Federal Emergency Management Agency

Ang pagtatayo ng mabuti at matalino ay maaaring mag-umpisa sa pamamagitan ng Utang dahil sa Sakuna ng SBA

Main Content
Release date: 
01/30/2013
Release Number: 
NR-154

NEW YORK – Ang proteksyon mula sa hinaharap na malalang pagkawasak dahil sa klima ay maaaring mag-umpisa sa mababang interest sa utang dahil sa sakuna ng U.S. Small Business Administration  para sa mga karapatdapat na may-ari ng tahanan, mga may negosyo at mga pribadong samahang hindi pangkalakalan.

Ang mga utang dahil sa sakuna ng SBA ay maaaring gamitin para sa parangalin ng kaayusan upang bawasan o alisin ang hinaharap na pagkawasak dahil sa baha. Ang mga ibang proyekto ay maaaring isama ang pagtayo ng dingding, mga pader, mga poso o parangalin ang mga gamit.  Ang utang dahil sa sakuna ay maaaring tumaas hanggang sa karagdagang 20 persentahe ng patunayang pagkalugi ng utang kung ang muling pagtatayo ay para sa makakahadlang hinaharap na pagkawasak dahil sa sakuna.

Ang huling araw ng pag-aplay para sa utang dahil sa sakuna ng SBA ay Pebrero 27, 2013.

Ang simpleng, mabilis na paraan na matapos ang aplikasyon ay online, sa paggamit ng SBA electronic aplikasyon sa utang.  Pumunta sa  https://DisasterLoan.SBA.gov/ELA.  Ang mga kinatawan ng customer service ng SBA ay makukuha upang mag-ishu o magtanggap ng mga aplikasyon na mababang interest sa utang dahil sa sakuna at sumagot sa mga tanong sa lahat ng mga sentro ng pangrikubre ng New York State/FEMA  at mga sentro ng pangrikubre sa mga may negosyo ng SBA. Ang mga nakaligtas ay maaaring tumanggap ng update sa katayuan ng aplikasyon sa utang sa pagtawag sa  800-659-2955 (TTY 800-877-8339 para sa bingi at nahihirapang makarinig).

Upang humanap ng pinakamalapit na sentro ng pangrikubre dahil sa sakuna, i-chek ang locator para sa sentro ng pangrikubre dahil sa sakuna sa www.FEMA.gov/disaster-recovery-centers o, sa pamagitan ng tablet o smartphone, pumunta sa m.fema.gov. Iba pang opsyon ay i-teks ang “DRC”at ang Zip Code sa 43362 (4FEMA). O tumawag sa 800-621-3362 (TTY 800-462-7585).

Ang karagdagang impormasyon ay makukuha sa pagtawag sa SBA Sentro ng Customer Service dahil sa Sakuna sa libreng telepono, 800-659-2955 (TTY 800-877-8339). Ang tulong ay makukuha din sa pagpapadala ng email sa DisasterCustomerService@sba.gov o sa pagbisita sa  www.sba.gov.                                                         

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pangrikubre ng New York dahil sa sakuna bumisita sa: www.fema.gov/sandy-tagalog,  www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy at www.fema.gov/blog

Ang misyon ng FEMA ay upang tumangkilik sa ating mamamayan at ang unang mga tumutugon upang tiyakin na bilang isang bansa, tayo ay nagtutulungan upang itayo, panatilihin at paghusayin ang ating kakayahan sa paghahanda para sa, ipagtanggol laban sa, tumugon sa,  makapagbawi mula sa, at pagpapababa sa lahat ng panganib.

Ang tulong sa pagrikubre dahil sa kalamidad ay makukuha nang walang sa pagsaalang-alang sa lahi, kulay, kabansaan, kasarian, idad, kapansanan, kahusayan sa Ingles o pang-ekonomiyang katayuan.  Kung kayo o mayroon kayong kilala na napagtanggihan dahil dito, tumawag sa libreng numero ng FEMA sa  800-621-FEMA (3362). Para sa TTY tumawag sa 800-462-7585.

Ang pagsamantalang tulong sa housing ng FEMA at pamigays para sa mga gastos sa pampublikong sasakyan, panggamot at pangdentista, at pangpyunerarya’t pamburol ay hindi

nangangailangang mag-aply ng pautang sa SBA. Gayunman, ang mga may kahilingan na tumatanggap ng SBA loan applications ay dapat itong ibigay sa  SBA loan officers para maging karapat-dapat sa pagtulong upang matakpan ang pangsariling ari-arian, pag-ayos o pagpalit ng sasakyan at gastos sa paglipat at imbakan.

Last Updated: 
02/01/2013 - 11:40
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top