Federal Emergency Management Agency

Magparehistro sa FEMA kahit na nagparehistro kayo sa ibang mga ahensiya

Main Content
Release date: 
01/24/2013
Release Number: 
NR-147

NEW YORK – Simula nang maapektuhan ng Bagyong Sandy ang Estado ng New York, mahigpit na nakikipagtulungan ang mga boluntaryong ahensiya at mga grupong may ugnayan sa komunidad at pananampalataya sa mga taga-New York upang tumulong matugunan ang kanilang mga pangangailangan — at maaaring hiniling ng ilang mga ahensiya na magparehistro sa kanila ang mga nakaligtas.

Ngunit ang Federal Emergency Management Agency (Pederal na Ahensiya sa Pangangasiwa ng Emerhensya) ay pinaaalalahanan ang mga nakaligtas na magparehistro sa FEMA kung sila ay naghahanap ng mga pederal na tulong na salapi o pautang para sa sakuna.

“Malimit naming malaman na sa palagay ng mga tao sila ay nakarehistro na sa FEMA matapos nilang makipag-ugnayan sa kanilang mga tagapamahala sa emerhensya, mga organisasyong tumutulong sa sakuna, o mga lokal na organisasyon na may ugnayan sa komunidad o pananampalataya, ngunit sila ay hindi pa nakarehistro,” sinabi ni Michael F. Byrne, opisiyal ng FEMA sa pederal na pangangasiwa. “Ang paraan lamang namin upang ibigay ang pederal na tulong sa mga karapat-dapat na nakaligtas ay kung sila ay nakarehistro sa FEMA.”

Ito ay nangangahulugan na dapat kayong magparehistro sa FEMA kahit na nakipag-ugnayan kayo sa New York 2-1-1, sa American Red Cross o sa anumang ibang ahensiya o lokal na organisasyon. Ang pagpaparehistro lamang sa FEMA ang magbubukas ng daan para sa mga posibleng pederal na tulong na salapi at mga pautang.

“Kung minsan maling inaakala ng mga nakaligtas na sila ay hindi karapat-dapat para sa tulong ng pederal o estado, ngunit kapag sinusuri namin ang kanilang mga aplikasyon, nalalaman namin na sila ay karapat-dapat,” sinabi ni Byrne. “Kaya mahalaga na sila ay magparehistro.”

Iyon ay nangangahulugan na magparehistro sa FEMA, kahit na:

  • Mayroon kayong seguro. Ang FEMA ay maaaring magbigay ng karagdagang tulong o tumulong sa ibang mga pangangailangan na hindi sakop ng seguro. Hindi maaaring doblehin ng FEMA ang mga bayad ng seguro, ngunit ang mga aplikante na walang sapat na seguro ay maaaring makatanggap ng tulong pagkatapos mabayaran ang kanilang mga paghahabol sa seguro.
  • Nagamit na ninyo ang lahat ng pera para sa pag-upa na ibinigay ng kumpanya ng inyong seguro sa ilalim ng sakop para sa Alternative Living Expenses (Alternatibong mga Paggastos para sa Pamumuhay) at ang inyong tahanan ay hindi pa handa para tirahan.
  • Hindi isinasama ng inyong seguro ang Alternative Living Expenses (Alternatibong mga Paggastos para sa Pamumuhay).
  • Hindi pa dumarating ang bayad ng inyong seguro para sa Bagyong Sandy.
  • Ang inyong tahanan ay hindi pa rin magagamit. Magparehistro. Kung ginarantiya ang isang pag-iinspeksiyon ng pabahay, magtatalaga kami ng isang inspektor sa lalong madaling panahon.
  • Kayo ay isang nangungupahan. Maaaring maging karapat-dapat ang mga nangungupahan para sa pansamantalang pabahay o tulong para sa ibang mga pangangailangan.
  • Sa palagay ninyo kayo ay hindi karapat-dapat. Hayaang makipagtulungan ang aming mga espesyalista sa inyo upang tumulong na matukoy kung maaaring magbigay ang FEMA ng ilang paraan ng tulong.
  • Mayroon lamang kayong maliit na pinsala. Mahirap malaman ang buong lawak ng pinsala. Magpatuloy at magparehistro.

Ang mga nakaligtas ay mayroong hanggang Enero 28, 2013 upang magparehistro para sa tulong ng FEMA.

Ang pagpaparehistro ay madali sa pamamagitan ng anumang mga portal ng FEMA para sa pagpaparehistro: Magparehistro sa online sa www.DisasterAssistance.gov, sa pamamagitan ng isang smartphone o ng tablet, pumunta sa m.fema.gov o i-download ang FEMA app. Tumawag sa 800-621-3362 o TTY sa 800-462-7585. Para sa mga gumagamit ng 711 Relay o Video Relay Services tumawag sa 800-621-3362. Ang mga walang bayad na numero ay pinapatakbo nang 24 oras sa isang araw, pitong araw sa isang linggo hanggang magkaroon ng karagdagang abiso.

Ang Linya ng FEMA para sa Tulong sa Wika ay magagamit ng mga nangangailangan ng mga serbisyo para sa pagsasalin sa ibang wika maliban sa Ingles o Espanyol. Tumawag sa: 866-333-1796.

Maaari ring bisitahin ng mga nakaligtas ang isa sa mga Disaster Recovery Center na bukas ngayon sa maraming mga itinalagang county na nasakuna. Para mahanap ang pinakamalapit na DRC sa inyo, magagamit ang mga sumusunod na opsyon: I-text ang DRC at isang Zip Code sa 43362 (4FEMA), at magpapadala sa inyo ng isang mensahe sa text kasama ang address o puntahan ang www.fema.gov/disaster-recovery-centers.

Ang tulong sa sakuna para sa mga indibiduwal ay maaaring kabilangan ng mga tulong na salapi upang tumulong sa pagbabayad ng pansamantalang pabahay at mga emerhensyang pagsasaayos ng tahanan upang gawing maaaring matirahan ang tahanan. Maaari ring maging karapat-dapat ang mga nakaligtas para sa mga tulong na salapi para sa mga seryosong paggastos na may

kaugnayan sa sakuna na hindi sakop ng seguro o mga pautang para sa sakuna mula sa U.S. Small Business Administration (Pangasiwaan ng Estados Unidos sa Maliit na Negosyo).

Para sa karagdagang impormasyon sa panunumbalik ng New York mula sa sakuna, puntahan ang: http://www.fema.gov/sandy-tagalog, www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy at www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
01/24/2013 - 18:04
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top