Main Content

Sino ang Kwalipikado para sa Tulong Pangsakuna ng FEMA?

Release date: 
01/22/2013
Release Number: 
NR-145

NEW YORK – Para magkwalipika sa tulong mula sa Federal Emergency Management Agency, kinakailangang masapatan ng nakaligtas sa Hurricane Sandy ang ilang partikular na kondisyon.

Una, ang mga kawalan ng indibidwal o sambahayan ay dapat na naganap sa lugar na saklaw ng deklarasyong kalamidad ng Presidente para sa New York, kung saan kabilang ang 13 county.

 • Bronx, Kings, Nassau, New York, Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, Sullivan, Ulster at Westchester.

Dapat na magrehistro sa FEMA ang nakaligtas. May ilang paraan para gawin ito:

 • Sa pamamagitan ng smartphone o tablet, magtungo sa m.fema.gov o i-download ang FEMA app.
 • Tumawag sa numerong 800-621-3362 o (TTY) 800-462-7585.
 • Para sa 7-1-1Relay o Video Relay Services (VRS) tumawag sa 800-621-3362.
 • Ang mga toll-free na numero ng telepono ay gumagana mula 7 a.m. hanggang 1 a.m., pitong araw sa isang linggo, hanggang sa may abisong ibigay.
 • Para sa mga serbisyong pagsasalin sa wikang Spanish, tumawag sa numerong 800-621-3362. Para sa pagsasalin sa iba pang wika, tawagan ang Language Assistance Line ng FEMA sa numerong 866-333-1796.

Ang deadline para magrehistro sa FEMA at Ene. 28 sa New York.

Kung may seguro (insurance) ang aplikante, kailangan niyang maghain ng paghahabol sa kompanya ng seguro.

Para sa tulong sa pabahay

 • Ang pinsala sa ari-arian ay hindi protektado ng seguro o hindi sapat ang pang-areglo ng seguro para masagot ang lahat ng nawala.
 • Ang aplikante o taong naninirahan bilang kasambahay ay mamamayan ng Estados Unidos, isang non-citizen national, o qualified alien.
 • Dapat na may balidong Social Security number ang aplikante.
 • Ang nasirang tahanan ay ang karaniwang tinitirhan ng aplikante at naninirahan doon noong panahon ng sakuna.

Maaaring hindi magkwalipika ang nakaligtas para sa tulong sa pabahay kung:

 • Ang nasirang tahanan ay pangalawang tahanan o bakasyunan.
 • Ang mga ginastos ay buhat lamang sa paglisan mula sa tahanan bilang paunang pag-iingat at nakabalik agad sa tahanan ang aplikante pagkatapos ng pangyayari.
 • Tinanggihan ng aplikante ang tulong mula sa kaniyang tagapagbigay ng seguro.
 • Ang tangng kawalan ay kawalan ng benta.
 • Ang nasirang tahanan ay nakapuwesto sa itinalagang bahaing lugar at hindi nakikilahok ang komunidad ng aplikante sa National Flood Insurance Program.
  •  Sa kasong ito, hindi masasagot ang pinsala ng baha sa tahanan, ngunit maaaring magkwalipika ang aplikante para sa tulong pang-upa o tulong para sa mga bagay na hindi sinasagot ng seguro sa baha.

Para sa mas maraming impormasyon tungkol sa Hurricane Sandy New York bumisita sa: Tagalog www.fema.gov/sandy-tagalog,  www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy at www.fema.gov/blog.

Ang mithiin ng FEMA ay suportahan ang ating mga mamamayan at mga unang tumutugon para matiyak na bilang isang bansa, makapagtutulungan tayo na bumuo, magpanatili, at magpahusay ng ating kakayahan na maghanda para sa, magtanggol laban sa, tumugon sa, bumangon mula sa, at paliitin ang epekto ng lahat na panganib.

Ang ayuda sa pagbangon mula sa sakuna ay makukuha nang walang pagtatangi sa lahi, kulay, relihiyon, pagkamamamayan, kasarian, edad, kapansanan, husay sa wikang English o katayuang pinansiyal. Kung ikaw o ang taong kilala mo ay pinagpakitaan ng diskriminasyon, tawagan ang FEMA nang toll-free sa numerong 800-621-FEMA (3362). Para sa TTY tawagan ang numerong 800-462-7585.

Last Updated: 
01/23/2013 - 17:04