Main Content

Limitadong oras para bisitahin ng mga nakaligtas sa Bagyong Sandy sa New York ang 3 Disaster Recovery Center

Release date: 
01/25/2013
Release Number: 
NR-150

NEW YORK – Ang mga nakaligtas sa Bagyong Sandy sa New York ay mayroong hanggang alas-6 ng gabi sa Sabado, Pebrero 2, 2013, upang makatanggap ng tulong sa tatlong Disaster Recovery Center sa Queens at Brooklyn.

Ang Estado ng New York at ang Federal Emergency Management Agency (Pederal na Ahensiya sa Pangangasiwa ng Emerhensya) ay mahigpit na sinusubaybayan ang trapiko ng bisita sa lahat ng mga Disaster Recovery Center ng New York. Bumagal ang trapiko sa tatlong center na ito, na nagpapakita na karamihan sa mga pangangailangan ng mga nakaligtas sa impormasyon sa mga lugar na iyon ay halos natugunan. Sa ngayon, mahigit sa 11,000 mga nakaligtas ang nakabisita sa tatlong center nang magkasama.

Ang tatlong center na magtatapos ang serbisyo nang alas-6 ng gabi sa Sabado, Pebrero 2, 2013, at ang kanilang mga kani-kanyang oras at lugar ay ang:

  • Gusali ng Social Security

Gravesend

10 Bouck Court

Brooklyn, NY 11223

Oras: alas-8 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi Lunes hanggang Sabado

  • Community Church of the Nazarene

1414 Central Ave.

Far Rockaway, NY 11691

Oras: alas-8 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi Lunes hanggang Sabado at alas-9 ng umaga hanggang alas-3 ng hapon nang Linggo (Enero 27)

  • Gusali ng Sands Point Professional

230 Beach 102nd St.

Rockaway Park, NY 11694

Oras: alas-8 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi Lunes hanggang Sabado at alas-9 ng umaga hanggang alas-3 ng hapon nang Linggo (Enero 27)

At saka, ang lahat ng mga recovery center ay ititigil ang serbisyo tuwing Linggo simula sa Linggo, Pebrero 3, 2013.

Ang mga nakaligtas na kailangan ng tulong ay maaari pa ring bumisita sa anumang ibang mga center na nananatiling bukas sa buong New York. Para mahanap ang pinakamalapit na center, magagamit ang mga sumusunod na opsyon: I-text ang DRC at isang Zip Code sa 43362 (4FEMA), at magpapadala sa inyo ng mensahe sa text kasama ang address. At saka, ang tagahanap ng Disaster Recovery Center ay magagamit sa online sa www.FEMA.gov/disaster-recovery-centers.

Maaari ring maghanap ang mga indibiduwal ng isang recovery center – at magparehistro para sa tulong ng FEMA – sa online sa www.DisasterAssistance.gov o sa pamamagitan ng smartphone o ng tablet sa pamamagitan ng pagpunta sa m.fema.gov o sa pamamagitan ng pagdownload ng FEMA app. Ang mga nakaligtas ay maaari ring tumawag sa 800-621-3362 (TTY sa 800-462-7585). Ang mga taong gumagamit ng 7-1-1 Relay o Video Relay Services (VRS) ay dapat tumawag sa 800-621-3362. Ang mga walang bayad na numero ng telepono ay pinapatakbo ng alas-7 ng umaga hanggang ala-1 ng umaga EST, pitong araw sa isang linggo hanggang magkaroon ng karagdagang abiso.

Ang mga nakaligtas sa Bagyong Sandy sa New York ay mayroong hanggang Pebrero 27, 2013 upang magparehistro para sa pederal na tulong para sa sakuna, na maaaring kabilangan ng salapi para sa pag-upa, mahahalagang mga pagsasaayos ng bahay, pagkawala ng personal na pag-aari at ibang mga seryosong pangangailangan na may kaugnayan sa sakuna na hindi sakop ng seguro.

Ang Linya ng FEMA para sa Tulong sa Wika ay magagamit ng mga nangangailangan ng mga serbisyo para sa pagsasalin sa ibang mga wika maliban sa Ingles o Espanyol. Tumawag sa: 866-333-1796.

Para sa karagdagang impormasyon sa panunumbalik ng New York mula sa sakuna, pumunta sa: www.fema.gov/sandy-tagalog

www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy at www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
01/26/2013 - 11:21
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: