Federal Emergency Management Agency

Maraming mga Dahilan upang Mag-apply para sa Pautang ng SBA para sa Sakuna

Main Content
Release date: 
01/17/2013
Release Number: 
NR-141

NEW YORK – Ang mga pinakadahilan na mahahanap ng mga nakaligtas sa Bagyong Sandy sa New York para sa hindi pag-apply sa pautang para sa sakuna na may mababang interes mula sa U.S. Small Business Administration (Pangasiwaan ng Estados Unidos sa Maliit na Negosyo o SBA) ay ang mga pinakadahilan na sila ay dapat  mag-apply – sa o bago ang Enero 28 na huling araw.

“Naku, hindi ako karapat-dapat at hindi ako nagmamay-ari ng isang negosyo.”

Karamihan sa mga pautang ng SBA para sa sakuna ay napupunta sa mga indibiduwal at mga pamilya, at ang mga singil na interes ay maaaring kasing baba ng 1.688 porsiyento na may mga takda na hanggang 30 taon. Ang mga pautang sa mga may-ari na bahay ay tumutulong para mabayaran ang mga pagsasaayos o pagpapalit ng kanilang pangunahing tirahan na napinsala ng sakuna. Tinutulungan din ng mga pautang ang mga may-ari ng bahay at mga nangungupahan na magbayad upang palitan ang personal na pag-aari na napinsala ng sakuna.

“Ayoko ng isang pautang o hindi ako magiging kwalipikado para sa isa.”

Ang pag-file ng aplikasyon para sa pautang ay hindi pinipilit ang mga tao na tanggapin ang pautang, ngunit ang mga aplikanteng indibiduwal at pamilya ay dapat pa ring kumpletuhin ang aplikasyon ng pautang ng SBA bago sila isaalang-alang para sa ilang ibang mga tulong na salapi at mga programa ng FEMA na maaaring kabilangan ng tulong para sa mga medikal at pang-ngipin na mga gastos na may kaugnayan sa sakuna, mga pagsasaayos ng kotse na may kaugnayan sa sakuna, damit at mga gamit sa bahay. Tinitiyak ng pagkumpleto ng aplikasyon ng SBA na ang pederal na proseso ng panunumbalik sa sakuna ay patuloy at pinapanatili ninyong bukas ang inyong mga opsyon.

“Masyado lang maraming problema upang sagutan ang isang aplikasyon.”

Tumatagal nang mababa sa 30 minuto ang pagsagot ng isang aplikasyon. Ang mga aplikante ay maaari ring makatanggap ng isa-sa-isang tulong sa anumang Disaster Recovery Center o Business Recovery Center ng SBA. Ang isang simple, mabilis at talagang magagamit na paraan upang makumpleto ang isang aplikasyon ay sa online, gamit ang elektronikong pag-apply para sa pautang ng SBA. Pumunta sa https://DisasterLoan.SBA.gov/ELA.

At saka, makakatanggap kayo ng isang update sa kalagayan ng inyong aplikasyon sa pamamagitan ng pagtawag sa 800-659-2955 (800-877-8339 para sa bingi at may mahinang pandinig).

“Ngunit ako ay isang nangungupahan at hindi isang may-ari ng bahay.”

Ang mga nangungupahan na kailangang isaayos o palitan ang mahahalagang mga bagay na nawala sa Bagyong Sandy ay maaaring makakuha ng tulong mula sa SBA. Ang mga nangungupahan ay maaaring maging kwalipikado para sa pangmatagalan, mababang interes na mga pautang ng SBA upang isaayos o palitan ang mga personal na pag-aaring bagay, tulad ng damit, muwebles, mga kotse o mga kasangkapan na napinsala o nasira sa sakuna.

“Hihintayin ko ang pagsasaayos ng aking seguro.”

Hindi dapat maghintay ang mga nakaligtas upang makipag-ayos sa mga kumpanya ng kanilang seguro bago mag-apply para sa pautang ng SBA para sa sakuna. Kung hindi alam ng isang nakaligtas kung magkano sa nawala sa kanila ang sasakupin ng seguro o ng ibang mga mapagkukunan, isasaalang-alang ng SBA na gumawa ng isang pautang para sa kabuuang nawala hanggang sa mga limitasyon ng pautang nito, sa kondisyon na sasang-ayon ang nanghihiram na gamitin ang mga nalikom ng seguro upang bawasan o muling bayaran ang kanilang utang sa SBA. 

 “Pagmamay-ari ko ang ari-arian ngunit hindi ito ang aking pangunahing tirahan.”

Kung ang inyong ari-arian ay ginagamit bilang karaniwang bahagi ng inyong negosyo, tulad ng isang paupahang pag-aari, kayo ay maaaring maging karapat-dapat na mag-apply bilang isang may-ari ng negosyo. Iminumungkahi namin na isumite ninyo ang inyong aplikasyon at hayaan ang SBA na gumawa ng pagtukoy na iyon.

“Bakit mababahala sa SBA kung kailangan ko ring taasan o itaas ang aking bahay.”

Kung naaprubahan ang inyong aplikasyon sa pautang para sa sakuna, maaari kayong maging karapat-dapat para sa mga karagdagang pondo upang masakop ang halaga ng mga pag-aayos na poprotektahan ang inyong ari-arian laban sa pinsala sa hinaharap. Ang mga halimbawa ng pag-aayos ay kinabibilangan ng pagtaas sa inyong bahay, pagpapanatili sa mga dingding, breakwater, pambombang humihigop ng tubig, atbp.

“Ang aming mga kapit-bahay ay hindi tinanggap para sa isang pautang ng SBA at sila ay kumikita ng mas malaki kaysa sa amin.”

Huwag magkamaling alisin ang inyong sarili.  Ang sitwasyon ng bawat isa ay kakaiba sa kanila at makikipagtulungan sa inyo ang SBA kung pakiramdam ninyo kayo ay mayroong problema sa pagiging kwalipikado para sa pautang.  Tandaan, kung ang isang may-ari ng bahay o nangungupahan ay hindi magiging kwalipikado para sa pautang ng SBA, ang mga ito ay i-rerefer pabalik sa FEMA para sa pagsasaalang-alang ng karagdagang tulong na salapi.

Mayroong mga kinatawan ng SBA para sa serbisyo sa customer upang magbigay o tumanggap ng mga aplikasyon ng pautang para sa sakuna na may mababang interes at sagutin ang mga tanong sa lahat ng mga disaster recovery center ng Estado ng New York o FEMA at

mga business recovery center ng SBA. Para mahanap ang pinakamalapit na business recovery center, puntahan ang www.sba.gov o tawagan ang 800-659-2955 (800-877-8339 para sa bingi at may mahinang pandinig).

Para mahanap ang pinakamalapit na disaster recovery center, tingnan ang tagahanap ng disaster recovery center sa www.FEMA.gov/disaster-recovery-centers o, gamit ang isang tablet o smartphone, pumunta sa m.fema.gov. Maaari rin ninyong i-text ang “DRC” at ang inyong Zip Code sa 43362 (4FEMA). Halimbawa, kung tumira kayo sa Staten Island, ite-text ninyo ang:  “DRC 10301.” O tumawag sa 800-621-3362 (TTY sa 800-462-7585).

Maaari ring mag-apply sa online ang mga aplikante gamit ang Electronic Loan Application (Elektronikong Pag-apply para sa Pautang) sa pamamagitan ng ligtas na website ng SBA sa https://DisasterLoan.SBA.gov/ELA. Makukuha ang karagdagang impormasyon sa pamamagitan ng pagtawag sa walang bayad na numero ng SBA Disaster Customer Service Center, sa 800-659-2955 (800-877-8339 para sa bingi at may mahinang pandinig). Makakakuha rin ng tulong sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang email sa DisasterCustomerService@sba.gov o sa pamamagitan ng pagpunta sa www.sba.gov.

Para sa karagdagang impormasyon sa Bagyong Sandy sa New York puntahan ang Tagalog www.fema.gov/sandy-tagalog\.

Last Updated: 
01/23/2013 - 11:04
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top