Main Content

Pagpapataas ng iyong bahay laban sa pagbaha sa hinaharap

Release date: 
01/29/2013
Release Number: 
NR-152

NEW YORK – Ang mga nakaligtas sa Hurricane Sandy na nagkukumpuni ng kanilang mga bahay na pinagtutuunan ang pag-iwas sa pinsala mula sa mga bagyo sa hinaharap ay maaaring gumawa ng ilang hakbang upang muling magtayo ng mas mahusay at mas ligtas na gusali.

Kung muli kang nagtatayo ng gusali sa isang lugar na mataas ang panganib na magbaha, maaaring kailanganin mong itaas ang iyong bahay upang matugunan ang mga regulasyon ng komunidad sa pinakamababang elevation para sa construction. Maiiwasan nito ang malalang pagkasira dahil sa lagay ng panahon sa hinaharap.

Ano ang mga tuntunin para sa elevation?

Dapat mong sundin ang mga lokal na batas sa pagtatayo ng gusali at kunin ang mga wastong permit kapag muling nagtatayo. Hindi lang nito gagawing mas ligtas ang iyong bahay, makakatipid ka rin ng pera sa pamamagitan ng pederal na insurance sa baha dahil dito.

Kailangang makipag-ugnayan sa mga lokal na opisyal sa pagpapatayo ng gusali bago muling magtayo ng gusali sa isang flood zone dahil sila ang responsable sa pag-alam kung ano ang mga kinakailangan sa elevation, kahit sa mga lugar kung saan hindi pa naitataguyod ang base flood elevation. Isang magandang pasya palagi ang pagpapatayong muli ng gusali nang mas mataas kaysa sa pinakamababang kinakailangan.

May iba pa bang mga programang available upang tumulong sa gastusin sa construction?

Ang mga karapat-dapat na may-ari ng bahay na may mga policy sa National Flood Insurance Program at lubos na nasiraan ng mga bahay ay maaaring maging karapat-dapat para sa saklaw ng Increased Cost of Compliance (ICC) nang hanggang $30,000. Maaari nitong mabayaran ang lahat o ang bahagi ng gastusin upang pataasin ang iyong bahay sa kasalukuyang epektibong Base Flood Elevation - ang tinatayang taas na aabutin ng tubig-baha.

Maaaring karapat-dapat ka para sa saklaw ng ICC kung mapapatunayan ng iyong lokal na opisyal sa pagpapatayo sa floodplain na:

  • Lubos na nasira ang iyong pagmamay-ari, na nangangahulugang 50 porsiyento o higit pa ng market value ng pagmamay-aring nasira ng baha ang gastusin sa pagkukumpuni nito.
  • Nagtamo ng paulit-ulit na pagkasira ang iyong pagmamay-ari, na nangangahulugang naganap ang pagkasira mula sa baha nang dalawang beses sa loob ng nakaraang 10 taon, at ang gastusin sa pagkukumpuni sa sira mula sa baha, sa average, ay umabot o lumagpas sa 25 porsiyento ng market value ng pagmamay-ari noong panahon ng bawat pagbaha. Gayundin, ang dalawang kaganapang iyon ng pagkasira mula sa baha ay dapat nagresulta sa mga kabayaran sa paghabol sa insurance sa baha, at dapat may probisyon sa paulit-ulit na pagkalugi ang ordinansa ng komunidad sa pamamahala sa floodplain.

Ano ang iba pang mga programang nag-aalok ng tulong sa mga gastusin sa pagpapataas?

Ang U.S. Small Business Administration ay nag-aalok ng mga pautang sa mga pribadong nonprofit, negosyo at may-ari ng bahay para sa mga pagpapahusay sa pagpapagaan ng pinsala sa sakuna kasama ang pagpapataas ng gusali, mga retaining wall, seawall, sump pump at utility sa paglipat. Maaaring taasan ang pautang nang hanggang 20 porsyentong dagdag sa paunang inaprubahang halaga para sa mga proyektong ito sa pagpapagaan ng pinsala.

Ang deadline upang mag-apply para sa pautang ng SBA sa sakuna ay Peb. 27, 2013.

Online ang isang simpleng paraan upang kumpletuhin ang aplikasyon, gamit ang electronic na aplikasyon sa pautang ng SBA. Pumunta sa https://DisasterLoan.SBA.gov/ELA. Available ang mga kinatawan ng SBA sa serbisyo sa customer upang magbigay o tumanggap ng mga aplikasyon sa pautang sa sakuna na mababa ang interes at sumagot ng mga katanungan sa lahat ng sentro ng pagbangon sa sakuna ng Estado ng New York/FEMA at mga sentro ng pagbangon ng negosyo ng SBA. Upang mahanap ang pinakamalapit na sentro ng pagbangon ng negosyo, bumisita sa www.sba.gov o tumawag sa 800-659-2955 (800-877-8339 para sa bingi at mahina ang pandinig).

Hazard Mitigation Grant Program (HMGP)

Pinapangasiwaan ng Estado ng New York ang HMGP. Bagama't hindi karapat-dapat ang mga indibidwal na mag-apply nang direkta sa FEMA para sa mga pondo ng HMGP, maaaring mag-apply sa iyong ngalan ang isang aplikante o sub-applicant (hal. estado o lokal na pamahalaan) para sa pagpopondo upang mapagaan ang epekto ng sakuna sa iyong bahay o sa iba pang mga pribadong istrakturang nasa ilalim ng iyong pamamahala. Ipinapasa sa estado ang mga aplikasyong ito para sa potensyal na pagbibigay-pondo ng FEMA. Maaaring kasama sa pagpapagaang iyon ang pagpapataas ng iyong bahay upang matugunan ang mga kinakailangan ng insurance sa baha. Para sa higit pang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong mga lokal na opisyal sa pagpapatayo ng gusali tungkol sa mga grant ng HMGP.

Para sa higit pang impormasyon sa pagbangon ng New York sa sakuna, bumisita sa: www.fema.gov/sandy-tagalog, www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy at www.fema.gov/blog.

Available ang tulong sa pagbangon mula sa sakuna nang hindi alintana ang lahi, kulay, relihiyon, nasyonalidad, kasarian, edad, kapansanan, kaalaman sa Ingles o katayuan sa buhay.  Kung nakaranas ka ng diskriminasyon o ang isang taong kilala mo, tumawag sa FEMA nang toll-free sa 800-621-FEMA (3362). Para sa TTY, tumawag sa 800-462-7585. Ang mithiin ng FEMA ay suportahan ang ating mga mamamayan at unang tumutugon upang matiyak na bilang isang bansa ay sama-sama tayong kumikilos upang buuin, palakasin, at pahusayin ang ating kakayahan upang paghandaan ang, magprotekta laban sa, tumugon sa, bumangon mula sa, at pagaanin ang lahat ng panganib. Ang tulong sa pansamantalang pabahay at mga grant para sa mga gastusin sa pampublikong transportasyon, mga gastusing medikal at dental, at mga gastusin sa pagpapalibing ng FEMA ay hindi nangangailangan sa mga indibidwal na mag-apply para sa isang SBA na utang. Gayunpaman, dapat na isumite ng mga aplikanteng makakatanggap ng aplikasyon para sa SBA na utang ang mga iyon sa mga SBA loan officer upang maging karapat-dapat sa tulong na sumasaklaw sa personal na pag-aari, pagkukumpuni o pagpapapalit ng sasakyan, at mga gastusin sa paglilipat at pag-iimbak.

Last Updated: 
02/01/2013 - 11:35
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: