Federal Emergency Management Agency

Mga Sagot sa Mga Pinakakaraniwang Tanong sa Tulong sa Sakuna

Main Content
Release date: 
01/16/2013
Release Number: 
NR-138

NEW YORK – Habang papalapit ang Ene. 28, 2012 na deadline upang magparehistro para sa tulong ng FEMA sa New York, gusto ng mga opisyal sa pagbangon na matiyak na nasa mga nakaligtas ang lahat ng impormasyong kailangan nila tungkol sa tulong sa sakuna.

Ang Federal Coordinating Officer para sa Hurricane Sandy ng New York, na si Michael Byrne, ay nag-host ng una sa serye ng mga ‘live’ na pakikipag-chat sa Twitter ngayong linggo upang sagutin ang mga tanong at alalahanin tungkol sa tulong sa sakuna, at nag-tweet tungkol sa Programa sa Pagpapagaang sa Panganib, Tulong sa Kawalan ng Trabaho dahil sa Sakuna at mga grant sa pagsasaayos ng bahay ng FEMA sa isang oras na session. Magsasagawa siya ng mga karagdagang session sa pakikipag-chat sa mga darating na linggo. Patuloy na i-follow ang  @FEMASandy para sa pinakabagong impormasyon sa susunod na pakikipag-chat.

Ang mga sumusunod ay ilan sa mga pinakakaraniwang tanong sa tulong sa sakuna, (gamit ang mahigit sa 140 character). Para sa mga karagdagang T&S, pumunta sa www.fema.gov/SandyNY.

INDIBIDWAL NA TULONG

Isinumite ko ang aking mga papeles para sa tulong sa sakuna, ngunit wala na akong nabalitaang anumang bagay tungkol dito, gaano ba katagal bago ako sagutin?

Kung nagsumite ka ng application para sa tulong dahil sa pinsala sa iyong tahanan, dapat makipag-ugnayan sa iyo ang isang tagasiyasat na kinontrata ng FEMA upang makapag-iskedyul ng appointment sa loob ng 10 araw pagkatapos magparehistro. Kung humihingi ka ng iba pang mga uri ng tulong, at nakumpleto mo at naipadala na sa koreo ang iyong application sa loan sa sakuna ng SBA, dapat kang makatanggap ng sulat sa pagiging karapat-dapat sa loob ng 10 araw pagkatapos ibalik ang iyong papeles. Kung 10 araw na ang nakalipas at wala kang nabalitaan mula sa amin, tawagan ang toll-free na Helpline ng FEMA         866-333-1796 (TTY 800-462-7585.)

Kung hiniling sa iyong magbigay ng karagdagang dokumento at nagawa mo na at wala ka pa ring nabalitaan, tawagan pa rin ang helpline.

Paano ko pahahabain ang aking tulong sa rental ng FEMA?

Upang makatanggap ng karagdagang pansamantalang tulong sa renta, dapat mong kumpletuhin ang form sa Patuloy na Pangangailangan kasama ang lahat ng nalalapat na impormasyon at muli itong ipadala sa amin gamit ang koreo sa address na naka-print sa form. Kung wala kang form, makipag-ugnayan sa toll-free na Helpline ng FEMA.

PAMBANSANG PROGRAMA SA INSURANCE SA BAHA

Ano ang dapat kong gawin kung hinihintay ko pa ring maisaayos ang aking insurance sa baha?

Makipag-ugnayan sa tagapag-ayos o carrier ng iyong mga claim upang makita kung maaaring karapat-dapat ka para sa pinabilis na kabayaran sa insurance kapag binaha upang masaklawan ang mga pag-aayos ng mga pinsala sa sakuna ng iyong bahay. Maaari

mong tawagan ang Help Center ng NFIP 800-427-4661 upang maiparating ang mga tanong tungkol sa pag-claim o kabayaran sa iyong insurance kapag binaha.

Bakit kinakailangang magpagawa ako nang mataas na kinakailangang minimum na pagpapataas?

Bumubuo ang bawat komunidad ng kanilang sariling mga kinakailangan sa lokal na gusali. Dapat kang makipag-ugnayan sa tagapamahala ng floodplain ng iyong komunidad upang talakayin ang mga kinakailangang pagpapataas para sa iyong ari-arian. Ang mga kinakailangan sa pagpapataas ay ginawa upang maprotektahan ang iyong bahay mula sa mga pinsala ng pagbaha sa hinaharap. Sa pangkalahatan, kung ang iyong bahay ay nasa lugar na mataas ang peligro, kapag mas mataas sa base flood elevation ang iyong bahay, mas mababa ang iyong premium at ang posibilidad sa pinsala kapag binaha.

Upang malaman kung paano ka makikipag-ugnayan sa tagapamahala ng floodplain ng iyong komunidad na makakatulong sa iyong malaman ang mga kinakailangan sa pagpapataas para sa iyong ari-arian.  Karaniwang available ang kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnay sa web site ng pamahalaan ng iyong lungsod.

PAGPAPATIBAY: MAS MAHUSAY AT MAS MATIBAY NA MULING PAGTATAYO

Mayroon bang available na pera upang taasan/patibayin ang aking bahay?

Maaaring mayroong available na tulong upang matulungan kang mapatibay ang iyong bahay.

  • Kung nag-apply ka para sa loan sa Small Business Administration (SBA) at naaprubahan ito, maaaring karapat-dapat ka para sa mga karagdagang pondo upang masaklawan ang gastos ng mga pagpapaayos – gaya ng pagpapataas sa iyong bahay – upang maprotektahan ang iyong ari-arian laban sa pinsala sa hinaharap. Makipag-ugnayan sa SBA sa 800-659-2955 (TTY 800-877-8339) o mag-mail sa disastercustomerservice@sba.gov para sa higit pang impormasyon.
  • Kung mayroon ka nang patakaran sa insurance kapag binaha bago ang bagyo, at labis na napinsala ang iyong bahay, maaaring karapat-dapat kang makatanggap ng hanggang $30,000 sa nadagdagang gastos ng saklaw sa pagsunod upang mapataasan ang iyong

bahay pagkatapos mong i-file ang iyong claim. Makipag-usap sa iyong ahente ng insurance upang matukoy kung karapat-dapat ka.

  • Nagbibigay ang FEMA ng mga grant sa pagpapagaang ng panganib sa mga estado para sa mga aktibidad gaya ng pagpapataas ng istraktura, pagkuha ng ari-arian, at pagkontra sa baha. Tinutukoy ng estado kung aling mga aktibidad ang popondohan ng mga grant sa pagpapagaang ng panganib. Upang matuto nang higit pa tungkol sa mga grant na ito, bisitahin ang www.fema.gov/hazard-mitigation-assistance o makipag-ugnayan sa iyong lokal na tagapamahala ng floodplain para sa higit pang mga detalye.

Para sa higit pang impormasyon sa Hurricane Sandy New York, bisitahin ang www.fema.gov/sandy-tagalog

Last Updated: 
01/16/2013 - 17:34
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top