Federal Emergency Management Agency

DALAWANG LINGGO NA LANG ANG NATITIRA UPANG IBALIK ANG APLIKASYON SA LOAN SA SAKUNA SA SBA AT MAGPAREHISTRO PARA SA TULONG

Main Content
Release date: 
01/17/2013
Release Number: 
NR-139

NEW YORK — Wala nang dalawang linggo ang natitira para sa mga nakaligtas sa Hurricane Sandy sa New York at New Jersey upang magparehistro para sa tulong sa sakuna at ibalik ang kanilang mga aplikasyon para sa mga loan sa sakuna na mababa ang interes mula sa U.S. Small Business Administration.

Ang pinakamabilis na paraan upang mag-apply para sa isang loan sa sakuna para sa bahay o negosyo sa SBA ay ang pagsagot sa isang online na aplikasyon sa https://disasterloan.sba.gov/ela.

Mga paraan upang magparehistro sa Federal Emergency Management Agency:

  • Online sa www.DisasterAssistance.gov
  • Sa pamamagitan ng smartphone o tablet sa m.fema.gov
  • Tumawag sa mga 24 oras na numero na 800-621-3362 o (TTY) 800-462-7585
  • Para sa 711-Relay o Video Relay Services (VRS), tumawag sa 800-621-3362
  • May available na Linya ng Tulong sa Wika ng FEMA para sa mga nangangailangan ng mga serbisyo sa interpretation sa mga wika maliban sa Ingles o Spanish. Tawagan: 866-333-1796.
  • Dapat magparehistro o ibalik ng mga nakaligtas ang aplikasyon sa loan bago ang deadline sa kanilang estado.

Deadline sa New York: Lunes, Enero 28, hatinggabi sa EST. Kasama sa mga county sa NEW YORK na nakatalaga para sa indibidwal na tulong ang: Bronx, Kings, Nassau, New York, Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, Sullivan, Ulster at Westchester.

Deadline sa New Jersey: Miyerkules, Enero 30, hatinggabi sa EST. Nakatalaga para sa indibidwal na tulong ang LAHAT ng county sa NEW JERSEY.

U.S. Small Business Administration

Ang SBA ay ang pangunahing pinagmumulan ng mga pederal na pondo para sa pangmatagalang pagsasaayos. Sa karamihan ng mga sitwasyon, hindi matutugunan ng mga pondo ng FEMA ang lahat ng mga pangangailangan sa pagkukumpuni ng mga may-ari ng bahay. Pera para sa pansamantalang nirerentahang tahanan ang anyo ng tulong

Maraming ibinibigay ang FEMA kaya ang pagkuha ng loan sa sakuna sa SBA na mababa ang interes ang pinakamahusay na pasyang gagawin ng isang nakaligtas para sa pagpapakumpuni ng kanyang bahay at pagpapalit ng kanyang ari-arian.

Maaaring mag-apply ang mga tao sa SBA bago makipagkasundo sa kanilang kumpanya ng insurance – kaya hindi na kailangang maghintay. Maiiwasan ng pag-apply bago ang deadline ang kakapusan sa pera para sa pagpapagawa kung matuklasan ng mga nakaligtas na hindi sapat ang kanilang insurance.

Sa pamamagitan ng pagbabalik ng aplikasyon sa loan sa SBA, maaaring maging karapat-dapat ang mga may-ari ng bahay sa pagkakaroon ng hanggang $200,000 upang ipakumpuni o palitan ang kanilang tahanang nawasak ng bagyo. Maaaring maging karapat-dapat ang mga may-ari ng bahay at nagrerenta sa pagkakaroon ng hanggang $40,000 para sa pagpapalit ng personal na pag-aari gaya ng mga damit, furniture, sasakyan at appliances.

Walang obligasyong tumanggap ng loan sa sakuna para sa bahay sa SBA at maaaring maging karapt-dapat ang mga may-ari ng bahay at nagrerenta para sa mga karagdagang grant ng FEMA kung hindi sila maaprubahan para sa isang loan.

Para sa mga negosyo at pribadong samahang nonprofit, ang SBA ay maaaring magpahiram ng hanggang $2 milyon upang ipakumpuni o palitan ang ari-ariang nasira ng bagyo.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa SBA, makipag-ugnayan sa customer service center sa pamamagitan ng pagtawag sa 800-659-2955

(para sa mga taong bingi o may problema sa pandinig, TTY 800-877-8339), pagpapadala ng email sa disastercustomerservice@sba.gov o pagbisita sa sba.gov.

Federal Emergency Management Agency

Maaaring makatulong ang FEMA sa mga gastusing kaugnay ng sakuna na hindi saklaw ng insurance. Hinihikayat ang mga nakaligtas sa mga itinalagang county na mag-apply para sa posibleng tulong para sa pansamantalang pabahay, mahahalagang pagpapakumpuni ng bahay, pagkawala ng mga personal na ari-arian at iba pang mga pangangailangang kaugnay ng sakuna na hindi saklaw ng insurance. Ang mga taong nawalan dahil sa Hurricane Sandy ay dapat magparehistro kahit may insurance sila.

Maaaring bumisita ang mga apektakdong nakaligtas sa isang sentro ng pagbangon sa sakuna para sa higit pang impormasyon tungkol sa FEMA at tulong sa SBA. Para sa malalapit na lokasyon, bisitahin ang www.fema.gov/disaster-recovery-centers.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa pagbangon mula sa Hurricane Sandy, bisitahin:

New Jersey: www.fema.gov/SandyNJ

Last Updated: 
01/18/2013 - 16:22
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top