon: I-text ang DRC at Zip Code sa 43362 (4FEMA), at may text message na ipapadala pabalik na naglalaman ng address.

Gayundin, magagamit ang Disaster Recovery Center locator online sa www.FEMA.gov/disaster-recovery-centers.

Makahahanap din ang mga indibidwal ng recovery center – at makapagrerehistro para sa tulong ng FEMA – online sa www.DisasterAssistance.gov o sa pamamagitan ng smartphone o tablet sa pamamagitan ng pagpunta sa m.fema.gov o sa pag-download ng FEMA app. Makatatawag din ang mga nakaligtas sa numerong 800-621-3362 (TTY 800-462-7585). Ang mga taong gumagamit ng 7-1-1 Relay o Video Relay Services (VRS) ay dapat tumawag sa numerong 800-621-3362. Ang mga toll-free na numero ng telepono ay gumagana nang 7 a.m. hanggang 1 a.m. EST, pitong araw sa isang linggo hanggang sa may abisong ilabas.

Para sa pagsasalin sa iba pang wika, tumawag sa Language Assistance Line ng FEMA sa numerong 866-333-1796.

Ang mga nakaligtas sa Hurricane Sandy sa New York ay mayroong hanggang Ene. 27, 2013 para magrehistro para sa tulong pederal, na maaaring may kasamang pera para sa upa, mga kinakailangang pagpapakumpuni ng tahanan, mga kawalang personal na ari-arian at iba pang napakahalagang pangangailangan na kaugnay ng sakuna na hindi protektado ng seguro (insurance).

Para sa karagdagang impormasyon sa pagbangon ng New York mula sa sakuna, bumisita sa: www.fema.gov/sandy-tagalog, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy at www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
02/01/2013 - 11:37
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top